6 czerwca 2006

Premier nie ufa prezesowi

Skąd prezes NFZ wziął obiecane pod koniec 2005 r. przez ministra zdrowia „dodatkowe” pieniądze dla POZ w 2006 r.

Każdego roku plan finansowy NFZ zatwierdzany jest przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów.
Plan uwzględnia wszystkie przewidywane w ciągu roku przychody, przede wszystkim te pochodzące ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (stanowiące 99% wszystkich przychodów Funduszu), oraz wszystkie koszty – świadczeń zdrowotnych (96% wszystkich kosztów), koszty administracyjne (1%), „ustawową” 1-procentową rezerwę ogólną. Zgodnie z ustawą o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, plan finansowy Funduszu musi być zbilansowany w zakresie przychodów i kosztów.
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa realizacji planu finansowego oraz uniknięcia ryzyka prze-kroczenia dyscypliny finansów publicznych – NFZ, tworząc plan finansowy, uwzględnia wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na gospodarkę finansową Funduszu w roku, którego dotyczy plan.
Jedną z takich okoliczności w 2006 r. była konieczność spłaty 320 mln zł raty pożyczki udzielonej z budżetu państwa kasom chorych w 2000 r. Ponieważ plan finansowy NFZ na rok bieżący został, zgodnie z prawem, zatwierdzony 20 września ub.r., czyli w czasie, kiedy nie był jeszcze znany wynik finansowy, z jakim NFZ zakończył 2005 r., w planie na 2006 r. zostały zarezerwowane środki na wywiązanie się Funduszu z tego zobowiązania. Wyższe przychody pod koniec 2005 r. pozwoliły Narodowemu Funduszowi Zdrowia na spłatę raty pożyczki ze środków bieżących. Zmiana planu finansowego na 2006 r. pozwoliła na przeznaczenie pieniędzy z tej rezerwy na zakup dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych.
22 lutego br. prezes NFZ wystąpił do Rady Funduszu z wnioskiem o zmianę planu finansowego (identyczne wnioski – zgodnie z ustawą – zostały przedstawione komisjom sejmowym: ds. zdrowia i ds. finansów publicznych; obie zaopiniowały go pozytywnie). Zawierał on szczegółowe wyjaśnienia dotyczące źródła dodatkowej kwoty (ok. 320 mln zł) przeznaczonej na zwiększenie planu kosztów świadczeń zdrowotnych oraz zasady rozdziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu i poszczególne rodzaje świadczeń.
1 marca br. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.

22 marca br. minister zdrowia, w porozumieniu z mi-nistrem finansów, zatwierdził zmianę planu finansowego na rok 2006, przeznaczając dodatkowe 320 mln zł na świad- czenia zdrowotne.

Skąd prezes NFZ weźmie obiecane w kwietniu, w czasie rozmów ze strajkującymi lekarzami z Małopolski, 800 mln

Od wejścia Polski do UE – NFZ jest obciążany kosztami za świadczenia zdrowotne udzielane polskim ubezpieczonym za granicą (nieregularnie i tylko częściowo). W związku tym, że dokumenty rozliczeniowe za lata 2004-2005 zostały przekazane jedynie w części (w 2004 r. na kwotę 6 mln zł, w 2005 r. na kwotę 36 mln zł), NFZ – zakładając, iż może być tymi kosztami obciążony – przeznaczył na ten cel w planie finansowym na r. 2006 kwotę 820 mln zł.
Od stycznia do kwietnia br. łączna wartość faktur przekazanych do Funduszu z innych krajów Unii wyniosła 91 mln zł. Na podstawie analiz Biura Współpracy Między- narodowej w NFZ oraz bezpośrednich kontaktów z ubez- pieczycielami w innych krajach UE przewiduje się, że koszty tych świadczeń, które obciążą NFZ w br., mogą wynieść ok. 210 mln zł. Dlatego też – jak informuje NFZ – rozpoczęto procedurę umożliwiającą dokonanie kolejnej zmiany planu finansowego, dzięki której do oddziałów trafi kwota, która umożliwi terminowe uregulowanie zobowiązań wyni- kających z leczenia w krajach Unii oraz zachowanie dyscy- pliny finansów publicznych. Przekazana kwota 210 mln zł zostanie poddana weryfikacji w II półroczu br., po uzyskaniu informacji od niemieckiej instytucji łącznikowej o wartości spodziewanych obciążeń. Prawdopodobnie ok. 500-600 mln zł będzie można przeznaczyć na sfinan- sowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce.
Zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, NFZ utworzył w planie finansowym 1-proc. rezerwę ogólną (tworzy się ją na wypadek okoliczności mogących mieć negatywny wpływ na gospodarkę finansową Funduszu, których nie można przewidzieć na etapie budowy planu finansowego). W aktualnym planie rezerwa ta wynosi 363 mln zł. Zgodnie z ustawą, rezerwą tą dysponuje prezes NFZ po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra zdrowia i ministra finansów. W ubiegłych latach uwalnianie środków z tego tytułu następowało na przełomie III i IV kwartału.
W związku z tym można przewidywać, że w br. Fundusz będzie mógł przeznaczyć dodatkowo na finansowanie świadczeń zdrowotnych ok. 900 mln zł.
Ü
eg

Na pytanie „Pulsu” o zaufanie do prezesa NFZ premier Kazimierz Marcinkiewicz powiedział:

Prosiłem pana prezesa Millera o złożenie rezygnacji z funkcji prezesa NFZ. Wiązało się to z faktem, że na przełomie roku pan prezes Miller wskazał 250 mln zł, które mogą być przeznaczone dodatkowo [na kontrakty – red.], a następnie, nie tak dawno, miesiąc temu, wskazał dodatkowe środki finansowe w wysokości 800 mln zł na podwyżki płac.
Jestem przekonany, że jako premier prowadzący politykę państwa – w danym roku powinienem być o takich sprawach informowany. Trudno jest prowadzić politykę zdrowotną państwa, trudno jest rozmawiać ze strajkującymi lekarzami i pielęgniarkami w sytuacji, kiedy ktoś inny znajduje środki finansowe i o nich informuje.

23 maja 2006 r.,
konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Ministrów

Archiwum