17 maja 2007

Uchwały ORL

UCHWAŁA nr 132/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MARCA 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie kwoty
do 200 tys. zł na projekt adaptacyjny nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
przy ul. Puławskiej 1
8

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie – po zapoznaniu się z treścią pisma Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, przedstawiającym konieczność podjęcia działań związanych z potrzebą adaptacji budynku nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18, który Izba przejmie w lipcu br. – postanawia, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydatkowanie przez Izbę kwoty do 200 tys. zł na zlecenie prac projektowych związanych z adaptacją budynku kupowanego na siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się mgr. inż. Robertowi Gortatowi – Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 135/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MARCA 2007 r.

w sprawie ustalenia listy osób upoważnionych
do przeprowadzania kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Działając na podstawie art. 19e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2005 r., nr 226, poz.1943 ze zm.), Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dotyczącą konieczności przeprowadzania kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów – uchwala, co następuje.

§ 1
Upoważnia się osoby, wymienione w załączniku do niniejszej uchwały, do kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie przewidzianym w art. 19e ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1, określa art. 19e ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 2
Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie do wyznaczania osób w celu przeprowadzenia kontroli określonej
w § 1 ust. 1 z listy osób stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
(patrz: www.warszawa.oil.org.pl).

§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 138/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MARCA 2007 r.

w sprawie przyznania Odznaczeń „LAUDABILIS”
na XXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 43/R-IV/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Odznaczenia „LAUDABILIS” – tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem nr 1 Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2004 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyznaje się niżej wymienionym osobom Odznaczenia „LAUDABILS”, które zostaną wręczone na XXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie:
1. kol. Andrzej Burski, 2. kol. Grażyna Choderna, 3. kol. Andrzej Danysz, 4. kol. Janusz Garlicki, 5. kol. Andrzej Hochman, 6. kol. Wiesław Jędrzejczak, 7. kol. Jacek Kubiak, 8. kol. Jerzy Nosarzewski, 9. kol. Witold Preiss, 10. kol. Maria Wierzbicka.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum