18 lutego 2007

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 1418/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LISTOPADA 2006 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) — uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Biura Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała nr 584/R-IV/04 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (zm. uchwałą nr 688/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2005 r.).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej Włodarczyk

Sekretarz ORL
Ładysław Nekanda-Trepka

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1418/R-V/06
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zwany dalej w skrócie „Biurem OIL” oraz „Okręgową Izbą Lekarską”, określa zadania pracowników w tym również na stanowiskach kierowniczych i funkcję komórek organizacyjnych.

I. Przedmiot i zakres działania Biura

§ 2

Przedmiotem działania Biura Okręgowej Izby Lekarskiej jest stała obsługa organizacyjno-administracyjna i finansowa organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, komisji stałych i komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Wyborczej oraz innych jednostek organizacyjnych Okręgowej Izby Lekarskiej.
Do zadań Biura należy w szczególności:
– zapewnienie obsługi administracyjnej jednostkom wymienionym w ust. 1;
– obsługa finansowo-księgowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie;
– obsługa prawna Biura oraz zapewnienie ochrony prawnej i udzielanie porad członkom Okręgowej Izby Lekarskiej;
– organizowanie i wykonywanie czynności administracyjnych przejętych od organów administracji rządowej, w tym:

przez Okręgową Radę Lekarską:
a) przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisywanie na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz prowadzenie rejestru i archiwum akt osobowych;
b) uznawanie dyplomów lub innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty posiadane przez obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
c) wydawanie zaświadczeń i prowadzenie ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów obywateli innego niż Rzeczpospolita Polska
i państwa członkowskiego Unii Europejskiej czasowo wykonujących zawód na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej;
d) wydawanie zaświadczeń członkom Okręgowej Izby Lekarskiej potwierdzających posiadanie kwalifikacji formalnych, kwalifikacji specjalistycznych, o przebiegu pracy zawodowej i postawie etycznej i innych wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej;
e) prowadzenie postępowania w sprawie wpisu do rejestru praktyk lekarskich i prowadzenie rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich;
f) współorganizowanie i nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarza
i lekarza dentysty – członków Izby;
g) przewodniczenie, współorganizowanie i współuczestniczenie w postępowaniach w przeprowadzaniu konkursów na stanowiska ordynatorów i niektóre inne stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
h) potwierdzanie spełniania wymogów do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;

– przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców
:
a) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów – członków Izby;
b) występowanie przed sądem lekarskim jako oskarżyciel;

– przez Okręgowy Sąd Lekarski:
a) orzekanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, lekarzy dentystów;
b) prowadzenie sądownictwa polubownego.

Organizowanie i wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
Organizowanie i wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Biura Pośrednictwa Pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Organizowanie czynności związanych z realizacją zadań Działu Informacji Prasowo-Wydawniczej i Rzecznika Prasowego Okręgowej Izby Lekarskiej.
Organizowanie czynności związanych z zadaniami Okręgowej Komisji Wyborczej.
Organizowanie i wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Komisji Bioetycznej działającej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej.
Realizowanie zadań i wykonywanie prac zleconych wynikających z:
1) uchwał organów OIL,
2) uchwał Prezydium ORL,
3) decyzji i dyspozycji Przewodniczącego ORL,
4) uchwał Okręgowej Komisji Wyborczej.
Prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej oraz zatrudnieniowo-płacowej (celem zorganizowania jak najlepszej obsługi administracyjno-finansowej Izby).

II. Struktura organizacyjna Biura

§ 3

1. Jednostkami organizacyjnymi Biura OIL są:
1) działy,
2) zespoły,
3) sekcje,
4) kancelarie,
5) sekretariaty Przewodniczącego ORL,
Sekretarza ORL, Dyrektora Biura OIL,
6) stanowiska obsługi.
2. Działy, zespoły i sekcje są komórkami składającymi się z wieloosobowych stanowisk pracy, wewnątrz których istnieje podział funkcji i czynności.
3. Kancelarie są jednostkami organizacyjnymi powołanymi do obsługi biurowej Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
4. Sekretariaty pełnią funkcję administracyjno-usługowe dla potrzeb, odpowiednio, Przewodniczącego ORL i jego Zastępców, Sekretarzy ORL, Dyrektora Biura.
5. Stanowiska obsługi – to stanowisko pracy do obsługi określonych komisji stałych
i problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej, określonych jednostek organizacyjnych oraz Okręgowej Komisji Wyborczej.
§ 4
1. Przewodniczący ORL nadzoruje czynności Biura Izby bezpośrednio bądź za pośrednictwem Dyrektora Biura.
2. Przewodniczącemu ORL podlegają bezpośrednio: Dyrektor Biura, Zespół Radców Prawnych, Dział Informacji Prasowo-Wydawniczej, Rzecznik Prasowy, pracownicy sekretariatu Przewodniczącego ORL oraz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
3. Sekretarz nadzoruje merytoryczną działalność zespołów komisji wykonujących zadania przejęte przez samorząd lekarski od administracji rządowej.
4. Przewodniczący ORL może przekazać pod swoją nieobecność nadzór nad pracą Biura wskazanym Wiceprzewodniczącym.
5. Dyrektorowi Biura podlegają pozostałe jednostki organizacyjne Biura OIL.
§ 5
W strukturze organizacyjnej Biura mogą być tworzone w razie potrzeby inne jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których organizację i zakres działania określają odpowiednie organy OIL.

