3 listopada 2006

Uchwały XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

UCHWAŁA NR 12/Z/V/06
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie
Regulaminu Pracy
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie


Działając na podstawie art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwala się Regulamin Pracy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała nr 8/ZIV/02 XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z siedzibą w Radomiu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:
Mieczysław Szatanek
Zastępcy Przewodniczącego
1. Janusz Bugaj
2. Roman Kudraszew
Sekretarze:

1. Renata Dmowska
2. Daniela Machnicka-Bacciarelli
3. Roman Olszewski
4. Bożena Pietrzykowska
5. Ryszard Stańczak

Załącznik do uchwały nr 12/Z-V/06
XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

REGULAMIN
ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa organizację i tryb działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2. Regulamin niniejszy został ustalony na podstawie art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz.158 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz wydanych na jej podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych i uchwał Naczelnej Rady Lekarskiej, a także w oparciu o inne obowiązujące akty prawne.

§ 2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) lekarza – również lekarza dentystę,
2) ustawa o izbach – ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich,
3) ustawa o zawodzie – ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
4) Zjazd – Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
5) Izba – Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie,
6) Rada – Okręgową Radę Lekarską w Warszawie,
7) Prezydium – Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
8) przewodniczący – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
9) zastępca przewodniczącego, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik – odpowiednio: Zastępcę Przewod niczącego, Sekretarza, Zastępcę Sekretarza, Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
10) stanowisko funkcyjne – Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, Zastępca Sekretarza, Skarbnik i Członek Prezydium.

ROZDZIAŁ II
OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

§ 3
1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wykonuje obowiązki wynikające
z ustaw, rozporządzeń, uchwał Naczelnej Rady Lekarskiej, o których mowa w § 1, uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy i Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz innych aktów prawnych, obejmujących działanie samorządu lekarskiego i wykonywanie zawodu lekarza w drodze działań własnych lub swojego organu wykonawczego, jakim jest Prezydium.

§ 4
Rada kieruje działalnością Izby na obszarze jej działania, w okresie pomiędzy zjazdami, a w szczególności:
1) sprawuje pieczę i nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
2) reprezentuje i ochrania zawód lekarza,
3) integruje środowisko lekarskie,
4) zajmuje stanowisko w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia na obszarze działania Izby,
5) współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi na obszarze swojego działania lub w kraju oraz za granicą,
6) prowadzi instytucje samopomocowe
i inne formy pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin – członków Izby,
7) zarządza majątkiem i działalnością gospodarczą Izby,
8) przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,
9) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy oraz współdziała z Naczelną Radą Lekarską w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej,
10) dokonuje wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub grupowej praktyki lekarskiej do rejestru praktyk lekarskich oraz prowadzi rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich prowadzonych na obszarze działania Izby,
11) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu w ramach praktyk lekarskich określonych w pkt 10,
12) współdziała z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Wojewodą Mazowieckim, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Szkołą Ratownictwa Medycznego w Warszawie, zakładami opieki zdrowotnej i indywidualnymi praktykami lekarskimi w sprawach organizacji, odbywania i zapewnienia odbycia stażu podyplomowego i nadzoru nad jego odbywaniem przez członków Izby, a także kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania,
13) prowadzi szkolenie dla lekarzy stażystów w zakresie bioetyki i prawa medycznego,
14) współdziała w sprawach doskonalenia zawodowego, w szczególności w sprawach uzyskiwania specjalizacji przez swoich członków, z Naczelną Radą Lekarską, towarzystwami naukowymi i ich oddziałami terenowymi, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, Centrum Egzaminów Medycznych, organami administracji rządowej, wyższymi uczelniami medycznymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, administracją samorządową oraz innymi podmiotami zgodnie z ich właściwością,
15) opiniuje i wnioskuje w sprawach uregulowań dotyczących kształcenia, przed- i podyplomowego lekarzy oraz w innych zawodach medycznych,
16) prowadzi Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów,
17) potwierdza spełnianie warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów przez podmioty nieuprawnione do tego na podstawie odrębnych przepisów oraz prowadzi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów na obszarze Izby,
18) prowadzi kształcenie podyplomowe w ramach doskonalenia zawodowego dla członków Izby,
19) potwierdza spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez członków Izby,
20) sprawuje orzecznictwo w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza przez członków Izby,
21) przewodniczy komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestniczy w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia na obszarze działania Izby,
22) opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń oraz innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występuje o ich wydanie,
23) prowadzi badania dotyczące ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza na obszarze działania Izby,
24) występuje w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków Izby oraz dotyczących całego środowiska lekarskiego, w szczególności w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy swoich członków,
25) współdziała z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego, organizacjami działającymi w ochronie zdrowia oraz organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi oraz innymi organizacjami w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza,
26) prowadzi działalność informacyjną dla swoich członków obejmującą wykonywanie zawodu lekarza w kraju i za granicą,
27) prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej na stronach internetowych Izby,
28) wydaje biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Puls” i prowadzi dystrybucję dla swoich członków „Gazety Lekarskiej”,
29) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy i Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
30) sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
31) składa przed Okręgowym Zjazdem Lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
32) prowadzi bieżące sprawy Izby,
33) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską,
34) powołuje komisje stałe i komisje lub zespoły problemowe, Radę Funduszu Samopomocy oraz przewodniczącego kół samorządu lekarskiego,
35) na określonych obszarach tworzy delegatury Izby i koła samorządu lekarskiego oraz nadzoruje ich działanie,
36) ustala górną granicę dla zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Prezydium i przewodniczącego,
37) tworzy fundusze celowe,
38) umarza należności,
39) prowadzi ewidencję opłacania składek członkowskich,
40) wykonuje inne zadania, związane
z działalnością Izby, przewidziane przepisami prawa.

§ 5
Rada opracowuje projekt budżetu Izby na dany rok, tak aby było możliwe jego uchwalenie przez Zjazd w terminie do 31 marca każdego roku.

§ 6
1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków oraz przewodniczącego lub jednego
z zastępców przewodniczącego prowadzącego posiedzenie. W razie równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie
2. Uchwały Rady, z wyłączeniem spraw indywidualnych, podlegają opublikowaniu w biuletynie „Puls” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7
W trybie przewidzianym dla uchwał Rada może podejmować:
1) rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji, jednorazowego działania,
2) oświadczenia, opinie – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
3) deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego postępowania,
4) apele – zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.
5) wnioski – zawierające wezwanie skierowane do rozpatrzenia określonej sprawy.

§ 8
1. Posiedzenia Rady są jawne dla członków samorządu lekarskiego.
2. Na wniosek członka Rady, Rada może uchwalić tajność całości lub części posiedzenia liczbą głosów równą co najmniej połowie uczestników posiedzenia.
3. Część obrad Rady może odbywać się na posiedzeniu powołanego przez nią zespołu, składającego się z jej członków, w celu opracowania i przedstawienia Radzie projektu odpowiedniej uchwały.

§ 9
Ustępująca Rada, reprezentowana przez przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, obowiązana jest przekazać protokolarnie stan spraw oraz majątek ruchomy i nieruchomy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie nowo wybranej Radzie reprezentowanej także przez przewodniczącego, skarbnika i sekretarza, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady.
ROZDZIAŁ III
SKŁAD
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

§ 10
1. Rada składa się z przewodniczącego, wybranego przez Zjazd, i członków, których liczbę ustala na okres kadencji uchwała Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

2. W posiedzeniach Rady uczestniczą,
z głosem doradczym:
– przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
– przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego,
– Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
– przewodniczący komisji stałych i problemowych,
– przewodniczący kół samorządu lekarskiego oraz przewodniczący Rady Funduszu Samopomocy,
– delegaci honorowi,
– osoby zaproszone przez Prezydium lub przewodniczącego.

3. Mandat przewodniczącego i członka Rady trwa 4 lata i wygasa zgodnie z postanowieniami uchwały NRL, wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich.

ROZDZIAŁ IV
POSIEDZENIA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

§ 11
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje nowo wybrany przewodniczący w terminie 14 dni od dnia jej wyboru. Posiedzenie to odbywa się
w obecności co najmniej ponad połowy ogólnej liczby członków Rady.

§ 12
1. Rada odbywa swoje posiedzenia
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych rocznym harmonogramem pracy Rady.
3. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego.
4. Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwołuje Prezydium:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek przewodniczącego,
c) na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
d) na wniosek 1/3 członków Rady.
5. Zwołując posiedzenia Rady, przewodniczący przesyła jego uczestnikom zawiadomienie, co najmniej na 7 dni przed jego terminem, podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad, z zastrzeżeniem ustępu 6.
6. Zwołując posiedzenie Rady, którego planowany porządek obrad przewiduje wybory na stanowisko funkcyjne lub rozpatrzenie wniosku o odwołanie ze stanowiska funkcyjnego, przewodniczący przesyła zawiadomienie, o którym mowa w pkt 5, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
7. W przypadku określonym w ust. 6 Prezydium:
a) powiadamia Okręgową Komisję Wyborczą o przewidywanych wyborach,
b) umieszcza w porządku obrad wniosek o rozpatrzenie wniosku o odwołanie ze stanowiska funkcyjnego, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej.

§ 13
1. Wraz z zawiadomieniem o obradach sekretarz przesyła zgłoszone wcześniej materiały informacyjne oraz projekty uchwał i stanowisk Rady w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. W szczególnych przypadkach można zgłosić na piśmie sekretarzowi lub jego zastępcy projekty uchwał i stanowisk Rady w czasie trwania obrad. Projekty te muszą mieścić się w przyjętym porządku obrad.

§ 14
1. Propozycje zmian porządku obrad przedstawionego w zawiadomieniu można zgłaszać pisemnie co najmniej godzinę przed rozpoczęciem obrad.

2. Na 15 minut przed rozpoczęciem obrad zbiera się Prezydium i ustala proponowany porządek obrad.

§ 15
Na początku obrad Rada:
1) ustala porządek obrad,
2) w razie gdy mają być przeprowadzone wybory, wybiera się także komisję skrutacyjną.

§ 16
1. Komisja skrutacyjna, o której mowa
w § 15, wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji, ewentualnie zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Komisja wykonuje zadania określone w uchwale NRL, wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich.
3. Komisja sporządza protokół swych czynności, który podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 17
1. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący lub wyznaczony przez niego jeden z zastępców przewodniczącego. Osoba ta przy pomocy pozostałych członków Prezydium:
a) czuwa nad przestrzeganiem toku obrad, regulaminu oraz porządku na sali obrad,
b) kieruje przebiegiem posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad,
c) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.
2. Przewodniczący posiedzenia udziela uczestnikom głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Uczestnicy posiedzenia zgłaszają udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad sekretarzowi lub jego zastępcy, prowadzącemu listę dyskutantów.
4. Przewodniczący posiedzenia udziela głosu uczestnikom w kolejności zgłoszeń. Zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością.
5. Uczestnik posiedzenia nie powinien zabierać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy.
6. Przewodniczący posiedzenia może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi – odebrać przemawiającemu głos.
7. Ogranicza czas trwania wypowiedzi do 5 minut. Nie dotyczy to osób referujących.

§ 18
1. Przewodniczący posiedzenia udziela głosu poza porządkiem obrad lub
w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2) uchwalenie tajności posiedzenia,
3) zamknięcie listy mówców,
4) zamknięcie dyskusji,
5) głosowanie bez dyskusji,
6) przeprowadzenie głosowania,
7) przeliczenie głosów,
8) uchwalenie tajności głosowania,
9) stwierdzenie quorum.
3. Rada rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego, z wyjątkiem wniosku wymienionego w ust. 2 pkt 9, zwykłą większością głosów po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

§ 19
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwał lub innymi wnioskami
i propozycjami zgłoszonymi w toku
obrad – przewodniczący posiedzenia oznajmia, że Rada przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania, i to jedynie przed wezwaniem uczestników przez przewodniczącego posiedzenia obrad do głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektami uchwał jest następujący:
1) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim tymi, których przyjęcie i oddalenie rozstrzyga o innych poprawkach,
2) głosowanie nad projektem uchwały
w całości wraz z przyjętymi poprawkami.
3. Przewodniczący posiedzenia obrad ustala porządek głosowania nad projektami uchwał i poprawek do nich.
4. Głosowanie przeprowadza się jawnie, przy czym sekretarz lub jego zastępca obliczający głosy podaje przewodniczącemu posiedzenia wyniki głosowania.
5. W przypadku kiedy Rada uchwala tajność głosowania w określonej sprawie, wówczas przeprowadza je wybrana w tym celu komisja skrutacyjna.
6. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz.

§ 20
1. Udział członków Rady w jej posiedzeniach jest obowiązkowy.
2. Nieobecność członków Rady na posiedzeniu winna być usprawiedliwiona na piśmie, telefonicznie, faksem lub e-mailem.
3. Trzy kolejne lub pięć łącznie w roku nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach Rady zobowiązują przewodniczącego do złożenia wniosku na najbliższym zjeździe lekarzy o odwołanie danego członka ze składu Rady.

§ 21
1. Sporządza się protokół posiedzenia Rady, który podpisuje prowadzący posiedzenie Rady, sekretarz lub zastępca sekretarza albo inny upoważniony członek Prezydium oraz protokolant.
2. Protokół posiedzenia powinien zawierać zapis przebiegu obrad, a także załącznika – teksty podjętych uchwał.
3. Protokół posiedzenia, w części dotyczącej podejmowanych przez Radę uchwał zgodnie z przepisami Kpa, powinien zawierać numer uchwały, datę jej podjęcia, tytuł uchwały, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 2, powinien być udostępniony członkom Rady przed jej następnym posiedzeniem i uważa się go za przyjęty, jeżeli członkowie Rady nie zgłoszą poprawek do czasu zakończenia tego posiedzenia. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek decyduje Rada na tym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ V
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

§ 22
1. Rada wybiera spośród swoich członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
2. Prezydium działa w imieniu Rady
w sprawach określonych jej uchwałą.

§ 23
1. W skład Prezydium wchodzi przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik oraz członkowie w liczbie określonej uchwałą Rady. W skład Prezydium wchodzi również przewodniczący wybrany przez Zjazd.
2. Zastępcy przewodniczącego powinni reprezentować delegatury lub delegatów z obszarów Izby określonych uchwałą Rady, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jednym z zastępców przewodniczącego Rady powinien zostać lekarz dentysta.
4. W posiedzeniach Prezydium mają prawo uczestniczyć osoby wymienione w § 10 ust. 2.

§ 24
1. Rada dokonuje wyboru: zastępców przewodniczącego, sekretarza, zastępcy sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium, na pierwszym posiedzeniu Rady, w obecności ponad połowy ogólnej liczby jej członków.
2. Wybory członków Prezydium przeprowadza się zgodnie z postanowieniami uchwały NRL, wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich

§ 25
O wyborze Prezydium i jego ukonstytuowaniu się Rada bezzwłocznie zawiadamia Naczelną Radę Lekarską.

§ 26
1. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa tygodnie.
2. Zwołując posiedzenie Prezydium, przewodniczący lub jeden z zastępców przewodniczącego powiadamia członków Prezydium, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia, podając: termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Postanowienia określone w § 6 ust.
1-3, § 7, § 13, § 17 do 21 stosuje się odpowiednio do działalności Prezydium.

§ 27
1. Prezydium podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków oraz przewodniczącego lub jednego z zastępców przewodniczącego.
2. Za wykonanie uchwały odpowiada osoba lub osoby wskazane przez Prezydium w treści uchwały albo sekretarz lub zastępca sekretarza, jeżeli Prezydium nie wskaże innej osoby.
3. Określone uchwały Prezydium, na podstawie jego decyzji, podlegają opublikowaniu w biuletynie „Puls” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZDZIAŁ VI
KOMISJE
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

