26 grudnia 2006

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 960 /R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2006 r.

w sprawie zakupu nieruchomości na potrzeby
nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

Działając na podstawie art. 4 ust. pkt 8 oraz art. 25 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 8/2000/Z Nadzwyczajnego XVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 25 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do dysponowania środkami finansowymi Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na cele inwestycyjne – uchwala się, co następuje:

§ 1
Po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawie nabycia siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza – Okręgowa Rada Lekarska wyraża zgodę na zakup prawa wieczystego użytkowania następujących nieruchomości Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie:
1. nieruchomość stanowiąca działkę nr 42/2 z obrębu 1-01-12, o obszarze 277 m2 (dwieście siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położoną w Warszawie przy ul. Puławskiej 18, w dzielnicy Mokotów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00399025/5.
Działka nr 42/2 zabudowana jest stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym o powierzchni 1256,04 m2 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć całych i cztery setne metra kwadratowego), w którym reprezentowanemu przez niego Przedsiębiorstwu przysługuje udział wynoszący 9031/10000 części. Z wyżej opisanej nieruchomości budynkowej został wyodrębniony lokal użytkowy, z którym związany jest udział – wynoszący 969/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, a dla którego została założona księga wieczysta Kw nr WA2M//00437356/3;

2. nieruchomość stanowiąca – wg stanu wpisów w księdze wieczystej – niezabudowaną działkę nr 44 z obrębu 1-01-22, o obszarze 563 m2 (pięćset sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położoną w Warszawie przy ul. Puławskiej 18, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00000907/9;

3. udział we współwłasności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/1-01-12, o obszarze 565 m2 (pięćset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położoną w Warszawie przy ulicy Puławskiej 18.
Działka nr 42/1 zabudowana jest stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem mieszkalnym o powierzchni 2275,96 m2 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych metra kwadratowego), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00065/920/9, w części 420/10000.

§ 2
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości, objętej Kw nr WA2M/00000907/9 służebności na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali, usytuowanych w budynku nr 18, położonym przy ul. Puławskiej w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, polegającą na prawie przejścia pasem o szerokości 2,0 m (dwa metry) i długości 12,0 (dwanaście metrów) wzdłuż wschodniej granicy działki (zachodniej ściany budynku) oraz pasem o szerokości 1,5 m (jeden i pięć dziesiątych metra) i długości 13,0 m (trzynaście metrów) wzdłuż południowej granicy działki na odcinku od bramy wjazdowej do komory śmieciowej znajdującej się na tej działce.

§ 3
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie do podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości, określonych w §1.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 961/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza
kredytu bankowego na potrzeby zakupu siedziby Izby


Na podstawie art. 25 pkt 5 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dot. zakupu nowej siedziby Izby w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 oraz potrzebami finansowymi w tym zakresie – uchwala, co następuje:

§ 1
1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza kredytu bankowego z przeznaczeniem na zakup nowej siedziby Izby w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 w kwocie do 7000000 PLN (słownie: siedem milionów).
2.Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego zaciągniętego kredytu, określonego w ust. 1, na nieruchomości Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza przy ul. Łączyny o numerze ewidencyjnym 60/3, w obrębie 1-08-18 jednostki ewidencyjnej Gminy Warszawa Ursynów, do czasu uprawomocnienia się aktu notarialnego nabycia nieruchomości przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie.
3.W przypadku nabycia nieruchomości przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie, określonych w Kw nr WA2M/00399025/5, Kw nr WA2M00437356/3, Kw nr WA2M/00000907/9, wyraża się zgodę na przeniesienie zabezpieczenia hipotecznego udzielonego kredytu z nieruchomości przy ul. Łączyny, na nowo nabytą nieruchomość przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie.

§ 2
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do zawarcia stosownych umów związanych z czynnościami określonymi w § 1, tj.: zaciągnięciem kredytu bankowego oraz ustanowieniem zabezpieczeń hipotecznych na ww. nieruchomościach.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 962A/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1847/R-V/05
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia
liczebności składu Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 24 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w związku z uchwałą nr 1847/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczebności składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie — uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 1847/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczebności składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały wyrażenie: „12 osób” zastępuje się wyrażeniem: „11 osób”,
2. w § 2 uchwały wyrażenie: „5 członków” zastępuje się wyrażeniem: „4 członków”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1128/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2006 r.

w sprawie akceptacji zmian
do Aktu Założycielskiego
firmy brokerskiej „Medbroker” sp. z o.o.

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z podpisaniem w dniu 30 sierpnia 2006 r. przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie umowy zbycia części udziałów w firmie „Medbroker” sp. z o.o. na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej – uchwala się, co następuje:
§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie akceptuje zmiany do Aktu Założycielskiego firmy brokerskiej „Medbroker” sp. z o.o.

§ 2
Zmiany do Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1129/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 258/R-V/06
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie
zwołania dodatkowych posiedzeń
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 1 pkt 2 uchwały nr 258/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie zwołania dodatkowych posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyrażenie: „17 listopada 2006 r., godz. 1300” zastępuje się wyrażeniem: „24 listopada 2004 r., godz. 1300”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL Andrzej WŁODARCZYK
Sekretarz ORL Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum