20 czerwca 2006

Brakuje pieniędzy na zakontraktowanie świadczeń

Przewodniczący Rady Waldemar Kowalczyk i dyrektor Andrzej Jacyna poinformowali o sytuacji finansowej Mazowieckiego Oddziału oraz zagrożeniach wynikających z braku środków na zakontraktowanie świadczeń, głównie w szpitalnictwie, na drugie półrocze 2006 r. Na zakontraktowanie świadczeń na poziomie pierwszego półrocza – w budżecie Oddziału brakuje 141 mln zł.

Na II półrocze brakuje 141 mln zł na zakontraktowanie świadczeń

Członkowie Rady ostrzegli ministra, że niezakontraktowanie świadczeń na całe II półrocze spowoduje utratę zaufania świadczeniodawców do NFZ. Trzeba też liczyć się z odmową podpisywania umów i poważnymi zakłóceniami w pracy placówek służby zdrowia na Mazowszu, głównie szpitali, oraz wzrostem niezadowolenia personelu, aż do akcji strajkowych włącznie.

Trzeba się liczyć z odmową podpisywania umów i poważnymi zakłóceniami w pracy placówek służby zdrowia na Mazowszu

Rada zwróciła uwagę ministra, że dotychczas proponowane rozwiązania ustawowe dotyczące finansowania służby zdrowia i podziału środków na poszczególne oddziały NFZ w 2007 r. nie tylko nie poprawią warunków finansowania usług medycznych na Mazowszu, ale stworzą sytuację sprzyjającą ich pogorszeniu.
Ministrowi zdrowia zostało wręczone w tej sprawie Stanowisko Rady MOW NFZ.
Zbigniew Religa oświadczył, że znana jest mu trudna sytuacja finansowa Mazowieckiego Oddziału i resort podejmuje w tej sprawie wszelkie możliwe działania, które jednak muszą być zgodne z obowiązującymi zapisami ustawy. Trwają prace i dyskusja nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które po uchwaleniu przez Sejm powinny poprawić sytuację.

Dotychczas proponowane rozwiązania systemowe nie poprawią warunków finansowania usług medycznych

Prezes NFZ poinformował Radę, że środki finansowe będą sukcesywnie spływały do Oddziału. Nie ma jednak możliwości, aby ich wielkość wystarczyła na jednorazowe zakontraktowanie świadczeń na II półrocze. Stąd konieczność kontraktowania świadczeń przez Oddział oddzielnie na III i IV kwartał 2006 r.
Jerzy Miller oświadczył także, że centrala NFZ jest gotowa wprowadzić w ciągu 8 tygodni bieżące rozliczanie kosztów naliczanych z tytułu świadczeń dla osób spoza województwa mazowieckiego, jeśli Sejm uchwali stosowną ustawę, której projekt jest w parlamencie.

Ryszard MAJKOWSKI
obserwator Rady MOW NFZ
z ramienia ORL w Warszawie

Stanowisko Rady MOW NFZ

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na posiedzeniu w dn. 11 kwietnia 2006 r. zapoznała się z analizą planu finansowego Oddziału na 2006 r. Przedstawiona przez dyrekcję MOW NFZ analiza została przeprowadzona w aspekcie wystarczalności środków finansowych wykorzystanych w I półroczu oraz niezbędnych do funkcjonowania placówek służby zdrowia na Mazowszu w II półroczu 2006 r.
Świadomi zagrożeń przy finansowaniu usług medycznych, z niepokojem przyjmujemy do wiadomości przedstawioną analizę, która wskazuje na brak 141 mln zł na zakontraktowanie świadczeń na II półrocze 2006 r.

Przekonani o możliwościach zaradzenia zaistniałej sytuacji składamy na ręce Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ następujące propozycje, oczekując na ich pilne rozważenie i rozstrzygnięcie:

1. Zakontraktowanie świadczeń na całe II półrocze w lecznictwie szpitalnym na Mazowszu będzie możliwe, jeśli Ministerstwo Zdrowia i NFZ podwyższą plan finansowy Mazowieckiego Oddziału, np. czasowo przesuwając środki z refundacji leków do tych rodzajów świadczeń, gdzie występuje niedobór.
2. Innym źródłem wzrostu środków na świadczenia zdrowotne w planie finansowym Oddziału mogłoby być zaliczkowe, poza algorytmem, przyznanie kwoty 141 mln złotych na poczet ponadplanowego wzrostu składki, szacowanego przez Centralę NFZ na 5% w roku bieżącym
– to oznacza wcześniejszą możliwość rozdysponowania w zawieranych umowach przewidywanego budżetu.

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wskazuje również propozycje rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby na poprawę budżetu Mazowsza, a co za tym idzie – poprawę kondycji placówek medycznych:

1. Wdrożenie bieżącego, począwszy od II półrocza 2006 r., rozliczania ponoszonych przez Oddział kosztów z tytułu migracji pacjentów. Różnica w wydatkach na niekorzyść MOW NFZ pomiędzy rokiem 2006 a 2004 (stanowiącym podstawę danych uwzględnianych w algorytmie) wynosi ok. 200 mln zł.
2. Przeniesienie do budżetu Ministerstwa Zdrowia finansowania leczenia substytucyjnego w chorobach sierocych spowodowanych wrodzonymi defektami enzymatycznymi
– prognozowany w 2007 r. koszt leczenia ok. 60 pacjentów, głównie spoza Mazowsza, wyniesie ok. 47 mln zł.

Apelujemy do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ o zmianę przepisów, które leżą w ich kompetencji, a w szczególności o pilną zmianę, do 31 maja br., planu finansowego dla MOW NFZ, w sposób pozwalający na zakontraktowanie świadczeń na II półrocze 2006 r. na poziomie nie niższym od I półrocza bieżącego roku.

Waldemar KOWALCZYK
przewodniczący Rady MOW NFZ

Warszawa, 17 maja 2006 r.

Archiwum