14 kwietnia 2006

Oświadczenie

Warszawa, 13 marca 2006 r.


OŚWIADCZENIE


Krajowy Komitet Porozumiewawczy na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia ogłasza 7 kwietnia 2006 r. dniem ogólnopolskiego protestu pracowników służby zdrowia przeciwko wyzyskowi ekonomicznemu personelu medycznego przez państwo, jaki ma miejsce w naszym kraju.
Krajowy Komitet Porozumiewawczy wzywa wszystkich pracowników medycznych zakładów opieki zdrowotnej, niezadowolonych ze swoich wynagrodzeń, do wzięcia jednego dnia urlopu na żądanie (z pozostawieniem obsady „ostrodyżurowej”) lub – tam, gdzie nie jest to możliwe – do podjęcia innych form protestu.
Komitet zapewnia, że akcja nie jest wymierzona w dobro pacjentów i apeluje o takie jej przeprowadzenie, aby nie było narażone bezpieczeństwo chorych.

Warunki odstąpienia od protestu:

– zagwarantowanie niezwłocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych o 30%,

– przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy gwarantującej publiczne nakłady na ochronę zdrowia na poziomie 6% PKB,

– przyjęcie przez Radę Ministrów projektu takich przepisów ustawowych, które wprowadzą gwarancje odpowiedniego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych.

Archiwum