18 marca 2006

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 74/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
ds. Współpracy z Zagranicą
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję ds. Współpracy
z Zagranicą na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Komisji w następującym składzie:
lek. Krzysztof Schreyer – przewodniczący Komisji,
lek. Krzysztof Makuch – wiceprzewodniczący,
lek. Anna Szumera-Ciećkiewicz – sekretarz.
§3
Ustala się następujące zadania Komisji,
o której mowa w §1:
– organizowanie i koordynowanie kontaktów zagranicznych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z samorządami zawodowymi lekarzy i lekarzy dentystów, stowarzyszeniami, towarzystwami medycznymi i innymi organizacjami działającymi w ochronie zdrowia,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 75/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
ds. Kultury, Sportu i Turystyki
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję ds. Kultury, Sportu i Turystyki na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Komisji w następującym składzie:
lek. Mieczysław Szatanek – przewodniczący Komisji:
lek. Włodzimierz Cerański – wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych,
lek. Wiesław Tomaszewski – wiceprzewodniczący ds. naukowych,
lek. Krystyna Anioł-Strzyżewska – wiceprzewodnicząca ds. sportu,
lek. Maria Żywicka-Luckner – wiceprzewodnicząca ds. kultury,
lek. Maria Kucharska – wiceprzewodnicząca ds. turystyki,
lek. dent. Anna Katarzyna Rabińska – sekretarz.
§3
Ustala się następujące zadania Komisji,
o której mowa w §1:
w zakresie kultury:
– promowanie w środowisku lekarskim inicjatyw i działań z zakresu kultury poprzez wspieranie lekarzy malujących, piszących, zespołów muzycznych i innych twórców,
– pomoc w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnym, rozrywkowym – członkom izby lekarzy
i lekarzy dentystów,
w zakresie sportu:
promowanie aktywności fizycznej w środowisku lekarskim poprzez:
– organizowanie działań sportowych w formie rozgrywek, turniejów i mistrzostw dla lekarzy i członków ich rodzin województwa mazowieckiego oraz o zasięgu ogólnokrajowym,
– organizowanie imprez rekreacyjnych
o charakterze masowym dla środowiska lekarskiego,
– umożliwianie udziału reprezentantów OIL w Warszawie w ogólnopolskich zawodach sportowych lekarzy i lekarzy dentystów, lub w dyscyplinach sportowych, w których uda się osiągnąć kontakty o charakterze międzynarodowym,
w zakresie turystyki:
promowanie turystyki w środowisku lekarskim poprzez:
– współpracę z biurami podróży w celu negocjowania najdogodniejszych warunków turystyki wczasowej i specjalistycznej pod kątem działalności klubów zrzeszających lekarzy-turystów i informowanie o tym na łamach „Pulsu”,
– poradnictwo turystyczne, gromadzenie odpowiednich materiałów i udostępnianie ich w siedzibie OIL,
– organizowanie wyjazdów na inne kontynenty,
– organizowanie części turystycznej w ramach wyjazdów na zjazdy, kongresy, sympozja oraz inne spotkania krajowe i zagraniczne,
– współpracę z Komisją Kultury, Sportu i Turystyki NIL, organizacjami studenckimi zrzeszającymi studentów medycyny oraz z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze w celu realizacji postawionych sobie zadań,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 76/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Legislacyjnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Legislacyjną na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Komisji w następującym składzie:
lek. Aleksander Kotlicki – przewodniczący Komisji,
lek. Jacek Piątkiewicz – wiceprzewodniczący,
lek. Ładysław Nekanda-Trepka – sekretarz.
§3
Ustala się następujące zadania Komisji,
o której mowa w §1:
– formułowanie dla Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie opinii, ocen i uwag dotyczących:
– projektów aktów prawnych nadsyłanych do OIL celem konsultacji,
– interpretacji obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, odpowiedzialności zawodowej lekarzy i samorządu lekarskiego,
– interpretacji przyjętych w drodze uchwał regulaminów i ustaleń dotyczących różnych dziedzin działalności samorządu lekarskiego,
– przygotowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza i działalności samorządu lekarskiego,
– formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych, przedstawianych w tym celu Komisji przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie i inne organy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lub komisje i zespoły powołane przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie,
– przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie sugestii co do celowości i rodzaju zmian w obowiązujących uregulowaniach, bądź celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących różnych dziedzin funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i działalności samorządu lekarskiego,
– prowadzenie oraz udział w szkoleniach w zakresie prawno-medycznym, organizowanych dla członków Komisji i innych członków samorządu lekarskiego,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 77/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
ds. Emerytów i Rencistów
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję ds. Emerytów i Rencistów na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Komisji w następującym składzie:
lek. Daniela Machnicka-Bacciarelli – przewodnicząca Komisji,
lek. Grażyna Choderna – wiceprzewodnicząca,
lek. Czesława Leszczyk – wiceprzewodnicząca,
lek. dent. Wiesława Chakowska – sekretarz.
§3
Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w §1:
– przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie spraw dotyczących lekarzy emerytów i rencistów poprzez formułowanie opinii, ocen i uwag,
– występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z udzielaniem lekarzom emerytom i rencistom pomocy finansowej,
– występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z organizowaniem pomocy OIL w zakresie leczenia i rehabilitacji,
– organizowanie wypoczynku, rehabilitacji, rekreacji (wczasy rehabilitacyjne, wycieczki różne itp.) dla lekarzy emerytów i rencistów,
– organizowanie spotkań lekarzy emerytów i rencistów,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 78/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Okręgowej
Rady Lekarskiej
w Warszawie
ds. Pośrednictwa Pracy
dla Lekarzy
i Innych Zawodów Medycznych
na okres kadencji
2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję ds. Pośrednictwa Pracy dla Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Komisji w następującym składzie:
lek. Andrzej Morliński – przewodniczący Komisji,
lek. Mikołaj Danko – wiceprzewodniczący,
lek. Jan Lemański – sekretarz.
§3
Ustala się następujące zadania Komisji,
