24 października 2006

Potrzebni biegli sądowi*

Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga zwrócił się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wskazanie lekarzy – kandydatów na biegłych sądowych z następujących zakresów: anestezjologia i intensywna terapia; alergologia; chirurgia naczyniowa; chirurgia plastyczna; chirurgia szczękowo-twarzowa; choroby zakaźne; choroby płuc; diabetologia; endokrynologia; ginekologia; foniatria; hematologia; dermatologia i wenerologia; kardiologia i kardiologia dziecięca; kardiochirurgia; neurochirurgia; nefrologia; okulistyka; onkologia kliniczna; pediatria; psychiatria dzieci i młodzieży; reumatologia; seksuologia; urologia; stomatologia i stomatologia dziecięca.
W sądzie toczą się liczne sprawy wymagające dopuszczenia dowodu z opinii biegłych – lekarzy, na liście zaś figuruje niewielu biegłych sądowych z zakresów medycznych.

Kandydaci na biegłych sądowych powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie do prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym z podaniem zakresu ustanowienia;
  • kwestionariusz osobowy lub CV zawierające adres do korespondencji, numery telefonów oraz informację o przebiegu zatrudnienia;
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych, specjalizacji i prawa wykonywania zawodu;
  • opinię pracodawcy;
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (ul. Zwycięzców 34);
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji biegłego sądowego.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, przy al. Solidarności 127, pok. nr 383, i okazać oryginały w celu poświadczenia kserokopii.

Archiwum