7 października 2006

Komu podwyżka

Na swojej stronie internetowej (http://www.mz.gov.pl) Ministerstwo Zdrowia odpowiada na wątpliwości związane z ustawą z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu świadczeniodawcom środków finansowych na wzrost wynagrodzeń. Wyjaśnia m.in., że nie ma znaczenia, czy dana osoba, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wykonuje zawód medyczny i uczestniczy bezpośrednio w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, czy też nie. Środki finansowe prze-kazywane świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, zarówno w 2006 jak i 2007 r., mogą być przeznaczone na podwyżki dla wszystkich grup zawodowych występujących w podmiotach mających kontrakty z NFZ. Wielkość i zakres podwyżki dla konkretnej osoby nie są bowiem uzależnione ani od rodzaju wykonywanej pracy (czy udzielanych świadczeń zdrowotnych), ani od wielkości wzrostu wartości umowy z NFZ w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej. Podwyżki uposażeń mogą więc objąć zarówno lekarzy, pielęgniarki, diagnostów, techników laboratoryjnych, jak i osoby należące do wszystkich pozostałych grup zawodowych, w tym pracowników administracyjnych czy technicznych.

Prezydium NRL wystosowało pod koniec września br. apel do kierowników placówek opieki zdrowotnej, których dotyczy ustawa, aby przewidzianym przez nią wzrostem wynagrodzeń objęli zwłaszcza pracowników medycznych, bowiem uchwalenie ustawy stało się faktem przede wszystkim dzięki masowym protestom lekarzy i innych środowisk zrzeszonych w Krajowym Komitecie Porozumiewawczym na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń w Służbie Zdrowia, którego sygnatariuszami były samorządy medycznych zawodów zaufania publicznego oraz związki zawodowe pracowników medycznych. (…) Ze względu na sprawiedliwość społeczną, dobro placówek i bezpieczeństwo pacjentów objęcie właśnie ich podwyżkami – na najwyższym możliwym poziomie – należy dziś nazwać racją stanu.
Prezydium NRL zwróciło się również do kierowników placówek zatrudniających lekarzy i lekarzy dentystów rezydentów (nieobjętych tą ustawą) o podjęcie starań zmierzających do zapewnienia wzrostu wynagrodzeń także tym osobom. Ü eg

Archiwum