12 kwietnia 2006

1% na szczytny cel

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, istnieje możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podatnik może wpłacić określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku na konto organizacji w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe, a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej – 30 kwietnia), oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT.
Wykaz organizacji zamieszczony jest na stronach internetowych ogólnopolskiej bazy sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego: http://bopp.pozytek.gov.pl Ü

AK

Archiwum