27 grudnia 2006

Spod kociej łapy


(…) W imieniu miasta podpiszemy umowy z innymi organami założycielskimi (Sejmik, Ministerstwo Zdrowia, Akademia Medyczna, MON, MSWiA) w celu zagwarantowania kompleksowej opieki medycznej wszystkim mieszkańcom Warszawy. Zapewnimy szpitalom, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa, miejsce na liście sieci szpitali. Uregulujemy tytuły prawne do działek i budynków, w których znajdują się placówki ochrony zdrowia. Zwiększymy dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowym i specjalistycznym poprzez pilotażowy program odpublicznienia wybranych ZOZ-ów oraz stworzenie systemu kontroli i nadzoru właścicielskiego nad jednostkami organizacyjnymi, które uległy lub ulegną przekształceniu. (…) Reaktywujemy poradnie przeciwgruźlicze na terenie Warszawy. (…) Stworzymy sieć poradni specjalistycznych (w tym zwłaszcza onkologicznych), które obejmą swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców Warszawy (…). Dostosujemy budynki miejskich ZOZ-ów do wymogów sanitarnych i infrastrukturalnych stawianych przez Ministerstwo Zdrowia. (…) Będziemy dążyć do prowadzenia jednolitej polityki zdrowotnej w Warszawie poprzez stworzenie sieci szpitali miejskich, w oparciu o aktualną bazę szpitalną oraz szpitale przejęte od Sejmiku Województwa Mazowieckiego. (…) Zwiększymy przejrzystość prowadzenia polityki kadrowej wśród kadry zarządzającej samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej m.st. Warszawy (…). Zaplanujemy i stworzymy sieć Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. (…) Stworzymy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, skoordynowane z Biurem Zarządzania Kryzysowego Miasta Warszawy i połączone
z siecią łączności alarmowej. Centrum będzie m.in. przyjmować powiadomienia o zdarzeniach, ustalać priorytety
i niezwłocznie dysponować zespołami ratownictwa medycznego, przekazywać niezbędne informacje osobom udzielającym pierwszej pomocy, koordynować medyczne czynności ratunkowe i pierwszą pomoc. Na terenie Warszawy przewidujemy działanie jednego centrum dla całego miasta.

Fragmenty
programu samorządowego Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2006, http://www.gronkiewicz.pl

Archiwum