15 listopada 2006

Dyżur za linią ognia

Republika Iraku, Afganistan, Kosowo, Bośnia i Hercegowina to nie tylko miejsca stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW). To również kraje, w których wraz z kolegami w mundurach pracują lekarze cywilni.

Począwszy od 1953 r., tj. od momentu, kiedy polscy żołnierze po raz pierwszy uczestniczyli w międzyna rodowej misji pokojowej, do chwili obecnej na stanowiskach lekarzy różnych specjalności zatrudnionych było ok. 350 cywili. Ich miesięczne wynagrodzenie może wynieść ok. 7 tys. zł. Według Piotra Paszkowskiego, rzecznika prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej, w ocenie samych zainteresowanych jest ono mało satysfakcjonujące.
Do wynagrodzenia miesięcznego, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów, dolicza się, w zależności od zajmowanego stanowiska, dodatek zagraniczny w wysokości od 1100 do 1500 USD. Ponadto lekarze, którzy wypełniają swoje obowiązki w rejonach szczególnego zagrożenia (Irak, Afganistan i Liban), otrzymują zwiększenie dodatku zagranicznego w wysokości 300 USD oraz dodatek wojenny w wysokości 7 USD za każdy dzień przebywania w rejonie działania kontyngentu.

Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej zachęca się lekarzy do wyjazdu. Znajduje się tam ogłoszenie, że poszukuje się lekarzy: do Republiki Iraku – anestezjologa oraz chirurga; do Afganistanu – lekarza ogólnego; do Kosowa – lekarza chorób wewnętrznych; do Syrii, Bośni i Hercegowiny – lekarza ogólnego.
Wymagania ogólne, jakie powinien spełniać lekarz-kandydat, to obywatelstwo polskie; uregulowany stosunek do służby wojskowej; bardzo dobry stan zdrowia; niekaralność; ważny paszport. Wymagane dokumenty: podanie; CV (ze zdjęciem) zawierające datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca; kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata; oraz znajomość języków obcych.
Kwalifikacji kandydatów do wyjazdu dokonuje komisja resortu obrony narodowej. Podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydat zobowiązany jest dokonać autoprezentacji oraz przedstawić dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje. Kandydat wstępnie zakwalifikowany przez komisję zostaje skierowany do wytypowanej jednostki wojskowej w celu poddania się specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego obecny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju. Równocześnie prowadzone jest szkolenie i przygotowanie do misji.

We wszystkich kontyngentach funkcjonujących poza granicami państwa pracuje 12 lekarzy cywilnych. W szpitalach wojskowych (II poziom zabezpieczenia medycznego) stanowiska lekarzy cywilnych są obsadzone przez 4 osoby. Personel medyczny jest zatrudniany na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia kontraktu do 12 miesięcy. Jeżeli zaś chodzi o wyliczenie emerytury, to wszystkich pracowników wojska (w tym również lekarzy cywilnych) zatrudnionych w kontyngentach poza granicami państwa obowiązują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Generalnie rzecz ujmując, cywilni lekarze jadący na misję wojskową nie powinni być narażeni na ostrzał ze strony nieprzyjaciela.
Ich praca ogranicza się bowiem do udzielania pomocy medycznej w bazach zajmowanych przez poszczególne kontyngenty. Jednak w wyjątkowych przypadkach MON nie wyklucza wykorzystania lekarzy cywilnych do innych działań, np. do udzielania pomocy w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia członków danej misji.

Wojskowe Misje Pokojowe,
00-909 Warszawa 60,
ul. Królewska 1;
tel. 022- 687-93-36; 022-687-97-97; fax: 022-687-33-09; 022-687-31-86; e-mail: zbwmp@wp.mil.pl Ü

Grzegorz Guttman

Archiwum