2 lutego 2007

MZ w sprawie specjalizacji i rezydentur

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ Roman DANIELEWICZ do przewodniczącego ORL w Warszawie
Andrzeja WŁODARCZYKA

Odpowiadając na pismo OIL (…) w sprawie zwiększenia liczby rezydentur dla lekarzy i lekarzy dentystów, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że nabór i odbywanie specjalizacji reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213, poz. 1779).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie wolnych miejsc szkoleniowych, minister zdrowia na każde postępowanie kwalifikacyjne określa liczbę miejsc szkoleniowych, w tym rezydentur – dla lekarzy, którzy będą mogli ubiegać się o rozpoczęcie specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny, w oparciu o dane uzyskane z Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, które podaje wolne miejsca w uzgodnieniu z konsultantem wojewódzkim.
Pragniemy poinformować, że uruchomienie nowych miejsc specjalizacyjnych jest ściśle uzależnione od posiadanych wolnych miejsc akredytowanych w danej specjalności i brak ww. miejsc wyklucza możliwość otwarcia nowych specjalizacji.

Należy zaznaczyć, że akredytacja jest następstwem dobrowolnego ubiegania się placówek o wpis na Listę Ministra Zdrowia jednostek prowadzących specjalizację lub staż kierunkowy i przyznania określonej liczby miejsc szkoleniowych, poprzez składanie stosownych wniosków, podlegających następnie zaopiniowaniu przez zespół ekspertów. Spełnienie określonych w ww. rozporządzeniu warunków, po ich pozytywnym zweryfikowaniu, wiąże się z wpisaniem jednostki na Listę Ministra Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i przyznaniem jej określonej liczby miejsc szkoleniowych.
Czuwanie nad zaspokojeniem potrzeb kadrowych w poszczególnych dziedzinach medycyny należy do zadań stawianych zarówno przed właściwymi konsultantami krajowymi, jak i przed konsultantami wojewódzkimi.
W opinii konsultantów „uruchomienie” wszystkich miejsc akredytacyjnych w jednym postępowaniu kwalifikacyjnym skutkowałoby wyeliminowaniem danej dziedziny z kolejnych postępowań przez kilka następnych lat.
Polityka uruchamiania poszczególnych miejsc specjalizacyjnych jest oparta na analizie potrzeb kadrowych województwa i planach wieloletnich, które stanowią podstawę podjęcia decyzji przez konsultantów wojewódzkich.
Wojewódzkie centra zdrowia publicznego informują konsultantów wojewódzkich o możliwościach uruchamiania miejsc specjalizacyjnych przed każdą sesją, a podejmowane przez nich decyzje są oparte na analizie potrzeb w zakresie ilości specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Na tej podstawie Ministerstwo Zdrowia „uruchamia” miejsca szkoleniowe.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na bieżące postępowanie kwalifikacyjne (1.12.2006-31.01.2007) przyznano 4323 miejsca szkoleniowe dla lekarzy i lekarzy dentystów w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny, w tym 807 rezydentur. Dla województwa mazowieckiego przyznano 749 miejsc szkoleniowych, w tym 106 miejsc rezydenckich.
Wojewódzkie centra zdrowia publicznego w porozumieniu z konsultantami wojewódzkimi występowały o przyznanie 4323 miejsc szkoleniowych i taka liczba miejsc została przyznana.
Podział 807 etatów rezydenckich dla poszczególnych województw został dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1. zgłoszone zapotrzebowania wojewódzkich centrów zdrowia publicznego, w dziedzinach priorytetowych: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia oraz rehabilitacja medyczna – wg listy z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz. U. z 2004 r. nr 1, poz. 7) – pełne pokrycie potrzeb;

2. liczbę zaświadczeń wydanych lekarzom i lekarzom dentystom ubiegającym się o pracę w innym kraju UE i związaną z tym migracją – pełne pokrycie potrzeb w dziedzinach, w których % wydanych zaświadczeń do liczby lekarzy znajduje się w przedziale od 16,82 do 7,90.
Są to następujące dziedziny:
– anestezjologia i intensywna terapia – 16,82%,
– chirurgia plastyczna -15,49%,
– chirurgia klatki piersiowej -12,90%,
– medycyna ratunkowa – 12,01%,
– chirurgia naczyniowa – 9,48%,
– chirurgia szczękowo-twarzowa – 9,41%,
– radiologia i diagnostyka obrazowa – 8,42%,
– ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 7,90%.
Wobec ograniczonej liczby miejsc – nie uwzględniliśmy dziedzin, które miały % wydanych zaświadczeń poniżej 7,90;

3. dziedziny podstawowe stanowiące specjalizację wyjściową dla wielu specjalizacji szczegółowych: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, pediatria.
Wobec liczby rezydentur (807) wyraźnie mniejszej niż w roku ubiegłym konieczne było ograniczenie rezydentur jedynie do ww. trzech kategorii specjalizacji. W związku z tym nie było możliwe, przy przyjętych założeniach, przyznanie nawet pojedynczych rezydentur w innych, niewątpliwie ważnych specjalizacjach.

Liczba etatów rezydenckich uwarunkowana jest sytuacją finansową. Z uwagi na przyznane środki finansowe – Ministerstwo Zdrowia na bieżące postępowanie kwalifikacyjne mogło przyznać jedynie 807 rezydentur.
Należy zaznaczyć, że w żadnym przypadku Ministerstwo Zdrowia nie ogranicza liczby miejsc „uwalnianych” w danym postępowaniu na specjalizacje w innym niż rezydentura trybie.
Pragniemy zapewnić, że minister zdrowia w miarę możliwości stara się zwiększyć środki finansowe na rezydentury.
Ponadto Departament uprzejmie informuje, że poza rezydenturą lekarz może odbywać specjalizację w ramach:
a) umowy o pracę z jednostką prowadzącą specjalizację,
b) płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania specjalizacji,
c) poszerzenia, o program specjalizacji, zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich,
d) umowy o pracę z jednostką zapewniającą realizację części programu specjalizacji i udzielającej pracownikowi płatnych urlopów szkoleniowych na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację,
e) umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację; jednostka nie pobiera od lekarza opłat za to szkolenie.
Wybór trybu specjalizacji pozostaje po stronie zainteresowanego lekarza.

Warszawa, 10 stycznia 2007 roku

Archiwum