19 stycznia 2007

Przewodniczący ORL w Warszawie Andrzej Włodarczyk do Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie przez Pana Rzecznika stanowiska we wzbudzającej wiele kontrowersji sprawie obejmowania przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Dz.U. 06.149.1076) również lekarzy rezydentów odbywających specjalizację w ramach tzw. etatu rezydenckiego, a więc związanych z danym świadczeniodawcą umową o pracę.
Z docierających do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie głosów zainteresowanych lekarzy rezydentów – gros świadczeniodawców odmawia przyznania tej grupie lekarzy jakichkolwiek podwyżek, opierając się w tej materii na opinii Ministerstwa Zdrowia, zamieszczonej na stronach internetowych wspomnianego ministerstwa, a brzmiącej następująco:
Lekarze rezydenci oraz lekarze stażyści nie zostali objęci zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Podwyżki przysługiwać będą jedynie tym podmiotom, które zostały wskazane w ustawie. Środki na wynagrodzenia dla tych grup pracowników nie pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest podmiotem finansującym podwyżki przyznawane na mocy omawianej regulacji. Środki na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów oraz lekarzy stażystów są określane w budżecie państwa, natomiast zasady ich wynagradzania zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213, poz. 1779) oraz w rozporządzeniu z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. nr 57, poz. 553, z późn. zm.).

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie stoi na odmiennym stanowisku, opierając się w tym względzie na opinii prawnej sporządzonej przez biuro prawne działające w ramach tutejszej Izby (…). Wiem również, iż podobne zdanie w sprawie podnoszonego zagadnienia mają również prawnicy, do których prywatnie zwracają się lekarze rezydenci, rozważając możliwość dochodzenia swych praw na drodze sądowej. (…)

Archiwum