III. Stałe funkcje – zadania

§ 6
Dyrektor Biura

Dyrektor Biura kieruje całością spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Izby, a w szczególności:
1) organizuje obsługę administracyjną organów OIL, Prezydium oraz komisji problemowych,
2) nadzoruje personel administracyjny jednostek organizacyjnych powołanych do obsługi Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Wyborczej,
3) współpracuje przy przygotowaniu projektu budżetu OIL – w części dot. zatrudnienia i płac oraz zakupów inwestycyjnych i wydatków ponoszonych na administrację,
4) nadzoruje realizację budżetu Izby w części dotyczącej wydatków na wynagrodzenia, prace zlecone, honoraria itp. dotyczące Biura OIL, w szczególności poprzez:
a) wnioskowanie do Przewodniczącego ORL w sprawach zatrudnienia lub zwolnienia z pracy pracowników Biura,
b) przygotowanie i merytoryczne opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez OIL,
c) merytoryczny nadzór nad realizacją budżetu w częściach dot. zakupów inwestycyjnych i wydatków ponoszonych przez administrację,
d) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w ramach upoważnień udzielonych przez właściwe organy OIL,
e) prowadzenie właściwej polityki kadrowej, w ramach udzielanych uprawnień.
§ 7
Zastępca Dyrektora Biura
Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności oraz wykonuje m.in. czynności:
1) nadzoruje sprawy techniczno-eksploatacyjne w lokalach Okręgowej Izby Lekarskiej,
2) przygotowuje plany remontów pomieszczeń OIL,
3) nadzoruje prace remontowo-inwestycyjne realizowane przez wykonawców,
4) przygotowuje projekty planów zakupów inwestycyjnych i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie lub Prezydium Rady,
5) prowadzi sprawy dotyczące realizacji inwestycji budowlano-montażowych będących w planach Okręgowej Izby Lekarskiej,
6) współpracuje przy tworzeniu budżetu OIL w Warszawie,
7) współpracuje nad realizacją budżetu dotyczącego wydatków Biura OIL.
§ 8
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego, za którego realizację czynności odpowiada kierownik, należy prowadzenie spraw administracyjno-biurowych Biura,
a w szczególności:
1) realizowanie zamówień wynikających
z planów zakupów środków trwałych
i przedmiotów nietrwałych,
2) dokonywanie bieżących zakupów materiałów zlecanych do realizacji przez upoważnione osoby lub organy OIL,
3) prowadzenie magazynu materiałów piśmiennych, gospodarczych i żywnościowych,
4) nadzorowanie utrzymania porządku
i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez OIL,
5) dokonywanie zakupu środków czystościowych i narzędzi niezbędnych do utrzymania pomieszczeń OIL w należytej czystości,
6) zarządzanie sprzętami i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie pomieszczeń OIL,
7) przeprowadzanie, we własnym zakresie i poprzez zlecanie na zewnątrz, wymaganych konserwacji i naprawa sprzętów
i urządzeń,
8) współpraca z administratorami budynków mająca na celu pełne egzekwowanie świadczeń określonych w umowie najmu,
9) organizowanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne OIL,
10) prowadzenie archiwum zakładowego.

§ 9
Sekcja Finansowo-Księgowa
Do zadań Sekcji Finansowo-Księgowej należy:
1. 1) prowadzenie gospodarki finansowej Izby zgodnie z ustawą o rachunkowości,
2) współpraca ze Skarbnikiem ORL.
2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką finansową, w tym:
1/ w zakresie spraw finansowych
a/ współudział w opracowaniu projektu planu finansowego OIL,
b/ współudział w opracowaniu okresowych informacji o wykonaniu budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej i poszczególnych komisji,
c/ współudział z Komisją Stażu Podyplomowego w rozliczeniu poniesionych kosztów na wykonanie zadań przejętych od organów administracji państwowej (Urząd Marszałkowski),
d/ rozliczenie kosztów zadań (Okręgowy Sąd Lekarski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu) przejętych od organów administracji państwowej (Ministerstwo Zdrowia),
e/ rozliczenie kosztów zadań Komisji Praktyk Lekarskich,
f/ prowadzenie imiennej ewidencji wpłat składek członkowskich, ich egzekucja,
g/ przygotowanie faktur do zaksięgowania,
h/ kontrola dokumentów finansowo-księgowych: pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 4
z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zmianami); pod względem zgodności z uchwałami podjętymi przez Okręgową Radę Lekarską i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, jak również Naczelną Radę Lekarską,
i/ sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności z wewnętrznymi przepisami (np. instrukcja obiegu dokumentów, regulaminy, zarządzenia) otrzymanych dokumentów,
j/ sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem finansowo-rachunkowym, ich ostemplowanie i podpisanie,
k/ przekazanie właściwym osobom dokumentów do podpisania i zatwierdzenia pod względem merytorycznym (wg załącznika nr 1 w instrukcji obiegu dokumentów); przekazanie do podpisu dokumentów finansowych i przelewów bankowych do zatwierdzenia uprawnionym osobom:
1. Przewodniczący ORL,
2. Wiceprzewodniczący ORL,
3. Wiceprzewodniczący ORL – lekarz dentysta,
4. Wiceprzewodniczący ORL – Przewodniczący Delegatury Radomskiej,
5. Skarbnik ORL (przekazanie dokumentów do firmy księgowej),
l/ współpraca z bankami polegająca na:
– pobieraniu i odprowadzaniu gotówki,
– pobieraniu wyciągów bankowych,
– obsłudze indywidualnych kont członków Okręgowej Izby Lekarskiej dla rejestracji wpłat składek członkowskich,
m/ prowadzenie kasy,
n/ rozliczanie delegacji,
o/ rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników Biura OIL,
p/ wypłaty za wpis do rejestru i obsługa (umowy zlecenia) zespołów wizytujących indywidualne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie,
r/ sporządzanie list płac i wypłata należności za udział w posiedzeniach członkom Komisji Bioetycznej,
s/ wypłaty, ewidencja, rozliczenie i wypłaty należności z umów za wydanie opinii przez członków Komisji Bioetycznej,
t/ wpłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów i obsługa (umowy zlecenia) zespołów kontrolujących prowadzenie szkolenia.
2/ w zakresie spraw finansowo-księgowych:
a/ sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, rozliczanie wynagrodzeń na czas niezdolności do pracy i zasiłków chorobowych,
b/ sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników,
c/ sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych o opłacanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS),
d/ prowadzenie rozliczenia z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (druki ZUS: RCA, RZA, RSA, DRA),
e/ sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych PIT-4 i rocznych PIT-R,
f/ sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT -11),
g/ rozliczenia prac zleconych i o dzieło, sporządzanie rocznych deklaracji (PIT-8),
h/ prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń,
i/ sporządzanie deklaracji dla PFRON,
j/ sporządzanie list i ewidencja diet samorządowych, ryczałtów samochodowych.
3/ inne sprawy


