16 lipca 2006

RPO w sprawie protestu lekarzy

W maju br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy.

Zdaniem RPO, z informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu wynika, że nasilają się sytuacje, w których zagrożone są podstawowe prawa pacjentów. Lekarze i zakłady opieki zdrowotnej odmawiają przyjmowania pacjentów oraz udzielenia zalecanych świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywania zabiegów chirurgicznych. Nie są również respektowane wcześniejsze ustalenia dotyczące terminu udzielania porady lub przyjęcia do szpitala, wynikające z kolejności zgłoszenia. Szczególny niepokój, zdaniem RPO, budzi odmowa udzielania świadczeń zdrowotnych dzieciom. Rzecznik przypomniał o art. 73 Kodeksu Etyki Lekarskiej, w myśl którego „lekarz decydujący się na uczestniczenie w zorganizowanej formie protestu nie jest zwolniony od obowiązku udzielania pomocy lekarskiej, o ile nieudzielanie tej pomocy może narazić pacjenta na utratę życia lub pogorszenie stanu zdrowia”. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz przekazanie informacji na temat działań w tej materii,
a w szczególności w zakresie monitoringu strajku lekarzy. Ü
AK

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Jolanta Orłowska-Heitzman do Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego

Z wielką uwagą zapoznałam się z nadesłanym listem Pana Doktora w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy.
Środki masowego przekazu podają informacje na temat protestu, traktując go jak sensację, a nie jako rzeczywistą walkę lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia o zwiększenie nakładów finansowych w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz o godne warunki pracy i płacy, natomiast na bardzo dalekim planie pozostaje w wielu przypadkach rzetelność dziennikarska.
Do dnia dzisiejszego Naczelny Rzecznik, a także okręgowi rzecznicy nie otrzymali informacji, aby ktokolwiek pozostał bez pomocy w sytuacji, kiedy była ona niezbędna. Przebieg akcji protestacyjnej jest na bieżąco konsultowany przez Koleżanki i Kolegów z Komisjami Etyki Okręgowych Rad Lekarskich, tak aby nie zostały naruszone ani treści zawarte w Kodeksie Etyki Lekarskiej, ani zwykła ludzka przyzwoitość oraz sumienność w wykonywaniu zawodu lekarza.
Gdyby jednak zaistniała taka sytuacja, która będzie wymagała interwencji rzecznika, to będzie ona bardzo wnikliwie analizowana, a ewentualna skarga rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującą procedurą. Przez cały czas trwania protestu jesteśmy w stałym kontakcie z przewodniczącymi wszystkich Okręgowych Rad Lekarskich nie tylko w tych regionach kraju, gdzie jest przeprowadzona akcja protestacyjna.
Jeżeli jednak do Pana Doktora, Rzecznika Praw Obywatelskich, dotarłyby niepokojące informacje dotyczące protestu, bardzo proszę o niezwłoczne powiadomienie mnie o tym fakcie.

Warszawa, 2 czerwca 2006 r.

Archiwum