2 października 2006

Łatwe pieniądze?

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy to dwa programy pomocowe Unii Europejskiej, z których środki mogą być przeznaczane na poprawę funkcjonowania ochrony zdrowia w Warszawie. Do tej pory urzędnicy z ratusza wystąpili o jedno dofinansowanie.

Minimalna kwota dofinansowania to 25 tys. euro. Fundusze przeznaczone są na lata 2004-2009 i pochodzą z Królestwa Norwegii, Republiki Islandii oraz Księstwa Liechtenstein.
Głównym celem utworzonego przez państwa-darczyńców Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto będzie ona służyła zacieśnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami.
– W projektach realizowanych w Warszawie i na Mazowszu przeważają te związane z ochroną zdrowia – poinformował Bartosz Dubiński z Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy podczas konferencji dotyczącej wpływu samorządu Warszawy na poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej. W zeszłym roku Urząd wystąpił o dofinansowanie jednego projektu: systemu informacji o ruchach pacjentów w mieście; został on jednak odrzucony przez Ministerstwo Zdrowia. – W tym roku poprawiliśmy ten projekt i wystąpiliśmy z paroma innymi propozycjami – powiedział „Pulsowi” B. Dubiński.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez kraje-darczyńców na pomoc wynoszą 1,167 mld euro. Prawie 48 proc. całkowitej sumy obu funduszy przeznaczono na projekty i programy, które mają być realizowane w Polsce. Opieka zdrowotna dostanie 10 proc. całej alokacji przeznaczonej dla naszego kraju. – Chodzi głównie o wczesną wykrywalność oraz poprawę jakości świadczeń – dodał B. Dubiński.
Potencjalnymi odbiorcami pomocy finansowej mogą być wszelkie jednostki państwowe lub prywatne, jak również instytucje, firmy oraz organizacje pozarządowe, które mają status prawny w Polsce i działają dla dobra publicznego, tj.: władze ogólnokrajowe, regionalne i lokalne, instytucje akademickie i ośrodki badawcze, organizacje ochrony środowiska, instytucje społeczne i wolontariaty, partnerstwa publiczno-prywatne.

Poziomy dofinansowania projektów są następujące:
wielkość dofinansowania do 60 proc.,
– wielkość dofinansowania do 85 proc. – w przypadku gdy 15 proc. lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu będzie współfinansowane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
wielkość dofinansowania do 85 proc. i powyżej – w celu dofinansowania działań w ramach projektów organizacji pozarządowych (w tym partnerów społecznych) lub projektów w ramach Funduszu Kapitału Początkowego oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

W niektórych uzasadnionych przypadkach dofinansowywany projekt może uzyskać zaliczkę. Wszelkie poniesione wydatki muszą być udokumentowane otrzymanymi fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej.
Więcej: na stronach Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl) lub Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (www.bpz.gov.pl) Ü
Gut, AK

Archiwum