§ 10
Sekretariat Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej
Do zadań sekretariatu Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej należy w szczególności:
1) przyjmowanie korespondencji adresowanej do OIL i jej organów oraz jej ewidencja,
2) bieżące rozdzielanie i dostarczanie właściwym adresatom korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
3) prowadzenie kalendarium spotkań,
4) przygotowywanie projektów pism stanowiących odpowiedź na korespondencję adresowaną do Przewodniczącego ORL,
5) archiwizowanie wybranych dokumentów OIL,
6) obsługa administracyjna posiedzeń ORL, Prezydium ORL,
7) wystawianie delegacji służbowych,
8) wysyłanie telefaksów lub e-maili,
9) prowadzenie korespondencji listownej
i elektronicznej,
10) załatwianie spraw zleconych przez Przewodniczącego ORL,
11) redagowanie protokołów posiedzeń Prezydium,
12) przyjmowanie informacji przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, po zatwierdzeniu przez Sekretarza ORL, przekazywanie do Działu Informacji Prasowo-Wydawniczej.

§ 11
Sekretariat Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej
Do zadań sekretariatu Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej należy w szczególności:
1) przyjmowanie korespondencji dekretowanej do Sekretarza ORL,
2) przygotowywanie projektów pism stanowiących odpowiedź na korespondencję adresowaną do Sekretarza ORL,
3) opracowywanie wspólnie z Biurem Radców Prawnych projektów uchwał lub innych decyzji Okręgowej Rady Lekarskiej lub jej Prezydium,
4) udzielanie informacji o pracach Prezydium członkom Rady i organom Izby,
5) prowadzenie korespondencji związanej z przygotowaniem posiedzeń Rady i Prezydium,
6) wysyłanie telefaksów lub e-maili,
7) prowadzenie korespondencji listownej
i elektronicznej,
8) przyjmowanie skarg i wniosków,
9) przekazywanie do publikacji zatwierdzonych przez Sekretarza ORL uchwał Zjazdu, Rady i jej Prezydium w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Puls”,
10) wykonywanie zadań związanych z nadzorem prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§ 12
Sekretariat Dyrektora Biura
Okręgowej Izby Lekarskiej
Zadania:
1. przyjmowanie korespondencji dekretowanej do Dyrektora Biura lub Zastępcy Dyrektora Biura,
2. przygotowywanie projektów pism stanowiących odpowiedź na korespondencję adresowaną do Dyrektora Biura lub Zastępcy Dyrektora Biura,
3. wysyłanie telefaksów lub e-maili,
4. prowadzenie korespondencji listownej
i elektronicznej,
5. prowadzenie kalendarium spotkań,
6. przygotowywanie logistyczne posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej, Prezydium ORL oraz innych spotkań zleconych przez Dyrektora Biura lub Zastępcę Dyrektora Biura,
7. obsługa interesantów przychodzących do Dyrektora Biura lub Zastępcy Dyrektora Biura,
8. wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora Biura i Zastępcę Dyrektora Biura,
9. współudział przy przygotowaniu corocznych zjazdów.

§ 13
Zespół Radców Prawnych,
którym kieruje Koordynator Zespołu
Zespół Radców Prawnych wykonuje zadania z zakresu obsługi prawnej Izby na zasadach określonych Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. nr 19, poz. 145 z późn. zmianami), a w szczególności:
1) sporządzanie opinii prawnych na potrzeby organów Izby, Okręgowej Komisji Wyborczej, komisji Okręgowej Rady Lekarskiej, działów i zespołów Izby,
2) opiniowanie, jak również opracowywanie pod względem prawnym projektów uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej, jej Prezydium, a także Komisji ORL,
3) udzielanie porad prawnych członkom Izby,
4) reprezentowanie OIL w postępowaniach przed sądami i urzędami,
5) informowanie organów OIL o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych.

§ 14
Stanowisko ds. obsługi
Zespołu Radców Prawnych
Zadania:
1) odbieranie telefonów i ustalanie grafiku porad prawnych,
2) kserowanie dokumentów prowadzonych spraw i aktów prawnych,
3) przyjmowanie i rejestracja napływających dokumentów,
4) wysyłanie korespondencji wychodzącej z sekretariatu Radców Prawnych,
5) przepisywanie pism i opinii prawnych,
6) kompletowanie i porządkowanie dzienników urzędowych,
7) obsługa programu komputerowego „LEX” i „TEMIDA”,
8) comiesięczna aktualizacja programu,
9) wyszukiwanie odpowiednich aktów prawnych będących podstawą porad prawnych,
10) wyszukiwanie orzeczeń i piśmiennictwa do aktów prawnych,
11) kompletowanie i bieżąca weryfikacja aktów prawnych tworzących „Prawo medyczne” w oparciu o program komputerowy „LEX”,
12) porządkowanie i bieżąca rejestracja uchwał Prezydium ORL i ORL – z uwzględnieniem nowelizacji, utraty mocy uchwał od 1992 roku do chwili obecnej,
13) porządkowanie i bieżąca rejestracja uchwał Naczelnej Rady Lekarskiej – z uwzględnieniem nowelizacji, utraty mocy uchwał od 1989 roku do chwili obecnej,
14) pisanie, po korekcie prawnej oraz korekcie Sekretarzy ORL, projektów uchwał na posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium ORL,
15) w oparciu o protokoły Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium ORL, przy pomocy Sekretarzy ORL, nanoszenie poprawek na wcześniejsze projekty,
16) inne prace zlecone przez przełożonego,
17) rozdział dyżurów lekarskich na spotkaniach teatralnych:
a) ustalanie grafiku dyżurów lekarskich,
b) rozpisywanie grafiku dyżurów w poszczególnych teatrach,
c) wysyłanie faksem grafiku dyżurów do poszczególnych teatrów,
d) wprowadzanie korekt w związku z odwołaniami bądź dopisanymi spektaklami.

