1 maja 2006

Nowe przepisy prawne

I. 10 lutego 2006 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw
nr 22, poz. 171 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2006 r., sygnatura akt k23/03, w sprawie wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1, osobie uprawnionej do renty
z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:
1) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
2) emeryturę powiększoną o połowę renty.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która nabyła prawa do renty w zamian za gospodarstwo rolne przekazane na własność państwa, oraz do osoby pobierającej uposażenie w stanie spoczynku przyznane ze względu na wiek.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wym. przepis jest zgodny z Konstytucją.

II. 28 lutego 2006 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 3, poz. 6.

III. 28 lutego 2006 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 3, poz. 10.

IV. 17 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 36, poz. 254.

V. 17 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 43, poz. 305.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2006 r.

VI. 17 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 45, poz. 321.

Wysokość opłat za złożenie wniosku do ministra zdrowia o rozpoczęcie badania klinicznego wynosi od 800 zł za badanie fazy I-III do 4000 zł za badanie fazy IV.

VII. 29 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 42, poz. 292.
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wydaje lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. nr 125 z 2004 r., poz. 1317).
Lekarz wydaje zaświadczenie na wniosek pracownicy, pracodawcy albo z własnej inicjatywy, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistniałych okolicznościach.
Zaświadczenie zawiera:
1) imię i nazwisko pracownicy,
2) numer PESEL,
3) miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów prawa cywilnego,
4) stwierdzenie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią uzasadniających:
a) przeniesienie pracownicy do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnienie jej na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy albo
b) zmianę warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy, lub przeniesienie pracownicy do innej pracy; a jeżeli to niemożliwe, zwolnienie jej na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

VIII. 1 kwietnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych
i ich skutków, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 42, poz. 283.

IX. 6 kwietnia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 47, poz. 345.

X. 6 kwietnia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 47, poz. 346.

Wojewoda sprawuje nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowiska.
Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie realizacji lecznictwa uzdrowiskowego przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego, jego udokumentowanie, dokonanie oceny działalności zakładu, jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, jeżeli takie miały miejsce, oraz sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
Kontrolę przeprowadza się na terenie zakładu w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy lub w dniach wolnych od pracy.
Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu nadzoru.
Zgodnie z przepisem art. 17 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167, poz. 1399) nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawuje minister zdrowia i wojewoda, a w odniesieniu do lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych i administracji, odpowiednio ci ministrowie w porozumieniu z ministrem zdrowia.
Wym. organ lub naczelny lekarz uzdrowiska zawiadamia kierownika zakładu o planowanej kontroli najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych.
Zawiadomienie zawiera:
– wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli,
– nazwę zakładu, w którym przeprowadzana będzie kontrola,
– imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli,
– przedmiot i zakres kontroli wraz z terminem jej rozpoczęcia i zakończenia.
Osoba przeprowadzająca kontrolę:
– jest upoważniona do swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego zakładu,
– podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy.
W ramach kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę ma prawo do:
– swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego zakładu,
– wglądu do wszystkich dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością kontrolowanego zakładu,
– przeprowadzenia oględzin majątku należącego do kontrolowanego zakładu,
– sprawdzania przebiegu czynności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
– żądania od kierownika i pracowników kontrolowanego zakładu ustnych i pisemnych wyjaśnień,
– korzystania z pomocy specjalistów powołanych przez podmiot kontrolujący,
– zabezpieczenia dowodów.
Kierownik kontrolowanego zakładu zapewnia:
– terminowe przedstawienie na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzania kontroli oraz udzielanie wyjaśnień,
– warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym udostępnianie urządzeń technicznych oraz, w miarę możliwości, oddzielne pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.
W razie potrzeby osoba przeprowadzająca kontrolę może przeprowadzić oględziny.
Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika kontrolowanego zakładu lub upoważnionej przez niego osoby.
Z przebiegu i wyniku oględzin kontrolujący sporządza protokół, który podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba wymieniona wyżej.
Pracownicy kontrolowanego zakładu udzielają, w wyznaczonym przez osobę przeprowadzającą kontrolę terminie, wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Na podstawie ustnych wyjaśnień osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.
Odmowa udzielenia wyjaśnień przez pracownika kontrolowanego zakładu może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień albo jego małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, albo osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
Odmowę udzielenia wyjaśnień osoba przeprowadzająca kontrolę odnotowuje w aktach kontroli.
Każdy może złożyć osobie przeprowadzającej kontrolę ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące kontroli.
Dokonane podczas kontroli ustalenia osoba przeprowadzająca kontrolę opisuje w protokole kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty.
Protokół kontroli sporządza się w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.
Protokół kontroli podpisują osoba przeprowadzająca kontrolę i kierownik kontrolowanego zakładu.
Kierownikowi kontrolowanego zakładu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia są poddawane analizie przez osobę przeprowadzającą kontrolę.
Osoba przeprowadzająca kontrolę przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli.
W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, osoba przeprowadzająca kontrolę przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia i załącza je do protokołu kontroli.
Kierownik kontrolowanego zakładu może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanego zakładu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osobę przeprowadzającą kontrolę i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanego zakładu stanowiska osoby przeprowadzającej kontrolę wobec zastrzeżeń.
Po zakończeniu kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego.
Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę działalności kontrolowanego zakładu wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kontroli, opis przyczyn powstania, zakresu i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Osoba przeprowadzająca kontrolę w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu kontroli przekazuje podmiotowi kontrolującemu projekt wystąpienia pokontrolnego.
Podmiot kontrolujący kieruje niezwłocznie wystąpienie pokontrolne do kierownika kontrolowanego zakładu celem jego realizacji.
Kierownik kontrolowanego zakładu, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, w terminie określonym w tym wystąpieniu, nie dłuższym niż 14 dni, informuje podmiot kontrolujący o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń, a także
o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

mec. Beata Kozyra-Łukasiak
Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum