21 października 2006

Nowości wydawnicze

Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej

Książka pod redakcją Haralda J. Freybergera, Wolfganga Schneidera i Rolfa-Dietera Stieglitza. Z niem. tłum. Bernadetta Olszyńska, Michał Lew-Starowicz. Redaktor naukowy tłumaczenia: Adam Bilikiewicz.
Jest to przekład XI wydania niemieckiego podręcznika psychiatrii i psychoterapii, poszerzonego o zagadnienia medycyny psychosomatycznej. Opracowanie podzielono na pięć części: podstawy ogólne, grupy zaburzeń, metody leczenia, dziedziny medycyny psychospołecznej oraz zagadnienia specjalne. Koncepcja kompendium opiera się na systemie ICD-10 – przedstawiono w nim europejski sposób postrzegania zaburzeń psychicznych, oddzielający aspekt opisowo-fenomenologiczny od etiologiczno-patogenetycznego.
Książka adresowana do lekarzy psychiatrów, psychologów i in. Ü

md

Nasze zdrowie w okresie transformacji

Książka „Systemy ochrony zdrowia w okresie transformacji” Krzysztofa Kuszewskiego i Christiana Gericke prezentuje sytuację zdrowotną Polski na tle światowym. Powstała przy współpracy Ministerstwa Zdrowia i Biura Regionalnego WHO w Europie.
Europejskie Obserwatorium Systemów Zdrowotnych, agenda WHO, obserwuje, analizuje i porównuje ochronę zdrowia wszystkich państw naszego kontynentu, państw dawnego ZSRR oraz Australii i Nowej Zelandii. Analizy te są następnie publikowane w formie książkowej. Pierwsze tego typu opracowanie na temat Polski ukazało się w 1995 r. i dotyczyło sytuacji przed 1989 r. Obecne wydanie stanowi analizę naszego systemu na podstawie danych z lat 2002-2005.
Zdaniem dr. Krzysztofa Kuszewskiego, współautora, wiedza o polskim systemie ochrony zdrowia opiera się raczej na mitach niż na wnikliwej analizie. W powszechnym przekonaniu mamy za dużo łóżek szpitalnych, lekarzy, nawet pielęgniarek, a system jest workiem bez dna, dlatego nie warto weń wrzucać większych środków. Jednak rzetelne porównanie naszej sytuacji z innymi krajami, a także analiza potrzeb wskazują, że opinia taka jest błędna. Książka jest próbą udowodnienia tego. Będzie też niezbędna wszystkim, którzy zajmują się polityką zdrowotną
w naszym kraju. Ü mkr

Archiwum