§ 15
Dział Informacji Prasowo-Wydawniczej – Rzecznik Prasowy
1. Do zadań Działu Informacji Prasowo-Wydawniczej należy w szczególności:
a) wydawanie miesięcznika OIL „Puls”,
b) nadzorowanie terminowości i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (Internet),
c) monitorowanie informacji prasowych dotyczących ochrony zdrowia,
d) przekazywanie mediom, w zakresie uprawnień otrzymanych od Przewodniczącego ORL (Prezydium), informacji dotyczących działania organów OIL i bieżącej pracy Izby,
e) inicjowanie kontaktów organów Izby
z mediami,
f) współuczestniczenie w organizowaniu przedsięwzięć Izby (zjazdy, szkolenia itp.) w zakresie informacji.
2. Do zadań specjalisty ds. reklamy i marketingu należy w szczególności przygotowywanie spójnego planu marketingowo-reklamowego i strategii sprzedaży powierzchni reklamowej, m.in. poprzez:
analizę sposobu sprzedaży, powierzchni reklamowych, poziomu cen reklam dotyczących grup klientów i możliwości poszerzenia oferty o nowe branże i inne rozwiązania,
– pozyskiwanie reklamodawców na rzecz OIL,
– uzgodnienie warunków finansowych (na podstawie zatwierdzonych przez Prezydium ORL cennika) zamieszczenia reklam i ogłoszeń w „Pulsie”, stoisk wystawienniczych na zjazdach i konferencjach organizowanych przez OIL,
– sporządzanie umów,
– wypisywanie i przesyłanie zleceń na zamieszczenie reklamy,
– sprawdzanie poprawności przesłanego materiału reklamowego,
– przekazywanie materiałów reklamowych sekretarzowi redakcji,
– sporządzanie miesięcznych zestawień reklam dla sekretarza redakcji,
– przesyłanie reklamodawcom egzemplarzy okazowych miesięcznika „Puls”,
– sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zestawień wpływów z reklam i ogłoszeń,
– wnioskowanie o ew. zmiany w cenniku reklam i ogłoszeń,
– współuczestniczenie w realizacji zadań Działu.