o której mowa w §1:
– działalność informacyjna związana z dwustronnym przyjmowaniem ofert od pracodawców i pracobiorców (oferty krajowe),
– pośrednictwo obejmujące kraje UE i inne kraje zainteresowane zatrudnieniem lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych – w oparciu o podpisane umowy,
– stała informacja w miesięczniku „Puls” – biuletynie OIL w Warszawie – i na stronie internetowej OIL w Warszawie o aktualnych ofertach pracy,
– współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie,
– współpraca z przedstawicielami ambasad krajów zainteresowanych zatrudnianiem lekarzy, lekarzy dentystów i innych zawodów medycznych, obywateli polskich,
– rozpatrywanie i działania organizacyjne związane z rozwiązywaniem problemów ekonomicznych i merytorycznych lekarzy
i lekarzy dentystów wykonujących zawód w krajach Unii Europejskiej,
– organizowanie w siedzibie Izby rozmów kwalifikacyjnych z kooperantami zagranicznymi,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 79/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
na okres kadencji
2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Stomatologiczną Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Komisji w następującym składzie:
lek. dent. Andrzej Wojtowicz – przewodniczący Komisji,
lek. dent. Marta Klimkowska-Misiak – wiceprzewodnicząca,
lek. dent. Grzegorz Kwitkiewicz – wiceprzewodniczący,
lek. dent. Ewa Miękus-Pączek – wiceprzewodnicząca,
lek. dent. Roman Olszewski – wiceprzewodniczący,
lek. dent. Liliana Piwowarczyk – wiceprzewodnicząca,
lek. dent. Waldemar Roszkiewicz – wiceprzewodniczący,
lek. dent. Piotr Mikliński – sekretarz,
lek. dent. Marcin Majkowski – zastępca sekretarza.
§3
Ustala się następujące zadania Komisji,
o której mowa w §1:
– analizowanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
– opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów,
– promocja w środowisku lekarzy dentystów Zasad Prowadzenia Wolnorynkowej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej uchwalonych przez Międzynarodową Federację Dentystyczną,
– współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 80/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Etyki
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Etyki na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Komisji w następującym składzie:
lek. Stanisław Niemczyk – przewodniczący Komisji,
lek. Medard Lech – wiceprzewodniczący,
lek. Marek Stopiński – sekretarz.
§3
Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w §1:
– ocena zgodności postępowania kolegów lekarzy z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej,
– współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
– uczestnictwo w pracach eksperckich, szkoleniach, wykładach na zaproszenie różnych instytucji zawodowych,
– wydawanie opinii w ważnych sprawach środowiska lekarskiego w odniesieniu do norm etyki zawodowej (protesty, zwolnienia itp.),
– organizacja szkoleń z zakresu etyki,
– współpraca z innymi komisjami ORL, NRL i innymi organami Izby,
– rozpatrywanie innych spraw wpływających do Komisji Etyki,
– przedstawianie uchwał, wniosków, apeli do organów samorządu lekarskiego w sprawach dotyczących etyki zawodowej,
– działalność publicystyczna,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 81/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Rady Funduszu Samopomocy
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Radę Funduszu Samopomocy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Rady w następującym składzie:
– lek. dent. Roman Olszewski – przewodniczący Rady, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 1857/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.;
– członkowie:
lek. Barbara Chodzińska,
lek. Danuta Kamińska,
lek. Maria Łyczywek-Zwierz,
lek. Hanna Michałek-Baranowska,
lek. dent. Barbara Sokołowska,
lek. Irena Tyszko,
lek. dent.Michał Woroncow.
§3
Rada Funduszu Samopomocy realizuje zadania określone regulaminem Funduszu Samopomocy Okręgowej Izby Lekarskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 1055/R-IV/04 z dnia 14 maja 2004 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 82/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
ds. Stażu Podyplomowego
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję ds. Stażu Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Komisji w następującym składzie:
lek. Mirosław Klukowski – przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 1851/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.,
lek. dent. Janusz Bugaj – wiceprzewodniczący,
lek. Ładysław Nekanda-Trepka – wiceprzewodniczący,
lek. Danuta Gołyska-Rączkiewicz – sekretarz.
§3
Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w §1:
– prowadzenie działań związanych z organizacją, nadzorem i realizacją kształcenia, objętych zadaniami Izby w zakresie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, określonych odrębnymi przepisami,
– współpraca i współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim w zakresie ustalania podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu, realizacji i finansowania stażu podyplomowego,
– współpraca z Urzędem Wojewody w zakresie kontroli podmiotów prowadzących staż podyplomowy,
– informowanie o zasadach odbywania stażu podyplomowego oraz o podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu w Biuletynie Informacji Publicznej,
– współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie przygotowania i przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 83/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
ds. Konkursów
na Stanowiska Kierownicze
w Ochronie Zdrowia
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia na okres kadencji 2005-2009.
§2
Powołuje się Prezydium Komisji w następującym składzie:
lek. Rafał Paluszkiewicz – przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 1850/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.,
lek. Andrzej Morliński – wiceprzewodniczący,
lek. Janusz Siemaszko – sekretarz.
§3
Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w §1:
– realizacja zadań Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obejmujących przeprowadzanie konkursów na stanowiska ordynatorów oraz inne kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia, określone odrębnymi przepisami,
– udział w pracach odpowiednich zespołów ustalających przepisy dotyczące ww. postępowań konkursowych oraz wydawanie opinii o projektach aktów prawnych regulujących zajmowanie stanowisk kierowniczych w ochronie zdrowia,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§4
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 84/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich
na okres kadencji 2005-2009


