24 kwietnia 2007

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Nieprawidłowe rozporządzenie o wynagrodzeniach

W styczniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia o informację ws. usunięcia nieprawidłowości związanej z wydaniem przez MZ rozporządzenia wykraczającego poza zakres przedmiotowy ustawowego upoważnienia.

Nieprawidłowo wydany przepis dotyczy wynagradzania lekarzy odbywających specjalizację. Sprawa jest związana z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 ze zm.) i § 30 ust. 4 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213, poz. 1779).
Rzecznik podaje, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r., minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego określa, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, ramowe programy i sposób odbywania specjalizacji, sposób i tryb składania egzaminu państwowego, warunki, jakim powinny odpowiadać jednostki organizacyjne prowadzące specjalizacje, oraz warunki i tryb uznawania równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
Według RPO, przywołany przepis nie zawiera upoważnienia do uregulowania w rozporządzeniu kwestii wynagrodzenia zasadniczego lekarzy odbywających specjalizację. Mimo braku upoważnienia – § 30 ust. 4 rozporządzenia MZ z dnia 20 października 2005 r. stanowi, że lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne, ustalane corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku poprzedzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizację, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70 proc. tego wynagrodzenia.
W myśl art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w ustawie zasadniczej, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania – podaje RPO.
Rzecznik przypomina, że upoważnienie powinno wskazywać organ właściwy do wydania rozporządzenia, określać zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz zawierać wytyczne dotyczące treści aktu.
Według Biura Prasowego Rzecznika Praw Obywatelskich, do dnia 13 marca br. RPO nie otrzymał odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na powyższe wystąpienie.

AK

Archiwum