14 maja 2007

Odznaczenia „LAUDABILIS”

Po raz piąty Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uhonorowała zasłużonych członków samorządu najwyższym odznaczeniem Izby „LAUDABILIS” (czyli: godny uznania), ustanowionym w 2004 r., przyznawanym za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej. Na XXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy w marcu br. uhonorowano nim 10 osób.

Nagrodzeni:

Andrzej Danysz – profesor medycyny, farmakolog. W trakcie pracy zawodowej kierował Zakładem Farmakologii AM w Białymstoku, a od 1969 r. – w Warszawie. Od 1983 r. był dyrektorem Instytutu Leków. Jego największe osiągnięcie naukowe to odkrycie istotnej roli niektórych hormonów peptydowych w transporcie leków przez błony komórkowe. Wprowadził termin „radiofarmakologia” dla określenia zmian działania leków w ustroju napromienionym. W czasie wojny i okupacji żołnierz batalionu „Harnaś” AK, ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim. Odznaczony Krzyżem AK i Krzyżem Powstania Warszawskiego. Jeden z inicjatorów utworzenia pomnika Żołnierzy Służb Sanitarnych Poległych w Powstaniu Warszawskim (park Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego). Doktor honoris causa AM w Białymstoku. Członek wielu towarzystw naukowych i organizacji społecznych. Uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, uczelnianymi i międzynarodowymi.

Grażyna Choderna –
lekarz pediatra i patomorfolog. Pracowała kolejno w: Instytucie Matki i Dziecka, szpitalu w Otwocku (zastępca ordynatora), Szpitalu Bielańskim, Stołecznym Pogotowiu Ratunkowym, Ministerstwie Zdrowia (główny specjalista). W samorządzie lekarskim działa od II kadencji, pracując w Komisjach ORL: Emerytów i Rencistów, Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu, Praktyk Lekarskich (przewodnicząca) oraz Komisji Emerytów Naczelnej Rady Lekarskiej (sekretarz). Należy do wielu towarzystw naukowych i organizacji społecznych. Odznaczona za pracę w krwiodawstwie i pogotowiu ratunkowym.

Janusz Garlicki – specjalista w chirurgii ortopedycznej, medycynie sportowej, zdrowiu publicznym i organizacji ochrony zdrowia. W życiu zawodowym związany z Centralną Przychodnią Sportowo-Lekarską, Zakładem Rehabilitacji Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Centrum Rehabilitacji i Leczenia Narządu Ruchu „STOCER”. W samorządzie lekarskim aktywnie działa od II kadencji. Wiceprzewodniczący ORL IV kadencji, członek Prezydium ORL przez kolejne trzy kadencje, przewodniczący Komisji: Informacyjnej, ds. Konkursów, Kształcenia Ustawicznego w kilku kadencjach. Pierwszy redaktor naczelny miesięcznika „Puls”. Członek licznych towarzystw naukowych, rad prezydenckich, honorowy przewodniczący Sekcji Lekarskiej PZPZ. Uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Za pracę naukową otrzymał również nagrodę rektora AM.

Jacek Kubiak –
dr hab. n. med., specjalista chirurg. Pracował kolejno w Klinikach: Gastroenterologii, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej CMKP. Od 1998 r. jest ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Grochowskim. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Zespołu Chirurgicznego Polsko-Japońskiego oraz Rady Naukowej CMKP. W samorządzie lekarskim od I kadencji, w II i III przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w IV i V wiceprzewodniczący ORL. Członek NRL IV kadencji.

Witold Preiss – magister prawa. Od 1990 r. związany
z samorządem lekarskim. Przez 12 lat radca prawny w NRL, zasłużony w tworzeniu podstaw prawnych samorządu lekarskiego. Od 2002 r. radca prawny ORL w Warszawie, doradca Komisji Legislacyjnej w zakresie opiniowania tworzonego prawa medycznego. Działacz organizacji prawniczych. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, a także Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Andrzej Hochman –
specjalista chirurg stomatolog. Pracował kolejno jako asystent w Klinice Chirurgii Szczękowej AM w Warszawie, następnie w Kutnie oraz w Ośrodku Medycyny Pracy Budowlanych w Warszawie (kierownik działu stomatologii). Delegat na zjazdy krajowe trzech kadencji samorządu lekarskiego. Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej od 1989 r. do chwili obecnej.

Jerzy Nosarzewski – specjalista chorób wewnętrznych. Związany z Centralnym Szpitalem Kolejowym (obecnie Międzyleski Szpital Specjalistyczny), gdzie jest zastępcą ordynatora Oddziału Wewnętrznego. Przyczynił się do utworzenia ośrodka dializ w tym szpitalu. W samorządzie lekarskim działa od czasu reaktywowania izb. Delegat na wszystkie okręgowe i krajowe zjazdy lekarskie. Od 1993 r. sędzia w Naczelnym Sądzie Lekarskim. W IV kadencji pierwszy zastępca przewodniczącego, a obecnie przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego. W OIL w Warszawie członek, a obecnie wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Należy do wielu towarzystw naukowych krajowych oraz międzynarodowych.

Maria Wierzbicka –
profesor, specjalista stomatologii ogólnej, zachowawczej oraz periodontologii. Do 1989 r. związana z AM w Poznaniu, następnie kierownik Zakładu Wydziału Stomatologicznego AM w Warszawie. Znakomity nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń lekarzy dentystów. Obecnie prezes Fundacji Promocji Zdrowia Jamy Ustnej.
W samorządzie lekarskim – członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Puls”.

Wiesław Jędrzejczak
– profesor zwyczajny, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii i transplantologii klinicznej. Obecnie kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie.
W latach 1999-2002 konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii, obecnie – konsultant krajowy. Jego największe osiągnięcia to opracowanie oryginalnych metod chemioterapii nowotworów, metod kontroli skutków ubocznych leków przeciwnowotworowych, współudział w odkryciu regulacyjnej roli limfocytów T w krwiotworzeniu, opracowanie metody ilościowego badania komórek ustanawiających krwiotworzenie, metod hodowli komórek podścieliska krwiotwórczego, a także opracowanie oryginalnych modyfikacji metod przeszczepiania szpiku u ludzi. Obecnie zajmuje się głównie hematologią kliniczną, wdrażaniem nowych metod przeszczepiania komórek krwiotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem krwi pępowinowej. W samorządzie lekarskim w IV kadencji był członkiem Prezydium NRL. Przyczynił się do wprowadzenia Polski do Stałego Komitetu Lekarzy Unii Europejskiej oraz Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów. Jest członkiem honorowym Wojskowej Izby Lekarskiej oraz członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, naukowych oraz środowiskowych.

Andrzej Burski – specjalista chorób wewnętrznych i medycyny przemysłowej. Pracował w Przychodni Przemysłowej w Radomiu, Radomskim Szpitalu Specjalistycznym (zastępca dyrektora ds. lecznictwa, a od 1977 r. ordynator oddziału wewnętrznego). W latach 1992-1998 specjalista wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych. W latach 1989-1991 poseł na Sejm RP.
W latach 1994-2006 wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Miejskiej Radomia. Działacz Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pracuje w Radzie Delegatury Radomskiej ORL w Warszawie. Uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, naukowymi, resortowymi i organizacyjnymi.
mkr

Archiwum