21 marca 2006

Powołanie członków Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

23 lutego br. minister
Zbigniew Religa
przewodniczył spotkaniu Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Minister wręczył nominacje nowym członkom Rady Naukowej oraz powołał Prezydium Rady, w skład którego weszli:

przewodniczący
prof. dr hab.
Maciej Latalski,

wiceprzewodniczący prof. dr hab.
Wojciech Noszczyk,

sekretarz prof. dr hab. Sławomir Majewski

oraz prof. dr hab.
Leszek Pączek

i prof. dr hab.
Kazimierz
Roszkowski-Śliż.

Jak czytamy na stronach in ternetowych MZ, minister Religa za priorytetowe uz-nał prace nad ustawą o sieci szpitali finansowanych w działalności medycznej z Narodowego Funduszu Zdrowia, która będzie wprowadzeniem do zmian systemowych. Wśród innych zadań Rady prof. Religa wymienił prace nad wprowadzeniem RUM-u oraz przedstawienie projektu koszyka świadczeń gwarantowanych w drugim kwartale przyszłego roku, a następnie przygotowanie ustawy regulującej rynek ubezpieczeń zdrowotnych. Sekretarz stanu Jarosław Pinkas dodał, że prace będą obejmowały również ustawę o ratownic- twie medycznym.
eg

Archiwum