19 maja 2006

XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie 8 kwietnia 2006 r.

Porządek obrad XXIV Zjazdu przewidywał przede wszystkim wywiązanie się delegatów z obowiązków statutowych – tj. przyjęcie sprawozdań z działalności organów Izby: Rady, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej; udzielenie Radzie absolutorium za 2005 r. i przyjęcie preliminarza budżetowego na 2006 r. W porządku obrad znalazł się także punkt poświęcony sytuacji młodych lekarzy, oraz omówienie akcji protestacyjnej.
Ożywiona dyskusja dotyczyła nie tylko tego ostatniego zagadnienia, ale także kilku poruszonych wcześniej w sprawozdaniach.

Refundacja?
Od wielu lat Ministerstwo Zdrowia refunduje jedynie ok. 40% kosztów za zadania przejęte od administracji państwowej. W czasie obrad pojawiły się głosy, aby starać się
o wpisanie ministerstwa (skarbu państwa) do rejestru dłużników. Jednak sprawa nie jest tak oczywista. Zwrot kosztów w ustawie o izbach lekarskich jest określony jako refundacja, w ustawie budżetowej zaś – jako dotacja. W pierwszym przypadku więc izby powinny otrzymać zwrot pełnej sumy wydatków, w drugim – tyle, ile ministerstwo uzna za stosowne. Ponadto okręgowe izby różnie wyceniają procedury – konieczne zatem jest opracowanie jednolitych zasad, wówczas negocjacje z ministerstwem będą łatwiejsze.
Również od kilku lat w czasie obrad zjazdowych powraca kwestia przejęcia przez OIL Domu Lekarza Seniora w Warszawie. Tym razem dyskusja była gorętsza – kilku delegatów twierdziło, że obecnie w placówce tej źle się dzieje.
Z wyjaśnień przewodniczącego ORL Andrzeja Włodarczyka wynika, że przy obecnym stanie prawnym Izba nie ma żadnych podstaw do ubiegania się o przejęcie Domu Lekarza Seniora ani nawet do przeprowadzenia kontroli funkcjonowania placówki.

Za granicą
Wyjazdy lekarzy i lekarzy dentystów do pracy w krajach UE są coraz liczniejsze. ORL powołała Komisję ds. Lekarzy Praktykujących za Granicą. Na Zjeździe wyjaśniono kilka kwestii. Wyjeżdżający lekarze mają ustawowy obowiązek zgłosić miejsce swojej nowej pracy. W całej Unii polscy lekarze, niezależnie od tego, gdzie pracują, podlegają prawom kraju, którego mają obywatelstwo. Ponieważ nadal wykonują swój zawód, są zobowiązani do przynależności do izb lekarskich w Polsce i do płacenia składki (30 zł miesięcznie = 7,5 euro). W zamian za to mogą liczyć na wszelką pomoc samorządu.

Protest
W dniu poprzedzającym Zjazd (7 kwietnia) odbył się ogólnopolski protest lekarzy. Zwracając się do uczestników XXIV Zjazdu OIL, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł zaapelował do kontynuujących protest lekarzy, aby nie odchodzili od łóżek pacjentów. Jednocześnie delegaci podkreślali, że obecny protest udowodnił, iż całe środowisko medyczne potrzebuje szybkich zmian. Osiągnięto kilka sukcesów: po pierwsze – dawno już biały personel tak licznie nie popierał protestu i nie wyrażał z nim solidarności, po drugie – akcja została generalnie życzliwie przyjęta przez media. Za sukces należy również uznać fakt, że w resorcie zdrowia zaczęto szukać pieniędzy na podwyżki dla personelu medycznego. Podkreślano, że aby otrzymać pieniądze, nie potrzeba wcale uruchamiać specjalnych subwencji z budżetu. Produkt krajowy brutto zwiększa się i wystarczy sięgnąć do środków wypracowanych m.in. przez lekarzy, aby dać wymarzone podwyżki. Z tego samego źródła można
by sfinansować wzrost nakładów na całą służbę zdrowia
– twierdzili delegaci.