§ 16
Zespół ds. Rejestracji
i Prawa Wykonywania Zawodu
Lekarza i Lekarza Dentysty
oraz Rejestracji Praktyk Lekarskich
Do zadań Zespołu ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty należy w szczególności:
a) prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – członków OIL
w Warszawie,
b) prowadzenie okręgowej ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów,
c) prowadzenie okręgowego archiwum akt osobowych lekarzy,
d) wydruk dokumentów praw wykonywania zawodu dla lekarzy, praw wykonywania zawodu dla lekarzy dentystów, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
e) wydawanie dokumentów praw wykonywania zawodu dla lekarzy, praw wykonywania zawodu dla lekarzy dentystów, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
f) przyjmowanie wniosków i przyznawanie praw wykonywania zawodu dla lekarzy, praw wykonywania zawodu dla lekarzy dentystów, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty i wpis do rejestru OIL – kontrola i nadzór formalny nad kompletnością dokumentów,
g) przyjmowanie wniosków i przeprowadzanie procedury o przyjęcie lekarza, lekarza dentysty będącego członkiem innej izby do OIL w Warszawie,
h) przyjmowanie wniosków o wpis na listę członków do rejestru okręgowego oraz wydawanie nowego dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza, którego dane znajdują się w ewidencji,
i) prowadzenie procedury skreślania z listy członków,
j) prowadzenie procedury:
– stwierdzania przerwy w wykonywaniu zawodu i kierowanie lekarza na przeszkolenie,
– stwierdzania zaprzestania wykonywania zawodu przez lekarza, lekarza dentystę,
– podjęcia wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentystę,
k) stwierdzenie formalnych kwalifikacji lekarza do wykonywania zawodu i posiadania uprawnień specjalisty lekarzy, lekarzy dentystów, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
l) prowadzenie ośrodka informacji dla lekarzy, lekarzy dentystów, obywateli państw członkowskich UE zamierzających podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Polski,
m) prowadzenie procedur potwierdzania kwalifikacji formalnych oraz potwierdzanie niekaralności lub karalności w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, obywateli polskich zamierzających podjąć wykonywanie zawodu na obszarze innego kraju członkowskiego UE,
n) współpraca w zakresie ww. zadań z Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej, centralnym rejestrem lekarzy i innymi okręgowymi izbami lekarskimi, zakładami ubezpieczeń społecznych, jak również organami administracji rządowej i samorządowej,
o) przygotowanie projektów uchwał w sprawach dot. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu lekarza i prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza
i ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
p) administracyjna obsługa Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty,
q) przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, grupowych praktyk oraz praktyk wyłącznie w miejscu wezwania,
r) przygotowywanie wniosków do przedstawienia na posiedzeniach Prezydium ORL celem podjęcia stosownych uchwał,
s) przygotowywanie wniosków do przedstawienia na posiedzeniach Prezydium ORL celem przeprowadzenia kontroli gabinetów lekarskich,
t) prowadzenie rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, grupowych praktyk oraz praktyk wyłącznie w miejscu wezwania,
u) prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń i zaświadczeń,
v) prowadzenie archiwum akt,
w) drukowanie uchwał, zezwoleń na wykonywanie prywatnych praktyk lekarskich, zaświadczeń o wpisie do rejestru po zatwierdzeniu przez ORL,
x) wprowadzanie danych do rejestru praktyk lekarskich i bieżąca aktualizacja rejestru,
y) wykonywanie innych czynności biurowych związanych z pracą komisji,
z) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 17
Stanowisko ds. obsługi
Komisji Stażu Podyplomowego
Lekarza i Lekarza Dentysty
Do zadań stanowiska ds. obsługi Komisji Stażu Podyplomowego Lekarza i Lekarza Dentysty należy w szczególności:
1) na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim:
a) dokonywanie oceny zakładów opieki zdrowotnej i indywidualnych praktyk lekarskich w zakresie spełniania przez nie wymogów do prowadzenia stażu podyplomowego (korespondencja, opracowanie ankiety, wizytacja),
b) występowanie o wpis na listę Marszałka Województwa Mazowieckiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lub części stażu podyplomowego,
c) prowadzenie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego wraz z liczbą miejsc dla lekarzy stażystów (BIP),
d) organizowanie spotkań informacyjnych dla studentów V i VI roku Akademii Medycznej w Warszawie,
e) przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków absolwentów Akademii Medycznej
o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze Izby,
f) wydawanie imiennych skierowań do odbycia stażu podyplomowego,
g) prowadzenie ewidencji aktualnych koordynatorów i opiekunów stażystów oraz organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych,
h) ewidencjonowanie i wydawanie kart stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów,
i) koordynowanie odbywania stażu przez lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze Izby, a w szczególności szkoleń w zakresie orzecznictwa, krwiodawstwa, HIV i AIDS, kursu z ratownictwa medycznego oraz bioetyki i prawa medycznego,
j) prowadzenie i obsługa administracyjna szkoleń w zakresie prawa medycznego i bioetyki,
k) przyjmowanie, ewidencjonowanie korespondencji dot. akredytowanych placówek do prowadzenia stażu podyplomowego,
l) przyjmowanie i opracowywanie anonimowych ankiet oceniających staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty.
2) przyjmowanie zgłoszeń do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego
i Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz przekazywanie ich do Centrum Egzaminów Medycznych,
3) współpraca z Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w zakresie prowadzenia kontroli podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego,
4) obsługa posiedzeń Komisji,
5) obsługa administracyjno-biurowa Komisji, w tym:
a) uaktualnianie wykazu placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów,
b) prowadzenie ewidencji miejsc stażowych we wszystkich uprawnionych podmiotach,
6) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 18
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
1. Do zadań Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów należy w szczególności:
a) przyjmowanie korespondencji adresowej do ODZLiLD i jego Dyrektora oraz jej ewidencja,
b) przekazywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej właściwym pracownikom Biura,
c) prowadzenie harmonogramu spotkań,
d) prowadzenie korespondencji listownej
i elektronicznej,
e) przygotowywanie projektów pism wychodzących do organizatorów szkoleń, lekarzy
i lekarzy dentystów, stażystów oraz instytucji,
f) archiwizacja dokumentów ODZLiLD,
g) wysyłanie faksów i e-maili,
h) współpraca z Biurem Radców Prawnych w zakresie opracowywania projektów uchwał lub innych pism związanych z pracą ODZLiLD,
i) udzielanie informacji telefonicznych i e-mailowych organizatorom szkoleń, lekarzom i lekarzom dentystom oraz pozostałym placówkom w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów,
j) prowadzenie instruktaży dla poszczególnych organizatorów szkoleń w celu poprawnego przygotowania dokumentacji,
k) informowanie organizatorów szkoleń
o warunkach otrzymania wpisu do rejestru podmiotów oraz pomoc w wypełnianiu wniosków rejestracyjnych i redakcji dokumentów,
l) przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów oraz doradztwo w sprawie ich wypełniania,
m) prowadzenie postępowania związanego z oceną spełniania warunków do kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez podmioty zamierzające prowadzić takie kształcenie na obszarze Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
n) wnioskowanie do Okręgowej Rady Lekarskiej o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, które spełniają warunki prowadzenia kształcenia,
o) wydawanie zaświadczeń w sprawie wpisu podmiotów do rejestru,
p) wystawianie faktur VAT w związku z wpłatami za wpis do rejestru,
r) sporządzanie w formie elektronicznej rejestru podmiotów, prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, spełniających warunki prowadzenia kształcenia oraz dokumentacji warunkującej wpis,
s) wprowadzanie do rejestru informacji o rodzaju realizowanego kształcenia przez podmioty uprawnione do kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
t) umieszczanie na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej wykazu aktualnych, prowadzonych na obszarze Izby, form szkolenia podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów,
u) weryfikacja punktów edukacyjnych uzyskanych przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz złożonej dokumentacji związanej z wywiązywaniem się lekarza i lekarza dentysty
z obowiązku doskonalenia zawodowego,
v) opracowywanie do Biuletynu Informacji Publicznej oraz „Pulsu” bieżących danych dotyczących kształcenia podyplomowego, przeznaczonego dla lekarzy i lekarzy dentystów,
w) prowadzenie kontroli kształcenia realizowanego przez podmioty wpisane do rejestru i składanie raportu z przeprowadzonych kontroli Okręgowej Rady Lekarskiej,
x) występowanie z wnioskiem do Okręgowej Rady Lekarskiej o powoływanie członków Zespołu Ekspertów do spraw doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
w określonych dziedzinach medycyny,
y) w uzasadnionych przypadkach organizowanie kształcenia podyplomowego dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w zakresie ustalonym przez Radę Naukową,
z) ustalanie programów i warunków odbywania staży adaptacyjnych przez lekarzy mających przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat, stwierdzoną przez Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu,
aa) przygotowywanie stanowisk ODZLiLD określających zakres, miejsce i termin odbycia stażu adaptacyjnego dla Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu,
bb) wydawanie imiennych skierowań do odbycia stażu adaptacyjnego,
cc) ustalanie kandydatów na ekspertów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powoływanych przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych oraz innych zespołów eksperckich określonych rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie specjalizacji,
dd) organizowanie posiedzeń i obsługa administracyjna Rady Naukowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz wykonywanie zadań zleconych przez Radę,
ee) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 19
Stanowisko ds. obsługi Komisji
ds. Konkursów na Stanowiska
Kierownicze w Ochronie Zdrowia
Do zadań stanowiska ds. obsługi Komisji ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze
w Ochronie Zdrowia należy w szczególności:
1) obsługa administracyjno-biurowa stanowiska ds. obsługi Komisji,
2) prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
3) organizowanie posiedzeń Komisji w celu przeprowadzenia konkursów na niektóre stanowiska kierownicze,
4) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL informacji do Biuletynu Informacji Publicznej celem zatwierdzenia.