§ 28
1. Dla realizacji swoich zadań Rada powołuje komisje stałe i problemowe spośród członków Izby.
2. Rada powołuje następujące komisje stałe:
– ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu,
– ds. rejestracji praktyk lekarskich,
– ds. stażu podyplomowego,
– ds. konkursów na stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia,
– etyki lekarskiej,
– bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie,
które wykonują zadania samorządu lekarskiego określone odrębnymi przepisami.
3. Rada powołuje Komisję ds. Lekarzy Dentystów, która jest wieloproblemową komisją działającą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty przez członków Izby.
4. Rada powołuje następujące inne komisje problemowe:
– legislacyjną,
– współpracy z zagranicą,
– młodego lekarza,
– ds. emerytów i rencistów,
– ds. kultury, sportu i turystyki,
– ds. pośrednictwa pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych,
– ds. kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i samorządami terytorialnymi,
– ds. lekarzy praktykujących za granicą.
5. Rada powołuje również:
– Radę Funduszu Samopomocy,
– koordynatora kół samorządu lekarskiego.
6. Rada może powołać również inne komisje problemowe lub zespoły.
7. Rada powołuje w drodze uchwały: przewodniczących, zastępców przewodniczącego, sekretarzy i członków komisji stałych oraz Komisji ds. Lekarzy Dentystów, przewodniczącego i Radę Funduszu Samopomocy, koordynatora kół samorządu.
8. Rada powołuje w drodze uchwały: przewodniczących, zastępców przewodniczącego i sekretarzy oraz, w uzasadnionych przypadkach, członków komisji problemowych i zespołów.
9. Rada określa, w drodze uchwały, zadania komisji lub zespołów oraz ustala regulamin ich pracy.
10. Przewodniczący komisji ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu powinien być członkiem Prezydium.
11. Komisje mogą powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe.

ROZDZIAŁ VII
DELEGATURY
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

§ 29

1. Rada może utworzyć Delegaturę Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zwaną dalej „delegaturą”, obejmującą lekarzy, lekarzy dentystów, członków Izby
z terenu kilku powiatów objętych obszarem jej działania.
2. Zadania, organizację i tryb działania delegatury określa regulamin delegatury, który ustala Rada, uwzględniając
w szczególności zadania wykonywane na zlecenie Rady oraz współpracę delegatury z terenowymi organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

ROZDZIAŁ VIII
KOŁA
SAMORZĄDU LEKARSKIEGO

§ 30
1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek większości lekarzy wykonujących zawód na określonym obszarze powiatu lub w zakładzie opieki zdrowotnej, może utworzyć na tym terenie koło samorządu lekarzy, zwane dalej „kołem”.
2. Na obszarze działania koła powinno wykonywać zawód co najmniej 25 lekarzy.
3. Koło stanowią członkowie Izby z obszaru działania koła.
4. Lekarze z obszaru działania koła wybierają zarząd koła, w tym przewodniczącego i sekretarza, których kadencja trwa 4 lata.
5. Zarząd jest odpowiedzialny przed zebraniem członków koła.
6. Zarząd koła:
1) reprezentuje i broni indywidualnych
i zbiorowych interesów członków koła,
2) negocjuje warunki pracy i płacy członków koła,
3) organizuje samopomoc lekarską,
4) wykonuje uchwały Zjazdu i Rady,
5) wykonuje zadania zlecone przez Radę,
6) utrzymuje łączność pomiędzy członkami koła a organami Izby.
7. Rada, lub na jej zlecenie delegatura, nadzoruje i koordynuje działalność kół samorządu lekarzy.

ROZDZIAŁ IX
PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

§ 31

1. Na czele Rady stoi jej przewodniczący, który:
– kieruje pracami Rady i jej Prezydium, reprezentuje Izbę na zewnątrz, podpisuje dokumenty oraz nadzoruje korespondencję wychodzącą z Izby,
– przewodniczy posiedzeniom Rady i Prezydium,
– przydziela do załatwienia członkom Prezydium lub Rady oraz przewodniczącym komisji problemowych sprawy, które łączą się z ich kompetencjami,
– nadzoruje bieżącą działalność Izby, zatwierdza programy posiedzeń Prezydium i Rady,
– jest przełożonym pracowników, w tym bezpośrednio dyrektora biura, głównego księgowego i radców prawnych,
– w imieniu pracodawcy, zawiązuje i rozwiązuje umowy o pracę,
– nadzoruje czynności biura Izby bezpośrednio bądź za pośrednictwem sekretarza i dyrektora biura;
– nadzoruje czynności wyodrębnionych zakładów oraz działalność gospodarczą Izby,
– podpisuje wspólnie z sekretarzem lub zastępcą sekretarza uchwały Rady lub Prezydium.
2. Przewodniczący może upoważnić w ramach posiadanych uprawnień innych członków Prezydium lub Rady do reprezentowania oraz do podejmowania czynności na rzecz Izby, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w ust. 1.
3. Przewodniczący ma do dyspozycji fundusz reprezentacyjny, którego wysokość określa uchwała Rady.

