9 września 2006

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Ochronić poszkodowanych pacjentów

W kwietniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Rzecznik uważa, że dla bezpieczeństwa pacjentów powinno się rejestrować błędy medyczne i działania niepożądane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Po zarejestrowaniu błędu odpowiedni system postępowania zobowiązywałby do analizy tych problemów i źródeł ich powstawania oraz wdrożenia odpowiednich procedur naprawczych i korygujących.
Zdaniem RPO, należy zmienić sposób postępowania wobec tych, którzy ponieśli szkodę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Obowiązujący system odpowiedzialności cywilnej nie zapewnia wystarczającej gwarancji
z punktu widzenia praw pacjentów oraz praw obywatelskich. Według RPO, „niezbędna jest interwencja ustawodawcy celem stworzenia efektywnego systemu kompensacji szkód poniesionych przez pacjentów”. Rzecznik przypomniał, że wzorce w tym zakresie funkcjonują w wielu krajach zachodnich (np. fundusze gwarancyjne, ubezpieczenia pacjenta, gwarancyjna odpowiedzialność państwa). Dodał, że rozważenia wymaga również możliwość opracowania i wdrożenia programu pomocy poszkodowanym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Zbyt mała ochrona dziecka poczętego

W czerwcu br. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że podjął z urzędu sprawę dotyczącą urodzenia się dziecka z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu wskutek błędów popełnionych przez lekarzy w okresie przedporodowym.

Jak podaje RPO, w toku postępowania pojawiła się wątpliwość, czy w Kodeksie karnym nie występuje luka prawna, skoro nie można skutecznie ścigać czynu lekarza polegającego na uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego. Zgodnie
z art. 157a Kodeksu karnego, „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Rzecznik przypomniał, że przepis ten, wprowadzony w 1999 r., stanowił próbę realizacji postulatów zapewnienia ochrony podmiotowości prawnej dziecka poczętego. Zdaniem RPO, w praktyce przepis ten nie zapewnia dostatecznej ochrony zdrowia dziecka poczętego.
Rzecznik przypomniał, że w poprzedniej kadencji Sejmu przewidywano zmianę treści tego przepisu poprzez dodanie § 1a o treści: „Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Projekty zmian w Kodeksie karnym, będące obecnie przedmiotem procesu legislacyjnego, nie zawierają tej poprawki. Rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz o przedstawienie informacji, czy są obecnie prowadzone prace zmierzające do nowelizacji omawianego przepisu poprzez dodanie formy nieumyślnej przestępstwa wymienionego w art. 157a § 1 Kodeksu karnego. Ü AK

Archiwum