§ 20
Zespół ds. obsługi Komisji Bioetyki
Do zadań zespołu ds. obsługi Komisji Bioetyki należy w szczególności:
1) obsługa w sprawach administracyjno-biurowych Komisji,
2) przygotowanie dokumentów w zakresie administracyjnym, umożliwiających pracę zgodnie z regulaminem Komisji,
3) protokołowanie posiedzeń Komisji,
4) nadzorowanie spraw finansowych wynikających z wydawania opinii dot. eksperymentów medycznych,
5) archiwizowanie akt dokumentów rozpatrywanych przez Komisję Bioetyczną,
6) przygotowywanie umów o wynagrodzenie dla członków Komisji z tytułu udziału w pracach Komisji oraz innych czynności na jej rzecz,
7) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej

§ 21
Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Do zadań Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej należy
w szczególności:
1) przyjmowanie przesyłek i listów adresowanych do rzecznika lub wymagających jego merytorycznego stanowiska oraz ich ewidencja,
2) prowadzenie ksiąg kancelaryjnych (pism przychodzących i wychodzących),
3) przygotowywanie do wysyłki pism i przesyłek faksów i e-maili wychodzących z kancelarii rzecznika,
4) prowadzenie rejestrów spraw – system komputerowy i książkowy,
5) zakładanie akt każdej sprawy,
6) występowanie do odpowiednich placówek medycznych o dokumentację medyczną i obrazową,
7) omawianie wpływających skarg z rzecznikiem, który następnie przydziela sprawy do rozpoznania swoim zastępcom,
8) stały kontakt telefoniczny z rzecznikiem prowadzącym postępowanie,
9) udzielanie informacji ustnych (z zachowaniem stopnia tajności w formie bezpośredniej rozmowy telefonicznej) oraz pisemnych stronom w sprawach rozpatrywanych przez rzecznika,
10) po konsultacji z rzecznikiem wysyłanie wezwań na przesłuchanie dla stron i świadków postępowania,
11) występowanie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) z wnioskiem o prolongatę terminu postępowania,
12) kontrola nad terminowym rozpatrywaniem spraw i dotrzymywaniem terminów poszczególnych etapów postępowania,
13) udostępnianie akt sprawy tylko osobom do tego uprawnionym, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych i tajemnicy lekarskiej,
14) wydawanie odpisów dokumentów i ich uwierzytelnianie,
15) przepisywanie – uczytelnianie protokołów przesłuchań,
16) przepisywanie końcowych postanowień w sprawach prowadzonych przez rzeczników: postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, postanowień o umorzeniu postępowania, wniosków o ukaranie,
17) wysyłanie stronom postanowień z każdego etapu prowadzonego postępowania,
18) przekazywanie do NROZ akt sprawy wraz z odwołaniem,
19) zwrot dokumentacji medycznej po prawomocnym zakończeniu postępowania,
20) archiwizowanie akt postępowań prowadzonych przez rzecznika i innych niezbędnych dokumentów,
21) sporządzanie dla Okręgowej Rady Lekarskiej kontrolnych zestawień imiennych list rzeczników, po zakończeniu przez nich spraw, celem rozliczenia diet,
22) sporządzanie półrocznego i rocznego sprawozdania z prac rzecznika dla potrzeb ORL, NROZ, MZ,
23) na wniosek Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza pisemne informowanie o – prowadzonym lub nie – postępowaniu wyjaśniającym wobec konkretnego lekarza,
24) organizacja i obsługa posiedzeń zespołu OROZ, jak również obsługa administracyjno-biurowa całego zespołu OROZ,
25) opracowywanie wniosków dotyczących zakupów wyposażenia i urządzeń niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rzecznika i jego kancelarii,
26) rozliczanie zobowiązań finansowych wynikających z rozpatrywanych spraw,
27) przekazywanie na bieżąco informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
28) obsługa prawna Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców w zakresie szkolenia dotyczącego postępowania proceduralnego na etapie postępowania wyjaśniającego i przed sądem lekarskim.

§ 22
Kancelaria
Okręgowego Sądu Lekarskiego
Do zadań Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego należy w szczególności:
1) przyjmowanie przesyłek i listów adresowanych do OSL oraz ich ewidencja,
2) przygotowywanie do wysyłki pism, zawiadomień i wezwań oraz przesyłek wychodzących z Kancelarii OSL,
3) prowadzenie kalendarium OSL,
4) organizowanie i obsługa posiedzeń, narad i rozpraw OSL,
5) rozliczanie zobowiązań finansowych wynikających z rozpatrywanych przez OSL spraw – w stosunku do powołanych biegłych i świadków oraz kosztów postępowania,
6) archiwizowanie akt oraz wybranych dokumentów OSL,
7) wydawanie dokumentów i ich uwierzytelnianie,
8) przekazywanie do NSL odwołań od orzeczeń OSL,
9) przekazywanie do wykonania orzeczeń OSL,
10) przekazywanie do Centralnego Rejestru Ukaranych w NIL informacji o ukaranych przez OSL lekarzach i lekarzach dentystach,
11) sporządzanie projektów sprawozdań
z działalności OSL,
12) obsługa administracyjno-biurowa OSL,
13) przekazywanie na bieżąco informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
14) pomoc prawna w zakresie sporządzania uzasadnień do orzeczeń Okręgowego Sądu Lekarskiego.