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009 w następującym składzie:
– lek. Grażyna Choderna – przewodnicząca Komisji, powołana uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 1849/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.,
lek. Michał Stoberski – wiceprzewodniczący,
lek. dent. Ewa Miękus-Pączek – sekretarz;
– członkowie:
lek. Wojciech Borkowski,
lek. dent. Marek Grabowski,
lek. Krzysztof Krausse,
lek. Jacek Kwiatkowski,
lek. Stanisław Pisarczyk,
lek. Mieczysław Szatanek,
lek. Daniela Retelska-Chyla,
lek. Andrzej Wisłocki.
§2
Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w §1:
– postępowanie w sprawie wpisania do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki oraz prowadzenia tych rejestrów, określone odrębnymi przepisami,
– współpraca z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu w zakresie prowadzenia rejestru praktyk oraz archiwum akt osobowych,
– współdziałanie z innymi organami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakresie prowadzenia nadzoru nad lekarzami i lekarzami dentystami wykonującymi zawód w formie praktyki lekarskiej,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§3
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 85/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
ds. Rejestracji i Prawa
Wykonywania Zawodu
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2005-2009 w składzie:
– lek. Konrad Pszczołowski – przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 1848/R-V/05 z dnia 9 grudnia 2005 r.,
lek. Ładysław Nekanda-Trepka – wiceprzewodniczący,
lek. Michał Stoberski- sekretarz;
– członkowie:
lek. Grażyna Choderna,
lek. dent. Dariusz Paluszek.
§2
Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w §1:
– postępowanie w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, uznawanie kwalifikacji formalnych lekarzy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prowadzenie rejestru lekarzy, a także inne zadania związane z uprawnieniami do wykonywania zawodu, określone odrębnymi przepisami,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§3
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 86/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji
Młodego Lekarza
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
na okres kadencji 2005-2009
Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się lek. Pawła Jezierskiego na przewodniczącego Komisji Młodego Lekarza na okres kadencji 2005-2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 87/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
ds. Współpracy
z Narodowym Funduszem Zdrowia
i Samorządami Terytorialnymi
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady
§1
Powołuje się lek. Michała Mularczyka na przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Samorządami Terytorialnymi na okres kadencji 2005?2009.
§2
Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w §1:
– opracowanie dla Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zasad naliczania kosztów procedur medycznych wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne,
– przygotowywanie projektów zmian organizacyjnych i zasad finansowania procedur medycznych mających na celu obniżenie kosztów leczenia szpitalnego,
– przygotowywanie projektów zmian organizacyjnych mających na celu ustalenie standardu postępowania w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki lekarza rodzinnego (podstawowej opiece zdrowotnej),
– opracowanie projektów umów kontraktowych NFZ z usługodawcami, gwarantujących zwiększanie wynagrodzenia dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych wykonujących dodatkowe procedury medyczne,
– współpraca z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w celu wzmocnienia wyżej wymienionych działań,
– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§3
Regulamin Komisji, o której mowa w §1, zatwierdza uchwałą Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Prezydium ORL.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 88/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania
Komitetu Organizacyjnego
XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Komitet Organizacyjny XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w następującym składzie:
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – kol. Jacek Kubiak;
członkowie:
1. kol. Wojciech Borkowski,
2. kol. Lidia Burczyn,
3. kol. Janusz Garlicki,
4. kol. Paweł Jezierski,
5. kol. Ryszard Majkowski,
6. mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło – radca prawny,
7. red. Ewa Gwiazdowicz – rzecznik prasowy,
8. kol. Włodzimierz Cerański – dyrektor Biura OIL,
9. mgr inż. Robert Gortat – zastępca dyrektora Biura OIL,
10. p. Zofia Kupczyńska – kierownik administracyjny,
11. p. Andrzej Chrząszcz – dział gospodarczo-administracyjny.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 91/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Lekarzy Praktykujących za Granicą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Zespół ds. Lekarzy Praktykujących za Granicą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§2
Powołuje się kol. Tomasza Skajstra jako lidera Zespołu ds. Lekarzy Praktykujących za Granicą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 96/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie ustalenia liczby
Odznaczeń „LAUDABILIS”

