12 grudnia 2006

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy, że na postępowanie kwalifikacyjne, które zostanie przeprowadzone w terminie: 1 grudnia 2006 r. – 31 stycznia 2007 r., przyznano 4317 miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny, w tym 800 rezydentur. Podział 800 etatów rezydenckich dla poszczególnych województw został dokonany w oparciu o następujące kryteria:

1) zgłoszone zapotrzebowania wojewódzkich centrów zdrowia publicznego, w dziedzinach priorytetowych: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia oraz rehabilitacja medyczna – wg listy z rozporządzenia ministra zdrowia
z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz. U. z 2004 r. nr 1, poz. 7) – pełne pokrycie potrzeb;

2) liczbę zaświadczeń wydanych lekarzom i lekarzom dentystom ubiegających się o pracę w innym kraju UE i związaną z tym migracją – pełne pokrycie potrzeb w dziedzinach, w których % wydanych zaświadczeń do liczby lekarzy znajduje się w przedziale od 16,82 do 7,90.
Są to następujące dziedziny: anestezjologia i intensywna terapia
– 16,82 %; chirurgia plastyczna – 15,49 %; chirurgia klatki piersiowej – 12,90 %; medycyna ratunkowa – 12,01 %; chirurgia naczyniowa – 9,48 %; chirurgia szczękowo-twarzowa – 9,41 %; radiologia i diagnostyka obrazowa – 8,42 %; ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 7,90 %.

Wobec ograniczonej liczby miejsc – nie uwzględniliśmy dziedzin, które miały % wydanych zaświadczeń poniżej 7,90;

3) dziedziny podstawowe stanowiące specjalizację wyjściową dla wielu specjalizacji szczegółowych: chirurgia ogólna i choroby wewnętrzne, a także uwzględniona została pediatria.

Wobec liczby rezydentur (800), wyraźnie mniejszej niż w roku ubiegłym, konieczne było ograniczenie rezydentur jedynie do ww. trzech kategorii specjalizacji. W związku z tym nie było możliwe, przy przyjętych założeniach, przyznanie nawet pojedynczych rezydentur w innych, niewątpliwie ważnych specjalizacjach.

Liczba etatów rezydenckich uwarunkowana jest sytuacją finansową. Z uwagi na przyznane środki finansowe, Ministerstwo Zdrowia na bieżące postępowanie kwalifikacyjne mogło przyznać jedynie 800 rezydentur.

Warszawa, 21 listopada 2006 roku

Archiwum