20 listopada 2006

Uchwały i obwieszczenia

UCHWAŁA NR 962/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 85/R-V/06
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie powołania
Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu
na okres kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i uchwały nr 85/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu na okres kadencji 2005-2009
, w związku z rezygnacją kol. Konrada Pszczołowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu na ww. stanowisko – uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 1 uchwały nr 85/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu na okres kadencji 2005-2009 skreśla się wyrażenie: „lek. Konrad Pszczołowski – Przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 1848/R-V/05
z dnia 9 grudnia 2005 r.” i zastępuje się je wyrażeniem: „Ładysław Nekanda-Trepka – Przewodniczący Komisji, powołany niniejszą uchwałą”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej Włodarczyk

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2006 r.

Na podstawie uchwały nr 3 / 2006 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie wygaśnięcia w rejonie wyborczym nr 143 „Węgrów” mandatu delegata na XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – ogłasza się, co następuje:

§ 1
Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2005-2009 została Grażyna Bembenek, członek rejonu wyborczego nr 143 „Węgrów”.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz Kostrzewa

Archiwum