26 kwietnia 2006

Poparcie dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń

W sprawie
udzielenia poparcia
dla Krajowego Komitetu
Porozumiewawczego
na Rzecz Wzrostu
Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 7/06/V z dnia 17 marca 2006 r.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158, z 1990 r. nr 20, poz. 120,
z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 152, z 1998 r. nr 106, poz. 668,
z 2001 r. nr 126, poz. 1383, z 2002 r. nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz
z 2004 r. nr 92, poz. 885) oraz uchwał: nr 12 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia
6 stycznia 2006 r. w sprawie akcji protestacyjnej; i nr 14 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 7 stycznia 2006 r. w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Udziela się poparcia działaniom Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia.

2. Zgodnie z oświadczeniem Komitetu
z dnia 13 marca 2006 r. ogłaszającym
7 kwietnia 2006 r. dniem ogólnopolskiego protestu pracowników służby zdrowia wzywa się wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów do solidarnego udziału w formie protestu zaproponowanej przez Komitet, tj. do wzięcia w dniu 7 kwietnia 2006 r. jednego dnia urlopu na żądanie.
3. Akceptuje się treść ww. oświadczenia, stanowiącego załącznik do uchwały.

Archiwum