§ 32
1. Przewodniczący może samodzielnie dysponować środkami finansowymi
w sprawach bieżących do wysokości sumy określonej uchwałą Rady.
2. Uchwały Prezydium dotyczące zobowiązań majątkowych mogą być podejmowane do wysokości sumy określonej uchwałą Rady.
3. Zobowiązania majątkowe przekraczające sumy określone w uchwale, o której mowa w ust. 2, wymagają zgody Rady.

§ 33
1. W przypadkach losowych lub w razie nieobecności przewodniczącego dłuższej niż sześć miesięcy Rada wybiera spośród swoich członków pełniącego obowiązki przewodniczącego na okres nie dłuższy niż do dnia najbliższego Zjazdu.
2. Wybory na pełniącego obowiązki przewodniczącego odbywają się zgodnie
z przepisami określonymi w § 24.

ROZDZIAŁ X
REPREZENTACJA IZBY
ORAZ
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI

§ 34
1. Izbę reprezentuje na zewnątrz przewodniczący i składa w jej imieniu oświadczenia woli.
2. Składanie oświadczenia woli i podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych Izby wymaga współdziałania przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza Rady.
3. Przewodniczący może upoważnić w ramach posiadanych uprawnień innych członków Prezydium lub Rady do jej reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Izby.

ROZDZIAŁ XI
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

§ 35
1. Zastępcy przewodniczącego zastępują przewodniczącego w zakresie ustalonym przez Prezydium.
2. W razie przejściowej nieobecności przewodniczącego funkcje jego pełni jeden z zastępców przewodniczącego wyznaczony przez Prezydium na wniosek przewodniczącego, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 36
1. Sekretarz Rady nadzoruje wykonywanie uchwał Rady i Prezydium, chyba że Rada lub Prezydium powierzyło ten nadzór innemu członkowi Prezydium.
2. Sekretarz sprawuje nadzór merytoryczny nad czynnościami komisji stałych Rady.
3. Do obowiązków sekretarza należy nadto:
a) redagowanie protokołów posiedzeń Rady i Prezydium,
b) nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością Rady i Prezydium,
c) załatwianie bieżącej korespondencji,
d) udzielanie informacji o pracach Prezydium członkom Rady i organom Izby,
e) opracowywanie projektów uchwał i projektów porządku obrad Rady i Prezydium,
f) analizowanie odwołań od uchwał Rady,
g) przyjmowanie skarg i wniosków,
h) nadzorowanie publikacji uchwał Zjazdu, Rady i jej Prezydium w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Puls”.
4. Zastępca sekretarza zastępuje sekretarza w razie jego nieobecności, chyba że Rada lub Prezydium postanowi inaczej, oraz prowadzi sprawy zlecone przez sekretarza.
§ 37
1. Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansową, a w szczególności:
a) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
b) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu oraz referuje je na posiedzeniu Rady i Prezydium,
c) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową Rady,
d) wykonuje czynności związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem Rady,
e) kieruje egzekwowaniem wierzytelności składek członkowskich, zgodnie z odrębnymi przepisami, i zgłasza wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich na czas określony,
f) kontroluje działalność gospodarczą, przede wszystkim inwestycyjną i remontową Izby,
g) w razie potrzeby zasięga opinii biegłych i rzeczoznawców w zakresie gospodarki finansowej,
h) składa Radzie, co najmniej 2 razy w roku, okresowe sprawozdania o stanie realizacji budżetu.
2. W razie przejściowej nieobecności skarbnika – Prezydium powierza jego obowiązki jednemu z członków Rady przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 38
Odwoływanie ze stanowisk funkcyjnych oraz wybory uzupełniające na stanowiska funkcyjne w Okręgowej Radzie Lekarskiej odbywają się zgodnie z postanowieniami uchwały NRL, w tym zakresie wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich.

§ 39
Traci moc Regulamin Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, wprowadzony w życie uchwałą nr 8/Z/IV/02 XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 7 kwietnia 2002 r. w sprawie regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Archiwum