18 marca 2006

Zespół Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM do Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, prof. dr. hab. Leszka Pączka

Szanowny Panie Rektorze,

Zaniepokojeni planowanymi zmianami proponowanymi przez Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus zwracamy się z prośbą o poddanie wnikliwej analizie celów pracy Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie.
Jako jeden z głównych klinicznych zakładów Oddziału Stomatologii realizujemy obowiązek dydaktyczny w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Studenci Oddziału Stomatologii i Wydziału Nauki o Zdrowiu odbywają w naszej placówce zajęcia kliniczne z zakresu profilaktyki, kariologii, diagnostyki i endodoncji.
Reforma służby zdrowia i rozporządzenie MZ określiły zakres świadczeń gwarantowanych w obrębie stomatologii o bardzo zawężonym zakresie. Zakładając, że kształcenie ma być finansowane z funduszy NFZ, dochodzimy do irracjonalnego rozwiązania kształcenia przyszłych lekarzy dentystów jedynie w zakresie „od kła do kła”.
Program nauczania stomatologii w kierowanej przez Pana Uczelni jest szerszy niż wspomniany katalog świadczeń gwarantowanych. Rozliczanie zabiegów w ramach ćwiczeń studenckich powoduje ogromny deficyt tzw. punktów, ponieważ zabiegi te wykraczają poza zakres świadczeń gwarantowanych i nie są w żaden sposób rozliczane. Koncentrowanie się na realizacji kontraktu, a nie na kształceniu mija się z założeniami pracy placówki dydaktycznej.
W ostatnich miesiącach zespół lekarski został zaskoczony informacją o obowiązku realizowania kontraktu w ramach swoich obowiązków.
Propozycja Dyrektora Tomaszewskiego, wynikająca jakoby z niezrealizowania kontraktu z NFZ, a sprowadzająca się do redukcji zatrudnienia – w naszej opinii jedynie pogłębi ten problem.
Uważamy, że cały obowiązujący nas program dydaktyczny powinien być w pełni zabezpieczony przez Uczelnię. Mając to na uwadze, nie do przyjęcia jest realizacja tego programu w oparciu o kontrakt z NFZ.
Bombardowani jesteśmy informacjami o ciągle narastającym długu, który nas obciąża, dlatego prosimy o wyjaśnienie źródeł i reguł finansowania statutowych obowiązków Zakładu tj.:

1. kształcenie studentów (Oddział Stomatologii oraz Wydział Nauki o Zdrowiu); 2. prowadzenie staży podyplomowych lekarzy dentystów; 3. prowadzenie staży specjalizacyjnych; 4. prowadzenie staży adaptacyjnych; 5. rezydentury; 6. działalność kliniczna; 7. konsultacje specjalistyczne; 8. działalność naukowa w oparciu o zabiegi kliniczne.

Do realizacji tych zadań potrzebny jest odpowiedni zespół dydaktyczny i kliniczny. Obecnie w zespole pracują: 3 osoby z tytułem doktora habilitowanego,11 – doktora nauk medycznych, a 18 pracowników ma specjalizację II stopnia w zakresie stomatologii zachowawczej, periodontologii i stomatologii zachowawczej z endodoncją. Zespołem kieruje Pani Profesor Elżbieta Jodkowska. Zakładowi jednak nie przyznano statusu placówki specjalistycznej, co znacząco wpłynęłoby na „wycenę” realizowanych zabiegów.
Jako placówka dydaktyczna mamy dodatkowy obowiązek wynikający z jej charakteru, mamy kształtować kręgosłup moralny i zawodowy przyszłych lekarzy. Prosimy o zapewnienie odpowiednich warunków realizacji naszych zadań, tak byśmy na każdym kroku nie musieli tłumaczyć istniejących braków i mieli możliwość wykonywania zabiegów lege artis. Rozumiemy fakt, że jesteśmy ciągle w okresie transformacji systemu ochrony zdrowia, ale prosimy nie przenosić odpowiedzialności na nas, lekarzy, za decyzje nie przez nas podjęte.
Pragniemy poddać pod rozwagę konieczność opracowania takiego modelu funkcjonowania i realizacji statutowych zadań Zakładu, który byłby zgodny z obowiązującym prawem i Kodeksem Etyki Lekarskiej.

Warszawa, 3.02. 2006 r.

Archiwum