12 listopada 2006

Kamery w karetkach

W niektórych warszawskich karetkach pogotowia zostały zainstalowane kamery. Taśmy z nagraniami z kabiny, w której znajdował się pacjent, były następnie przekazywane przez kierowcę przełożonemu. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwróciła uwagę na niestosowność takiego postępowania, sprzecznego z prawem, i konsekwencje, jakie mogą z tego wynikać dla Pogotowia Ratunkowego i lekarzy.

ORL przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie organowi założycielskiemu Pogotowia Ratunkowego, zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, ministrowi zdrowia, p.o. prezydentowi Warszawy oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
ORL stwierdziła, że działania takie naruszają prawo pacjenta do intymności, zagwarantowane w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotne, a w rozumieniu art. 23 kodeksu cywilnego naruszają dobro osobiste pacjenta, jakim jest jego wizerunek. ORL stoi na stanowisku, że postępowanie takie może doprowadzić do naruszenia tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a lekarze pogotowia nie mogą właściwie wykonywać swoich obowiązków wynikających z art. 36 i art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 ze zm.), gdyż mogą być narażeni na roszczenia pacjentów żądających zadośćuczynienia za naruszenie ich dóbr osobistych, jak i praw pacjenta. Ü md, eg

Na podstawie stanowiska ORL w Warszawie
z dn. 25 sierpnia 2006 r.


Archiwum