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), zgodnie z § 2 ust. 1 i 3 uchwały nr 43/R-IV/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r. – tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem nr 1/IV/04 przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2004 r – uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się liczbę 5 (słownie: pięć) Odznaczeń „LAUDABILIS”, które będą wręczone na XXIV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 97/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie opłaty za wydawanie
zaświadczeń do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty
w innych państwach Unii Europejskiej

Na podstawie art. 25 pkt 5 w związku
z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 9, ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), po dokonaniu analizy kosztów administracyjnych, jakie ponosi Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z tytułu wydawania lekarzom i lekarzom dentystom zaświadczeń przewidzianych w art. 5e ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r., nr 226, poz. 1943) – uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się opłatę za wydawanie zaświadczeń, przewidzianych w art. 5e ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz osobom znajdującym się w ewidencji lub archiwum Izby, w zryczałtowanej wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
§2
Opłatę z tytułu kosztów poniesionych przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie za wydawanie zaświadczeń, określonych w §1, pobiera się wraz ze składanym wnioskiem o wydanie zaświadczenia.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 99/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie ustalenia terminu i miejsca obrad XXIV Okręgowego Zjazdu
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Działając na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Zwołuje się XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§2
Ustala się termin obrad XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na dzień 8 kwietnia 2006 r. o godz. 9.00.
§3
Ustala się miejsce obrad XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie: Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 106/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r.
w sprawie liczby członków komisji stałych i problemowych
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie
w drodze uchwały ustala liczebność oraz skład osobowy Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w tym prezydiów tych komisji.
§2
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w drodze uchwały powołuje prezydia i ustala ich skład osobowy pozostałych komisji stałych i problemowych, które w zależności od realizacji odpowiednich zadań dokooptowują odpowiednią liczbę członków spośród lekarzy, lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sekretarz ORL
przewodniczący ORL
Ładysław
Nekanda-Trepka
Andrzej Włodarczyk


OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w WARSZAWIE
z dnia 27 grudnia 2005 r.

Na podstawie Uchwały nr 2 / 2005 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wygaśnięcia w rejonie wyborczym nr 58 „Instytut Psychiatrii i Neurologii” mandatu delegata na XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – ogłasza się, co następuje:
§ 1
Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2005-2009 została Celina Brykczyńska, członek rejonu wyborczego nr 58 „Instytut Psychiatrii i Neurologii”.

przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

Archiwum