25 października 2006

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Brak opieki w domach pomocy społecznej

W sierpniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom domów pomocy społecznej.

Rzecznik został poinformowany o problemie przez senatora Mieczysława Augustyna. Zdaniem senatora, obowiązujące w tej kwestii rozwiązania prawne oraz praktyka NFZ są dyskryminujące, ponieważ nie gwarantują mieszkańcom domów pomocy społecznej korzystania z przysługujących im uprawnień do opieki zdrowotnej wynikających z ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz opieki długoterminowej.
Według RPO, domy pomocy społecznej przeznaczone dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych odgrywają podobną rolę, jak zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, funkcjonujące jako zakłady opieki zdrowotnej.
Niejasne kryteria kwalifikowania do powyższych placówek oraz występujące nieprawidłowości w tym zakresie, jak również zróżnicowane zasady działania i ponoszenia odpłatności za pobyt są powodem powstawania konkurencji między domami pomocy społecznej
a wymienionymi zakładami.
W ocenie RPO, problemu nie rozwiąże zmiana dotychczasowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ oraz nowelizacja ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 14.05.2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje na stanowisko ministra zdrowia w tej sprawie.

Brak pracowników medycznych

W sierpniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a zwłaszcza w szpitalach, w związku z niedostatkiem lub brakiem personelu.

Rzecznik obawia się, że w związku z akcjami protestacyjnymi środowiska medycznego oraz wyjazdami lekarzy
i pielęgniarek za granicę bądź rezygnacją z wykonywania przez nich zawodu może brakować personelu medycznego.
Zdaniem RPO, brak wystarczającej liczby lekarzy i pielęgniarek oraz konieczność podejmowania przez nich dodatkowej pracy prowadzi do przemęczenia pracowników oraz obniżenia jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Nasilają się sytuacje, w których zagrożone są podstawowe prawa pacjentów. Zakłady opieki zdrowotnej z powodu niedoboru lub braku odpowiednich pracowników medycznych niejednokrotnie odmawiają przyjęć pacjentów oraz udzielania zalecanych im świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywania zabiegów operacyjnych.
Według RPO, szczególny niepokój budzi niedobór anestezjologów, a także lekarzy zajmujących się intensywną terapią oraz reanimacją. Brak odpowiednio przygotowanych anestezjologów jest realnym zagrożeniem dla zdrowia czy życia pacjentów, co potwierdzają m.in. doniesienia prasowe.
Rzecznik uważa, że problem braku personelu się nasila i dotyczy coraz większej liczby ZOZ-ów.
Na koniec swojego wystąpienia RPO zadaje ministrowi zdrowia pytanie: „Czy nasze państwo stać na marnowanie potencjału wykształconych pracowników medycznych, podejmujących pracę za granicą lub rezygnujących z wykonywania zawodu medycznego?”. Ü
AK

Archiwum