11 grudnia 2006

Walny zjazd STOMOZ

W dn. 5-7.10.2006 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się XVII Walny Zjazd Sprawozdawczy delegatów
Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Uczestnicy zjazdu spotkali się z prezesem NFZ Andrzejem Sośnierzem i wiceministrem zdrowia Jarosławem Pinkasem. Tematem spotkań było kontraktowanie świadczeń na rok 2007, podwyżki dla pracowników szpitali i przychodni oraz prace Ministerstwa Zdrowia nad projektowaną siecią szpitali.
Na zakończenie zjazdu delegaci podjęli uchwały, które publikujemy niżej. Myślę, że z treścią tych uchwał wszyscy się zgodzimy.
Grażyna Pacocha


Zjazd Delegatów STOMOZ po ocenie treści art. 5 ust. 10 ustawy z dn. 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń zwraca się do parlamentu RP i Ministerstwa Zdrowia o pilną jego nowelizację w sposób umożliwiający przyznanie podwyżek maksymalnie do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia danej osoby od dnia 1 stycznia 2007 r. oraz przyznanie podwyżki zapłaty za usługi wynikające z indywidualnych umów cywilnoprawnych zawartych z profesjonalistami medycznymi.
Uzasadnienie: W obecnej treści art. 5 ust. 10 zapisy o podwyżce wynagrodzeń do max. 40% przeciętnego wynagrodzenia w stosunku rocznym ograniczają wysokość podwyżki
w roku 2007 maksymalnie do wyniku ilorazu: 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego podzielone przez 12 miesięcy.

***



Zjazd Delegatów STOMOZ zwraca się do parlamentu i Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o przedłużenie obecnego 24-miesięcznego terminu realizacji Programów Restrukturyzacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej o kolejne 24 miesiące.
Uzasadnienie: Mobilizacja znacznych środków NFZ na podwyżki wynagrodzeń stawia pod znakiem zapytania realizację zawartych w Programach Restrukturyzacji planów zwiększenia przychodów ze wzrostu liczby usług zdrowotnych.
Ponadto opracowywane obecnie kryteria sieci szpitali zmieniają w zasadniczy sposób cele strategiczne wielu publicznych zakładów, zwłaszcza w powiatach o niewielkiej liczbie ludności i szpitalach do 150 łóżek.
Z kolei nowela ustawy o ZOZ z koncepcją konsolidacji SPZOZ-ów wskazuje nowe kierunki zmian, które muszą zostać starannie przygotowane i powinny wiązać się z dodatkową pomocą finansową dla organów założycielskich łączących się zakładów.

***



Zjazd Delegatów STOMOZ zwraca się do Ministerstwa Zdrowia o stworzenie mechanizmów prawnych umożliwiających ZOZ-om niezadłużonym (które otrzymały w ramach ustawy „restrukturyzacyjnej” dotację, a nie pożyczkę) otrzymanie kolejnej dotacji uzupełniającej z MZ w zamian za zrzeczenie się roszczeń w stosunku NFZ z tytułu skutków „lex 203”.
Uzasadnienie: Możliwość umorzenia SPZOZ-om pożyczki restrukturyzacyjnej w zamian za zrzeczenie się roszczeń z tytułu „lex 203” nie obejmuje SPZOZ-ów, których sytuacja finansowa nie wiązała się z koniecznością korzystania z pożyczki. Konieczna jest zatem dla tych zakładów inna zachęta finansowa respektująca zasadę równości podmiotów wobec prawa.

Przewodniczący XVII Walnego Zjazdu
Sprawozdawczego Delegatów STOMOZ
Marian Przylepa

http://www.stomoz.pl

Archiwum