Młodzi mają głos
Młodzi lekarze przedstawili sytuację demograficzną środowiska. Wynika z niej, że w naszej Izbie jest 21010 lekarzy,
z czego 2618 (12,5 proc.) nie wykonuje zawodu, oraz 5825 lekarzy dentystów, z czego 1182 (20 proc.) nie wykonuje zawodu. Jednocześnie jest to grupa, która najdłużej pozostaje czynna zawodowo. Lekarze bowiem pracują średnio do 76. roku życia. Natomiast skupionych w OIL młodych lekarzy – przed 35. rokiem życia – jest 4282; lekarzy dentystów – 1663. Powyżej 65. roku życia jest w naszej Izbie 4923 lekarzy oraz 1408 lekarzy dentystów.
W miarę upływu czasu wielu lekarzy będzie z różnych przyczyn (wiek lub choroba) odchodziło od zawodu. Przy narastającej tendencji do wyjazdów młodych lekarzy do krajów Unii może powstać luka pokoleniowa i trudno będzie zastąpić odchodzących kolegów.
Młodzi lekarze przedstawili swoje postulaty – m.in. sugerując, aby Izba stała się ośrodkiem administracyjnym ułatwiającym załatwianie wszelkich formalności związanych z wykonywaniem zawodu, ale także – miejscem spotkań, wymiany poglądów itp. Ciekawe było wystąpienie przedstawiciela Komisji ds. Lekarzy Praktykujących za Granicą.
Wynikało z niego, że lekarz pracujący np. w Niemczech
zarabia kilkakrotnie więcej niż w Polsce.

Apele i uchwały
Zjazd uchwalił kilka wniosków i apeli. Wystosowano m.in. apel do Ministerstwa Zdrowia o wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających lekarzom-emerytom zlecanie podstawowych badań diagnostycznych, będących w kompetencji lekarza rodzinnego, dla siebie i swojej rodziny.
Zaapelowano o przywrócenie dawnej nazwy Instytutowi Leków – zamiast obecnie używanej nazwy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Delegaci chcą również, aby instytucja ta zajmowała się gospodarką lekową państwa oraz kontrolą nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem leków w UE.
Delegaci postulują zmiany wyceny procedur stomatologicznych i medycznych objętych rozporządzeniem ministra zdrowia, refundowanych z NFZ, z uwzględnieniem ich rzeczywistych kosztów, a także wprowadzenie czytelnych zasad ich waloryzacji. Przy jednym głosie wstrzymującym przyjęto apel w sprawie opracowania i finansowania przez NFZ nowoczesnych standardów leczenia stomatologicznego dzieci
i młodzieży do lat 18.
Obradujący domagali się od resortu zdrowia zwiększenia liczby rezydentur, tak aby umożliwić kształcenie specjalistyczne we wszystkich dziedzinach stomatologii, a także zwiększenia liczby miejsc specjalizacyjnych. Zjazd zwrócił się do ORL o podjęcie działań legislacyjnych w celu przywrócenia możliwości rejestracji indywidualnej praktyki lekarsko-dentystycznej w miejscu wezwania.
XXIV Zjazd OIL wyraził swoje poparcie i uznanie dla Krajowego Komitetu na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń w Służbie Zdrowia. Podziękował wszystkim lekarzom biorącym udział w proteście.

Miasteczko w 15 minut
Przewodniczący ORL Andrzej Włodarczyk przedstawił alternatywne formy protestu. Rozważano nawet tak drastyczne formy protestu, jak odstąpienie od wypisywania aktów zgonu i druków zwolnień, wychodzenie na 15 minut przed szpitale, wybudowanie miasteczka namiotowego w okolicach Sejmu, wzorem ukraińskiej i białoruskiej opozycji. Najdalej idąca propozycja zakładała masowe zwalniania się z pracy. – Będę popierał wszystkie formy protestu, które nie są sprzeczne z zasadami etyki zawodu lekarza – podkreślił
A. Włodarczyk. Dodał, że do tej pory w proteście uczestniczyło 75 proc. wszystkich lekarzy. Ü

Gut, mkr, łnt

Archiwum