26 lutego 2007

Numer 2007/02

 • Uważam, że...

  Z prawdziwą satysfakcją informuję, że począwszy od stycznia 2007 r., lekarze i lekarze dentyści będący członkami Okręgowej Iz...

  Zobacz więcej
 • Na marginesie - Gniew czy wstyd?

  Gniew jest zaczynem niedorzeczności - to oczywiście przysłowie, jakże trafne, gdy mówimy o pieniądzach w systemie ochrony zdr...

  Zobacz więcej
 • Przychodzi komornik do szpitala...

  Zadłużone szpitale znalazły się w poważnych tarapatach - grożą im egzekucje komornicze. Taka sytuacja powstała po styczniowym...

  Zobacz więcej
 • Komisja Zdrowia Senatu RP

  W sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 9 stycznia 2007 r. do prezesa Rady Ministrów Jarosława KACZYŃSKIEGO Orzec...

  Zobacz więcej
 • Warszawska AM wykształci specj...

  Akademia Medyczna w Warszawie podjęła działania zapobiegające spadkowi liczby przeszczepów w Polsce. W marcu w uczelni rusza ...

  Zobacz więcej
 • Lekkie uchylenie ordynatorskie...

  Ministerstwo Zdrowia przygotowało pakiet zmian w kilku rozporządzeniach określających kompetencje i wymagania wobec ordynator...

  Zobacz więcej
 • Boję się destabilizacji

  Z z-cą prezydenta m.st. Warszawy Jerzym MILLEREM rozmawia Ewa Gwiazdowicz Co jest priorytetem dla wiceprezydenta Warsz...

  Zobacz więcej
 • Bez znieczulenia

  inister dotrzymał słowa. Wartość kontraktów na rok 2007 miała nie wzrosnąć i nie wzrosła. Można nawet powiedzieć, że tym raze...

  Zobacz więcej
 • Resortowy projekt ubezpieczeń ...

  W połowie stycznia media podały, że kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjęło założenia projektu ustawy o prywatnych ubezpie...

  Zobacz więcej
 • Złotousty

  Właśnie przeczytałem w jednym z ostatnich felietonów prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, jak żali się na porządki panujące w...

  Zobacz więcej
 • Listy - Pomóżmy zdrowiu

  Zwracam się o pomoc, w trybie doraźnym, dla polskiej ochrony zdrowia, która zgodnie z Konstytucją RP ma dać Polakom poczucie ...

  Zobacz więcej
 • Stu wpływowych

  Pierwszą piątkę wśród stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w 2006 r. - wyłonionych w plebiscycie "Pulsu Medycyn...

  Zobacz więcej
 • Bezpłatne szkolenia w Klubie L...

  Szkolenie jest zarejestrowane w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warsz...

  Zobacz więcej
 • Komisja ds. Lekarzy Dentystów ...

  Wielu zastanawia się, jaki jest cel działania izb lekarskich, jaki mamy z nich pożytek, czy fakt płacenia przez nas składek p...

  Zobacz więcej
 • Uwaga! Absolwenci Wydziału Le...

  Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów, którzy mieli absolutorium w 1957 r. (studia w latach: 1952-1958). Zapraszamy na spot...

  Zobacz więcej
 • Dyżury członków Prezydium ORL

  Andrzej Włodarczyk - przewodniczący ORL (codziennie w godzinach pracy); Jacek Kubiak - wiceprzewodniczący ORL (codziennie z ...

  Zobacz więcej
 • Obwieszczenia

  OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie uzyskania mandatu delegat...

  Zobacz więcej
 • Sms z Krakowa - Na jesieni kro...

  W Krakowie trwa stan oszołomienia. Opublikowano mocno zdumiewający werdykt amerykańskiej agencji turystycznej Orbitz, iż Krak...

  Zobacz więcej
 • Uwaga: odpady!

  Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów, którzy prowadzą indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub niepubliczny zakł...

  Zobacz więcej
 • Spod kociej łapy

  Resort zdrowia zapowiada, że w ciągu trzech miesięcy przygotuje plan wyjścia z problemu zadłużonych szpitali. Ma pan pomysł...

  Zobacz więcej
 • Zdaniem konsultanta: medycyna ...

  Wychodzimy z dołka Z dr. med. Tadeuszem ŚCIŃSKIM, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny sportowej na Mazowszu, r...

  Zobacz więcej
 • O medycynie sportowej w Sejmie

  W październiku 2006 r. Sejmowa Komisja Zdrowia zajmowała się problemami medycyny sportowej. Obok członków Komisji Zdrowia w...

  Zobacz więcej
 • Z Mazowsza

  Kolumnę redaguje Piotr Kaczmarek SOR w Grodzisku Maz. 20 grudnia ub.r. w Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzis...

  Zobacz więcej
 • Możliwe podwyżki

  Dyrektorzy SPZOZ mogą podnieść pensje swoich pracowników nawet o 3,4%. Podstawę prawną takich decyzji stanowi ustawa z dni...

  Zobacz więcej
 • Rzecz dotyczy wypisywania recept

  Z pisma siedleckich aptekarzy do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NIZ. Farmaceuci powiatu siedleckiego zwracają się z ...

  Zobacz więcej
 • Krajowe oferty pracy na dzień ...

  Andrzej Morliński, przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy Biuro Pośrednictwa Pracy: tel. 822 18 84, wew. 4; tel...

  Zobacz więcej
 • Opłata za staż adaptacyjny? - cd.

  Dyrektor SZPITALA BIELAŃSKIEGO Ewa ŻYDOWICZ-MUCHA do przewodniczącego ORL Andrzeja WŁODARCZYKA> Z dużym niepokojem i zaskoczeniem odebrałam publikację "Opłata za staż adaptacyjny"? w listopadowym "Pulsie". Z niepokojem o dobre obyczaje, nakazujące nieujawnianie dyskusji i rokowań przed ich ostatecznym zakończeniem, i z zaskoczeniem, że czyni to osoba reprezentująca korporacje zawodową siedzącą po obu stronach tego stołu. (...) Upublicznienie dyskusji (...) nie sprzyja jej merytorycznej stronie i nie jest na pewno wyrazem solidarności zawodowej (...). Przypominam, iż w marcu 2006 r. wyraziłam zgodę na staż dla jednej osoby. Tymczasem okazało się, że do odbycia przeszkolenia mają przystąpić cztery osoby. Zmienia to w istotny sposób warunki, zwłaszcza że to nie Szpital określa program stażu. Spotkanie lekarzy, którzy wyrazili chęć do stażu adaptacyjnego - nie rozpoczynało stażu, nie było też na ten moment podpisanych umów. Propozycja odpłatności, która w kształceniu i zdobywaniu dodatkowych umiejętności w świecie lekarskim nie jest niczym nowym, w tej konkretnej sprawie ma swoje uzasadnienie także wprost w zapisie ustawy, która stanowi wprost o przeszkoleniu na koszt lekarza. Zapis ten w aspekcie jego wykładni językowej nie może budzić wątpliwości co do swego sensu, a tym samym wyrażenie publicznego oburzenia z powodu postępowania zgodnie z normą prawną jest, w państwie szanującym ład prawny, nie na miejscu. Pozwalam sobie zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego, iż ustawa o zawodzie lekarza zrównuje w sposobie traktowania osoby, w stosunku do których organy lekarskie powzięły uzasadnione wątpliwości co do ich wiedzy profesjonalnej i osoby, które miały dłuższą aniżeli 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu. Wynika to wprost z zestawienia norm art. 10 i 11 ustawy. Czym innym jest zapisane w ustawie prawo wykonywania zawodu i prawo do faktycznego wykonywania zawodu. Prawo wykonywania zawodu jest przyznawane z datą wpisu, zaś prawo do faktycznego wykonywania zawodu dla osób opisanych w art. 11 § 1, w stosunku do których podjęto decyzję z § 2 tego art. i dla osób, o których stanowi art. 10 ustawy, uzależnione jest od odbycia przeszkolenia. Tym samym w ramach przeszkolenia osoby te nie świadczą pracy, albowiem do jej świadczenia będą dopiero uprawnione po pozytywnym jego zakończeniu. Osoby te są uczestnikami stażu, w ramach którego występują jako osoby uczące się. Jest znamienne, iż osobom tym nie wolno powierzać samodzielnego leczenia, a tym samym pracy stanowiącej istotę wykonywania faktycznego zawodu lekarza. Zrozumienie istoty problemu czyni więc ogromna różnicę w zakresie wniosków i opinii. Niemniej, uwzględniając różnorodność sytuacji życiowych, poproszono kandydatów o przedstawienie CV i indywidualne spotkania z Dyrekcją. W ramach solidarności zawodowej Szpital widzi bowiem różnicę w sytuacji lekarki, której przerwa w wykonywaniu zawodu wynikała z faktu urodzenia dwójki wymagających opieki dzieci i która z tego powodu miała przerwę w pracy, a lekarza, który z powodów finansowych odszedł z zawodu w związku z przejściem do pracy w biznesie. Celem spotkań miało być omówienie programu i podpisanie stosownej umowy. W żaden sposób działania te nie wykraczały poza normy koleżeńskiego, lekarskiego obyczaju i są elementem negocjacji, na co dzień uczestnikom tej dyskusji znanym. (...) Szpital Bielański dostał akredytację dlatego, że pracuje w nim i naucza wielu wspaniałych luminarzy medycyny i to jest główne kryterium jej przyznawania. Stwierdzenie - cyt. "rozważymy także, czy nie wstrzymać placówce akredytacji na odbywanie stażu podyplomowego lekarzy" jest nie tylko nieuprawnione, ale dalece nie na miejscu. (...) Sprawę stażu adaptacyjnego, tak jak Pan stawiając znak zapytania, uważam za niezakończoną, zatem zapraszam do poważnych, partnerskich rokowań i rozmów. (...) Warszawa, 22 listopada 2006 Przewodniczący ORL w Warszawie Andrzej WŁODARCZYK do Dyrektor SZPITALA BIELAŃSKIEGO Ewy ŻYDOWICZ-MUCHY Zgodnie z prośbą Pani Dyrektor, w bieżącym numerze "Pulsu" zamieszczamy obszerne fragmenty Pani pisma, stanowiącego odpowiedź na mój list otwarty opublikowany w "Pulsie" nr 11/2006 (str. 21). Aby jednak środowisko lekarskie otrzymało pełną informację dotyczącą losów czterech kolegów oczekujących na możliwość odbycia stażu adaptacyjnego (przeszkolenia), konieczne są pewne sprostowania oraz komentarz. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że ustawa o zawodzie lekarza nie dzieli prawa wykonywania zawodu na "ustawowe" oraz prawo do "faktycznego" wykonywania zawodu. Na szczególną uwagę w liście Pani Dyrektor zasługuje również akapit przywołujący majestat prawa w celu potwierdzenia zasadności żądania od lekarzy na rzecz szpitala kwoty 1250 zł miesięcznie. Nie podano, jaki przepis prawny określa wysokość wpłaty, jak również Pani Dyrektor nie przedstawiła stosownej kalkulacji. Zdaniem Izby - wobec faktu, że lekarz jednak świadczy określonego rodzaju pracę - staż powinien się odbywać na zasadzie tzw. akcji zerowej - staż za pracę. Żądanie zapłacenia za staż wzmocniono przywołaniem argumentu zwyczajowego: "Propozycja odpłatności, która w kształceniu i zdobywaniu dodatkowych umiejętności w świecie lekarskim nie jest niczym nowym". Argument ten - w przypadku publicznego zakładu opieki zdrowotnej, otrzymującego znaczne dotacje publiczne, na którego terenie zlokalizowane są kliniki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego szkolące lekarzy nieodpłatnie - należy uznać za chybiony. Gwoli ścisłości: w cytowanym zdaniu słowo "propozycja" zostało użyte bezpodstawnie, ponieważ żądanie opłaty za staż, jak wynika z pisemnych oświadczeń kolegów, było potraktowane ultymatywnie. W treści listu znalazły się również przesłanki świadczące o przywiązaniu Autorki do norm współżycia opartych na zasadach odpowiedzialności zbiorowej. Świadczy o tym fakt, że jeden z kolegów uzyskał pisemną zgodę dyrektora na odbycie bezpłatnego stażu, ale zgoda ta została cofnięta, ponieważ zgłosiło się jeszcze 3 kolegów, co "w istotny sposób zmienia warunki". Po przeczytaniu fragmentu wyrażającego Pani "niepokój o dobre obyczaje" zastanawiam się, w jakich kategoriach rozpatruje Pani Dyrektor życiowe sprawy kolegów, które miałyby być przedmiotem tajnych "dyskusji i rokowań" pomiędzy przedstawicielami samorządu lekarskiego i szpitala. Ponadto informacja, że "rokowania" nie zostały ostatecznie zakończone, jest nieprawdziwa, ponieważ ta forma kontaktów pomiędzy reprezentowanymi przez nas podmiotami nie miała miejsca, a bezpośrednie żądanie opłat przedstawione lekarzom zostało potraktowane jako warunek niepodlegający dyskusji (pisemne oświadczenia lekarzy). Sugerowane rozdwojenie osobowości naszej korporacji, która jakoby "siedzi po obu stronach tego stołu" (?), pozostawiam ocenie Czytelników. Odnoszę wrażenie, że wyrazem intencji listu Pani Dyrektor jest odniesienie się do "solidarności zawodowej" w kontekście "upublicznienia dyskusji" (od siebie dodam: na łamach czasopisma lekarskiego). Jeżeli Autorka listu ma na myśli solidarność zawodową dyrektorów, to poruszanie tych zagadnień na forum lekarskim istotnie może budzić niesmak. Pragnę podkreślić, że z przesłaniem zawartym w podsumowania listu Pani Dyrektor w pełni się zgadzam: "Szanujmy się nawzajem, nie uprawiajmy demagogii". Warszawa, 12 stycznia 2007 roku

  Zobacz więcej
 • Prestiżowe wyróżnienie dla pro...

  Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz został członkiem Wydziału Medycyny Farmaceutycznej Królewskiego Kolegium Lekarskiego...

  Zobacz więcej
 • Zapomniano o rezydentach?

  Mimo że mamy już 2007 rok, chciałbym raz jeszcze nawiązać do burzliwej końcówki ubiegłego roku. A dokładniej do wywalczonej p...

  Zobacz więcej
 • MZ w sprawie podwyżek dla leka...

  Nawiązując do pisma NRL (…) z 7 listopada 2006 r. w sprawie napływających skarg od lekarzy stażystów i lekarzy odbywających ...

  Zobacz więcej
 • Kto będzie leczył?

  Prof. zwycz. dr hab. med. Grzegorz JANCZEWSKI, emerytowany kierownik Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie, do przewodnicząc...

  Zobacz więcej
 • MZ w sprawie specjalizacji i r...

  Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ Roman DANIELEWICZ do przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja WŁODAR...

  Zobacz więcej
 • Nuzy i my - Z sympatią Czytelników

  Gdyby nie upór i determinacja Jerzego BOROWICZA, nigdy nie zostałby on lekarzem, a my zostalibyśmy pozbawieni przyjemności cz...

  Zobacz więcej
 • Mniej jesienny wieczór

  W Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "A teraz Praga". Uczestniczyli w ni...

  Zobacz więcej
 • Wystawa malarstwa naszych lekarzy

  6 stycznia br. w Sali Akademickiej kościoła pw. św. Zygmunta na Bielanach odbył się wernisaż wielkiej zbiorowej wystawy malar...

  Zobacz więcej
 • Z radomskiej delegatury

  Kolumnę redaguje Mirosław Wąsik Remont w Krychnowicach Blisko 3 mln zł kosztował remont pawilonu w radomskim Szpitalu ...

  Zobacz więcej
 • Niezwykła osobowość Profesora ...

  2 lutego br. mija siódma rocznica śmierci patrona naszej Izby - prof. dr. hab. n. med. Jana Nielubowicza Ukształtowanie sw...

  Zobacz więcej
 • Język nasz giętki - Leczyć pac...

  Bez dobrej komunikacji lekarza z pacjentem nie ma efektów terapeutycznych. prof. Jerzy Makowski 29 listopada 2006 r. w ...

  Zobacz więcej
 • Prof. dr med. Anastazy Landau ...

  Otrzymaliśmy od dr med. Marii KLONOWICZ-WIŚNIEWSKIEJ z Nowego Jorku opracowane przez nią biografie prekursorów POLSKIEJ SZKOŁ...

  Zobacz więcej
 • Nasza Kolezanka-lekarka potrze...

  Zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie mojego leczenia interferonem "Rebif". Od 1999 r. jestem na rencie, ponieważ choruję na...

  Zobacz więcej
 • Jak feniks z popiołów

  Gdy 186 lat temu w domu Franciszka Potkańskiego na Nowym Mieście (obecnie ul. Długa 44) spotkali się niemal wszyscy ówcześnie...

  Zobacz więcej
 • Odpowiedzialność zawodowa

  Z orzecznictwa Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie Szarlatan z doktoratem- cz. II Cz. I zamieściliśmy w "Pulsie" nr...

  Zobacz więcej
 • Uchwały ORL

  UCHWAŁA NR 1418/R-V/06 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulam...

  Zobacz więcej
 • Nowe przepisy prawne

  I. 13 listopada 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie...

  Zobacz więcej

Archiwum