§ 23
Kancelaria
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Do zadań Kancelarii Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kompletowanie materiałów i dokumentacji niezbędnych do pracy Komisji,
2) obsługa administracyjno-biurowa Komisji,
3) obsługa posiedzeń Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Zespołów Kontrolujących,
4) przekazywanie na bieżąco informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 24
Stanowisko ds. obsługi
Okręgowej Komisji Wyborczej
Do zadań stanowiska ds. obsługi Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
1) informowanie o zasadach i organizacji wyborów,
2) przygotowywanie projektu powołania rejonów wyborczych i prowadzenie rejestru rejonów wyborczych na okres kadencji,
3) sporządzanie imiennych list członków rejonów wyborczych,
4) współpraca w organizacji wyborów
w rejonach wyborczych na Okręgowym Zjeździe Lekarzy i w organach Izby,
5) publikacja wyników wyborów w rejonach wyborczych i organach Izby,
6) przyjmowanie protestów członków Izby przeciwko ważności wyborów,
7) przechowywanie i archiwizacja dokumentacji dot. przeprowadzonych wyborów przez okres kadencji,
8) współpraca i kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej:
a) przekazywanie uzyskanych informacji dot. wyborów,
9) przekazywanie na bieżąco informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 25
Stanowisko ds. obsługi Komisji
ds. Lekarzy Dentystów
Do zadań stanowiska należy w szczególności:
1) ewidencjonowanie korespondencji adresowanej do Przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Dentystów,
2) informowanie Przewodniczącego Komisji o napływającej korespondencji,
3) obsługa posiedzeń Komisji,
4) wykonywanie prac zleconych przez Przewodniczącego Komisji
5) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 26
Stanowisko ds. obsługi
Rady Funduszu „Samopomocy”
Do zadań stanowiska ds. obsługi Rady Funduszu „Samopomocy” należy w szczególności:
1) obsługa administracyjno-biurowa posiedzeń Rady Funduszu,
2) kompletowanie materiałów i dokumentacji niezbędnych do pracy Rady Funduszu,
3) przygotowywanie wystąpień Rady Funduszu do Prezydium ORL o udzielanie pożyczek, zapomóg, stypendiów i innej pomocy finansowej,
4) przygotowywanie umów dla osób korzystających z pożyczek, zapomóg itp.,
5) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 27
Stanowisko ds. obsługi
Biura Pośrednictwa Pracy dla Lekarzy
i Innych Zawodów Medycznych

Do zadań Biura Pośrednictwa Pracy dla Lekarzy i Innych Zawodów Medycznych należy w szczególności:
1) pośrednictwo pracy w kraju,
2) przyjmowanie ofert od pracodawców,
3) przyjmowanie ofert od pracobiorców
i kontaktowanie ich z pracodawcami,
4) przygotowywanie materiałów dotyczących pośrednictwa pracy za granicą,
5) kierowanie lekarzy i lekarzy dentystów polskich do podjęcia pracy u pracodawców zagranicznych, w szczególności na obszarze Unii Europejskiej,
6) współpraca przy przygotowywaniu umów cywilnoprawnych dla lekarzy i lekarzy dentystów polskich, w szczególności – określanie pracodawcy zagranicznego, okresu zatrudnienia, obowiązków i uprawnień osoby kierowanej, zasad i warunków ubezpieczenia
i innych zobowiązań stron,
7) informowanie o naborze i miejscach pracy za granicą na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy,
8) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 28
Stanowisko ds. obsługi Komisji Etyki
Do zadań stanowiska ds. obsługi Komisji Etyki należy w szczególności:
1) obsługa administracyjno-biurowa Komisji,
2 )kompletowanie materiałów i dokumentacji niezbędnych do pracy Komisji,
3) przygotowanie korespondencji do udzielania odpowiedzi na złożone wystąpienia,
4) obsługa posiedzeń Komisji,
5) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 29
Stanowisko ds. obsługi Komisji
ds. Emerytów i Rencistów

