23 października 2006

Interdyscyplinarna Szkoła Pneumonologii

XIV spotkanie Szkoły Pneumonologii poświęcono interdyscyplinarnemu przedstawieniu zmian płucnych w przebiegu chorób innych narządów.

Uroczystego otwarcia sesji dokonał wiceprezes NRL, dr Andrzej Włodarczyk. Przedstawił dotychczasowe działania samorządu i perspektywy poprawy sytuacji materialnej lekarzy.
Pierwszy wykład dotyczył problemów diagnostyki chorób układowych. Zarówno objawy kliniczne, jak i wyniki badań diagnostycznych nie są wystarczająco czułe ani swoiste. Konieczne jest odpowiednie przetwarzanie danych oraz uwzględnienie chorób układowych w przypadkach objawów ze strony różnych narządów. W kolejnym wykładzie doc. Anna Doboszyńska przedstawiła badania czynnościowe układu oddechowego oraz ich zastosowanie w diagnostyce chorób układowych. Doc. Urszula Demkow omówiła przydatność oznaczania autoprzeciwciał. Są one bardzo ważnym elementem w ustalaniu rozpoznania chorób układowych, ale trzeba znać zarówno ich wartość, jak i ograniczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych.
Druga sesja, dotycząca chorób nerkowo-płucnych, polegała na interdyscyplinarnym przedstawieniu chorób układowych. Każdy problem był przedstawiony z dwóch stron: nefrolog mówił o aspektach nerkowych danej choroby, a pneumonolog – o płucnych. Dało to komplementarne ujęcie tematu, umożliwiło wymianę poglądów, tworzenie wspólnych płaszczyzn i wzajemne poszerzenie wiedzy przez internistów, nefrologów i pneumonologów.
W pierwszym wystąpieniu dr Mirosław Jędras z Akademii Medycznej w Warszawie przedstawił zmiany nerkowe w przebiegu tocznia trzewnego. Następnie dr Elżbieta Radzikowska z Instytutu Gruźlicy omówiła zmiany płucne w tej chorobie. Szczególnie ważne w tej sesji było omówienie ziarniniakowatości Wegenera. Prof. Elżbieta Wiatr z Instytutu Gruźlicy przedstawiła patogenezę, podziały, klinikę i diagnostykę tej choroby, podczas gdy prof. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, kierownik Kliniki Nefrologii AM w Warszawie, omówiła zmiany w nerkach i nowoczesne zasady leczenia zapaleń naczyń. W kolejnym wykładzie doc. Stanisław Niemczyk (na zdjęciu) z AM w Warszawie podjął temat gwałtownie postępującego kłębuszkowego zapalenia nerek, a dr Dariusz Gawryluk z Instytutu Gruźlicy opowiedział o krwotocznych powikłaniach płucnych, do jakich dochodzi w tych chorobach. Referując temat niewydolności nerek, doc. Jerzy Przedlacki z Kliniki Nefrologii AM zdefiniował problem, dokonując podziałów na poszczególne typy i ukazując zasady diagnostyczne. Z kolei doc. Andrzej Chciałowski z Wojskowego Instytutu Medycznego przedstawił wpływ niewydolności nerek na układ oddechowy.
Sesję gastrologiczną poświęcono zmianom płucnym w przebiegu chorób wątroby i przewodu pokarmowego. Rozpoczęło ją powitanie honorowego gościa Szkoły Pneumonologii – prof. Dariusza Ziory (na zdjęciu) ze Śląskiej Akademii Medycznej, który po raz szósty uczestniczył w spotkaniach Szkoły Pneumonologii. Tym razem mówił o wpływie choroby refleksowej żołądka na układ oddechowy, wskazując nie tylko na kaszel, lecz również na udział tej patologii w patogenezie chorób śródmiąższowych płuc. Prof. Ewa Rowińska-Zakrzewska, honorowy gość wcześniejszej Szkoły, przedstawiła problem zmian w układzie oddechowym, do których dochodzi w przebiegu chorób zapalnych jelit. Dr Rafał Krenke z Akademii Medycznej w Warszawie podjął temat zespołu wątrobowo-płucnego. Na zakończenie sesji ponownie wystąpiła prof. Rowińska-Zakrzewska, która w drugim wykładzie skupiła się na zmianach płucnych w przebiegu chorób wątroby, a także powstających w trakcie leczenia chorób przewodu pokarmowego.
Ostatnią sesję, dotyczącą problematyki reumatologicznej, rozpoczął wykład doc. Haliny Garwolińskiej z Instytutu Reumatologii, która opowiedziała o rozpoznawaniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Wiele uwagi poświęciła zmianom stawowym i pozastawowym w przebiegu tej częstej choroby. W uzupełnieniu tego wykładu dr Maria Korzeniewska z Instytutu Gruźlicy przedstawiła różnorodne postacie zmian płucnych w RZS. W kolejnym wykładzie dr Elżbieta Radzikowska wskazała na znaczenie oceny układu oddechowego w sklerodermii, w której zmiany płucne występują u większości chorych. Dr Korzeniewska omówiła zmiany płucne w zapaleniu wielomięśniowym i skórno-mięśniowym, które, choć są rzadsze niż w RZS i sklerodermii, to jednak często bardziej niebezpieczne, gdyż poprzez zajęcie mięśni oddechowych szybko powodują śmiertelną niewydolność oddechową. Spotkanie zakończył wykład dr Radzikowskiej dotyczący zmian płucnych w przebiegu stosunkowo częstego zespołu Sjögrena. Ü

Archiwum