24 czerwca 2006

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 258/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 7 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie zwołania
dodatkowych posiedzeń
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz.158 ze zm.), wobec konieczności podjęcia działań związanych z Lekarskim Egzaminem Państwowym – przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom w celu podjęcia stażu podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§1
Zwołuje się dodatkowe posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w dniach:

21 kwietnia 2006 r., godz. 1330;
17 listopada 2006 r., godz. 1300.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 260/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 7 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie zbycia nieruchomości
przy ul. Łączyny na potrzeby kupna siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 8 oraz art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 8/2000/Z Nadzwyczajnego XVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 listopada 2000 r.
w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do dysponowania środkami finansowymi Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na cele inwestycyjne
– uchwala się, co następuje:
§1
Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie możliwości nabycia atrakcyjnej, zabudowanej nieruchomości, celem adaptacji na siedzibę Izby, Okręgowa Rada Lekarska wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ulicy Łączyny, o numerze ewidencyjnym 60/3, w obrębie 1-08-18, jednostce ewidencyjnej Gminy Warszawa Ursynów, nr jed. rej. 12, za cenę nie niższą niż cena nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Izbę oraz kosztów, jakie Izba poniosła na przygotowanie inwestycji.
§2
Wyrażona w §1 zgoda uwarunkowana jest nabyciem innej nieruchomości.
§3
Upoważnia się kol.kol: Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Włodzimierza Cerańskiego – Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie do oceny i negocjacji warunków sprzedaży nieruchomości określonej w §1.
§4
Zobowiązuje się osoby prawnie upoważnione, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, do podpisania aktu notarialnego zbycia nieruchomości, o której mowa w §1 niniejszej uchwały.
§5
Traci moc uchwała nr 680/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Łączyny na potrzeby kupna siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 261/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 7 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie konsultantom
danych z rejestrów
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 8 oraz art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z ponawiającymi się prośbami o udostępnianie danych z rejestrów lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w celu częściowej refundacji kosztów prowadzenia tych rejestrów
– uchwala się, co następuje:
§1
1. Za udostępnienie danych z rejestrów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pobiera się opłatę, która będzie każdorazowo ustalana stosownie do rzeczywistych kosztów poniesionych przez Izbę.
2. Udostępnianie danych z rejestrów określonych w ust. 1 nie dotyczy danych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 262/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 7 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa
Prezesowi i Skarbnikowi
Naczelnej Rady Lekarskiej


Działając na podstawie art. 25 pkt 5,
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się Konstantemu Radziwiłłowi
– Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej i Andrzejowi Sawoniemu – Skarbnikowi Naczelnej Rady Lekarskiej pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przekazania środków finansowych za wykonanie zadań przejętych od administracji państwowej w roku 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz ORL Przewodniczący ORL
Ładysław Andrzej
Nekanda-Trepka Włodarczyk

Archiwum