9 listopada 2006

Opłata za staż adaptacyjny?

Przewodniczący ORL w Warszawie Andrzej WŁODARCZYK do Dyrektor SZPITALA BIELAŃSKIEGO Ewy ŻYDOWICZ-MUCHY

W związku z uzyskaniem dokumentów informujących mnie o sposobie rozwiązania przez Dyrekcję Szpitala Bielańskiego problemów naszych czterech kolegów lekarzy, zobowiązanych ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty do odbycia stażu adaptacyjnego, zmuszony jestem dać wyraz swemu oburzeniu.

W czasie wstępnych rozmów, prowadzonych ze strony Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przez dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów (ODZLiLD), wyraziła Pani Dyrektor – osobiście, a następnie za pośrednictwem osób przez Panią upoważnionych – zgodę na przyjęcie do kierowanego przez Panią szpitala czterech kolegów w celu umożliwienia im odbycia stażu adaptacyjnego na następujących warunkach:
1. Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 204 z późn. zm., umowa cywilnoprawna pomiędzy szpitalem oraz lekarzem odbywającym staż;
2. Lekarz zobowiązany miał być do ubezpieczenia się na koszt własny od odpowiedzialności cywilnoprawnej wynikającej z wykonywania czynności lekarskich pod nadzorem kierownika stażu;
3. Za wykonywaną pracę lekarz nie otrzymuje realnego wynagrodzenia, a koszty odbywania stażu pokrywa poprzez świadczoną przez siebie pracę.

Na prośbę Pani Dyrektor – ODZLiLD posłał Pani wzór umowy o staż adaptacyjny zawartej pomiędzy SPCSK przy ul. Banacha 1a w Warszawie a lekarzem, który odbywa staż adaptacyjny. Przyjęcie przez Szpital Bielański uzgodnionych wcześniej warunków potwierdziła Pani Dyrektor pismem z dnia 10.03.2006 r.

Po zapoznaniu się z treścią pisemnych skarg, jakie otrzymałem od zainteresowanych kolegów, stwierdziłem z dużym zażenowaniem i oburzeniem, że podczas spotkania w dn. 12.09.2006 r., prowadzonego przez z-cę dyrektora ds. klinicznych Panią lekarz Dorotę Gałczyńską-Zych, które miało inaugurować rozpoczęcie pracy kolegów w Szpitalu Bielańskim, odstąpiono od wcześniej ustalonych warunków i postawiono kolegów przed koniecznością opłacania miesięcznej stawki w wysokości 1250 PLN.

Warunkiem odbywania stażu, budzącym mój najwyższy sprzeciw, było zobowiązanie kolegów do przedstawienia na piśmie przyczyn przerwy w wykonywaniu zawodu oraz uzależnienie ewentualnej obniżki kosztów od rodzaju czynności wykonywanych przez lekarzy w tym okresie.

Pragnę również poinformować Panią Dyrektor, że powoływanie się na art. 11 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Koszty tego przeszkolenia ponosi lekarz” – stanowi nadinterpretację, ponieważ kosztem, jaki odbywający staż lekarz płaci za umożliwienie dostępu do chorego, jest jego praca świadczona pod nadzorem kierownika, z której szpital czerpie pożytki.
Stwierdzam, że zaistniała sytuacja kładzie się cieniem na wiarygodności Dyrekcji Szpitala Bielańskiego oraz podważa zasady solidarności korporacji określone w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Pragnę przypomnieć, że w tej chwili wszystkie staże adaptacyjne odbywane przez kolegów w uprawnionych do tego szpitalach na obszarze działania OIL w Warszawie odbywają się na zasadach tzw. akcji zerowej – staż za pracę.

Uważam również za nieuprawnione domaganie się przez administrację szpitala danych lekarzy dotyczących sfery ich życia prywatnego. Sprawa ta będzie przedmiotem oceny Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Rozważymy także, czy nie wstrzymać placówce akredytacji na odbywanie stażu podyplomowego lekarzy. Ü

Warszawa, 3 października 2006 roku

Archiwum