Do zadań stanowiska ds. obsługi Komisji ds. Emerytów i Rencistów należy w szczególności:
1) obsługa administracyjno-biurowa Komisji,
2) przygotowanie i obsługa spotkań Komisji,
3) wystawianie legitymacji dla lekarzy i lekarzy dentystów – emerytów, członków Izby,
4) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 30
Stanowisko ds. obsługi
Komisji Kultury Sportu i Turystyki
Do zadań stanowiska ds. obsługi Komisji Kultury, Sportu i Turystyki należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji Komisji Kultury, Sportu i Turystyki oraz klubów tworzonych w miarę zainteresowań członków OIL,
2) prowadzenie dokumentacji osobowej członków Komisji,
3) obsługa administracyjno-biurowa Komisji,
4) obsługa posiedzeń Komisji,
5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
6) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Komisji,
7) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 31
Stanowisko ds. obsługi
Komisji Współpracy z Zagranicą
Do zadań stanowiska ds. obsługi Komisji Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:
1) obsługa administracyjno-biurowa Komisji, w tym:
a) kompletowanie materiałów i dokumentacji niezbędnych do pracy Komisji,
b) wysyłanie zaproszeń na posiedzenia Komisji,
2) obsługa posiedzeń Komisji,
3) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 32
Stanowisko ds. obsługi Koordynatora Kół Samorządu Lekarskiego
Do zadań ww. stanowiska należy w szczególności:
1) kompletowanie dokumentacji merytorycznej oraz rozliczanie finansowe wydatków na działalność kół,
2) przygotowywanie na spotkania materiałów KSL wytypowanych przez Koordynatora KSL (ksero z materiałów z ORL i Prezydium),
3) przygotowywanie spotkań liderów KSL, na tematy ustalone przez Koordynatora KSL,
4) obsługa administracyjno-biurowa spotkań liderów kół samorządu lekarskiego,
5) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 33
Stanowisko ds. obsługi
Komisji ds. Młodych Lekarzy
Do zadań stanowiska ds. obsługi Komisji ds. Młodych Lekarzy należy w szczególności:
1) przekazywanie korespondencji przychodzącej do Komisji,
2) powiadamianie o posiedzeniach Komisji oraz ich obsługa,
3) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 34
Stanowisko ds. obsługi
Komisji ds. Kontaktów z NFZ
i Samorządami Terytorialnymi
Do zadań stanowiska ds. obsługi ww. Komisji należy w szczególności:
1) przekazywanie korespondencji przychodzącej do Komisji,
2 ) powiadamianie o posiedzeniach Komisji oraz ich obsługa, prowadzenie korespondencji Komisji,
3) archiwizacja dokumentów Komisji,
4) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 35
Stanowisko ds. obsługi
Komisji Legislacyjnej
Do zadań stanowiska ds. obsługi Komisji Legislacyjnej należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji Komisji,
2) obsługa administracyjno-biurowa Komisji,
3) obsługa posiedzeń Komisji,
4) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 36
Zespół ds. informatycznych
1) administracja serwerem OIL (kontrola zabezpieczeń, tworzenie backup’u, kontrola sprzętowa, administracja użytkownikami),
2) administracja siecią lokalną OIL (zapewnienie bezproblemowej transmisji w sieci lokalnej związanej z dostępem sieciowym do serwera baz danych, wymiany plików oraz drukowania z wykorzystaniem sieci lokalnej),
3) administracja bazą danych oraz programem rejestru lekarzy (aktualizacja nowych wersji programu do obsługi rejestru, aktualizacja struktury bazy danych rejestru, zarządzanie użytkownikami, pomoc użytkownikom w obsłudze programu),
4) obsługa Routera dostępowego ASMAX oraz administracja serwerem DHCP,
5) obsługa techniczna sprzętu komputerowego,
6) aktualizacja strony internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej (przygotowywanie oraz wprowadzanie aktualnych danych, wysyłka większej ilości danych do aktualizacji do laboratorium firmy LTC, zarządzanie kontami internetowymi lekarzy oraz pracowników OIL),
7) pomoc pracownikom Izby w obsłudze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania; aktualizacje oprogramowania oraz zabezpieczenia istniejących dokumentów w formie elektronicznej,
8) dbałość o prawidłowe działanie programów wykrywających wirusy, konie trojańskie oraz zawirusowane makra (centralizacja obsługi komputerów w ramach serwera antywirusowego, aktualizowanie baz antywirusowych),
9) przygotowywanie ofert oraz opinii przy zakupie sprzętu komputerowego,
10) obsługa programu Płatnik oraz programu Płatnik – Przekaz elektroniczny (wysyłka sprawozdań, aktualizacje certyfikatów, obsługa wniosków o wystawienie nowych certyfikatów odbieranych w siedzibie ZUS),
11) obsługa techniczna miesięcznika „Puls” (aktualizacje oprogramowania, konserwacja sprzętu komputerowego, obsługa techniczna bazy danych centralnego kolportażu danych z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, pomoc użytkownikom w obsłudze sprzętu komputerowego oraz programów biurowych),
12) administracja dostępem do Internetu w Okręgowej Izbie Lekarskiej oraz siedzibie miesięcznika „Puls”,
13) obsługa zespołu ds. Komisji Bioetycznej,
14) tworzenie raportów na potrzeby Działu Marketingu i Reklamy,
15) transport urządzeń elektronicznych,
16) przygotowywanie projektu łączenia siedzib terenowych z siecią główną OIL,
17) obsługa Ośrodka Doskonalenia Zawodowego OIL przy ul. Nowogrodzkiej 62a,
18) administrator Bezpieczeństwa Informacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
19) nadzór i obsługa indywidualnych kont płatności składek członków Izby.

§ 37
Zespół ds. obsługi
Delegatury Radomskiej
Do zadań zespołu ds. obsługi Delegatury Radomskiej należy w szczególności:
1) administrowanie obiektem Delegatury Radomskiej:
a) prowadzenie spraw infrastruktury, książki inwentarzowej środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu, zabezpieczenie majątku itp.,
2) prowadzenie spraw korespondencyjnych:
a) rejestracja, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, protokołowanie posiedzeń Rady Delegatury, przyjmowanie skarg i zadań – przekazywanie w razie konieczności do OROZ itp.,
3) realizowanie spraw finansowych:
a) sporządzanie comiesięcznych raportów kasowych i przekazywanie do OIL,
b) przyjmowanie oraz ewidencjonowanie składek na Izbę Lekarską od lekarzy, lekarzy emerytów prowadzących prywatną praktykę,
c) prowadzenie subkonta Delegatury Radomskiej,
d) zamawianie potrzebnych druków i środków czystościowych itp.,
5) realizowanie czynności związanych z wydawaniem prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty:
a) przyjmowanie interesantów, dokumentów do aktualizacji prawa wykonywania zawodu,
b) powiadamianie lekarzy o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów, odbioru prawa wykonywania zawodu,
c) przekazywanie do OIL właściwych i uzupełnionych dokumentów do otrzymania prawa wykonywania zawodu itp.,
6) realizowanie czynności związanych z rejestracją praktyk lekarskich:
a) przyjmowanie interesantów, wniosków,
b)przesyłanie dokumentów do OIL celem rejestracji lub powołania zespołu wizytacyjnego,
c) wydawanie gotowych rejestracji przygotowanych przez zespół ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty,
7) udział w pracach przygotowawczych oraz w czasie Zjazdu,
8) przekazywanie na bieżąco do Sekretarza ORL, celem zatwierdzenia, informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 38
Stanowisko ds. obsługi Komisji
Budowy Siedziby OIL w Warszawie
Do zadań stanowiska ds. Komisji Budowy Siedziby OIL w Warszawie należy w szczególności:
1) realizacja uchwały programowej XVIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OIL
w Warszawie,
2) przygotowanie programu procesu inwestycyjnego i przedstawienie wyników Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy,
3) opracowanie materiałów do koncepcji programowo-przestrzennej budowy siedziby OIL w Warszawie,
4) przygotowanie wniosków do ogłaszania przetargów na realizację koncepcji dokumentacji projektowej i wykonawstwa budowy siedziby,
5) nadzorowanie, we własnym zakresie lub przy pomocy wyspecjalizowanych służb, przygotowań procesu inwestycyjnego.

Archiwum