7 maja 2006

Po kontroli NIK w akademiach medycznych

Najwyższa Izba Kontroli – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu przygotowania kandydatów do zawodu lekarza.

NIK negatywnie ocenia finansowanie zakupów inwestycyjnych uczelni środkami pochodzącymi ze scentralizowanych odpisów amortyzacyjnych, zarówno w zakresie przyjętych regulacji prawnych, jak i efektywności tej formy finansowania.
Negatywnie wypadła również ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego. Zanotowano też przypadki braku procedur kontroli finansowej, do których wprowadzenia zobowiązywały przepisy ustawy o finansach publicznych.
NIK stwierdziła ponadto, że rekrutacja na studia wieczorowe na kierunkach lekarskich przebiegała nieprawidłowo. Studenci mieli niewystarczający kontakt z chorymi, a nauczyciele akademiccy byli często zatrudniani w nadgodzinach z przekroczeniem limitów określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in. przebiegu rekrutacji na płatne studia wieczorowe, ograniczenia praktycznych ćwiczeń klinicznych i kontaktu z pacjentem oraz zatrudniania pracowników akademickich w ramach godzin ponadwymiarowych i dodatkowych zleceń.
Według ustaleń NIK, limity przyjęć na studia wieczorowe w roku akademickim 2003/2004 zostały przekroczone o prawie 50 proc., a w roku 2004/2005 – o prawie 65 proc. Na studia przyjmowano osoby, które uzyskały słabe wyniki podczas egzaminu. Minimalne wyniki egzaminu, które kwalifikowały do przyjęcia na studia, były dwa razy niższe niż na studiach dziennych.
Izba oceniła również, że zajęcia z chorymi na studiach medycznych odbywają się w zbyt licznych grupach studentów.
W ponad połowie skontrolowanych uczelni NIK stwierdziła przypadki zatrudniania nauczycieli akademickich w godzinach ponadwymiarowych
z przekroczeniem limitów, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym. Stwierdzono także przypadki wieloletniego przedłużania zatrudnienia na stanowisku adiunkta osób, które nie miały habilitacji.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, w okresie od 14 kwietnia do 25 października 2005 r. Objęto nią: Ministerstwo Zdrowia, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz 11 uczelni medycznych: Akademię Medyczną w Lublinie, Akademię Medyczną we Wrocławiu, Akademię Medyczną w Białymstoku, Akademię Medyczną w Bydgoszczy, Akademię Medyczną w Gdańsku, Akademie Medyczną w Katowicach, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademię Medyczną w Poznaniu, Akademię Medyczną w Szczecinie oraz Akademię Medyczną w Warszawie. Ü

AK

Archiwum