22 czerwca 2007

Nowe przepisy prawne

I. 15 marca 2007 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 4, poz. 10.

Do zadań zespołu należy:
1) opracowanie założeń nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej,
2) przygotowanie projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej na podstawie założeń, o których mowa w pkt 1.

II. 15 marca 2007 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 4, poz. 12 zostało opublikowane obwieszczenie prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz przedstawia stan na dzień 31 stycznia 2007 r.

III. 28 marca 2007 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 5, poz. 17 został opublikowany komunikat głównego inspektora sanitarnego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 r.

IV. 1 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, opublikowane
w Dzienniku Ustaw nr 56, poz. 379.

Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności:
– prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych,
– wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
– przeprowadzanie kwalifikacyjnych badań lekarskich przed szczepieniem i wykonywanie szczepień ochronnych oraz ich dokumentacja i sprawozdawczość zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
– formułowanie na piśmie zaleceń dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych co do dalszego postępowania z uczniami,
– czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje
w szczególności z:
– lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem,
– pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej,
– pielęgniarką środowiskową nauczania
i wychowania albo higienistką szkolną,
– rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia,
– dyrektorem szkoły,
– organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

W § 7 ust. 1 rozporządzenia uchyla się pkt 5 i 11 w brzmieniu: profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną obejmuje w szczególności współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych oraz prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych uczniów i sprawozdawczości zgodnie
z odrębnymi przepisami.
W załączniku nr 2 do rozporządzenia
w „Dokumentacji medycznej ucznia” uchyla się część stanowiącą „Informację dotyczącą szczepienia ochronnego”.
W terminie miesiąca od dnia wejścia
w życie rozporządzenia pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem przekażą lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem karty uodpornienia, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach
(Dz. U. nr 126, poz. 1384 ze zm.), stanowiącym, iż osoby wystawiające zaświadczenie o urodzeniu żywym obowiązane są do założenia karty uodpornienia i przekazania jej świadczeniodawcy sprawującemu opiekę profilaktyczną nad dzieckiem.

V. 2 kwietnia 2007 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 22, poz. 250 obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

VI. 2 kwietnia 2007 r. w Monitorze Polskim nr 22, poz. 251 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

VII. 2 kwietnia 2007 r. w Monitorze Polskim nr 22, poz. 252 zostało opublikowane obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. 7 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 52, poz. 351.

IX. 12 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 58, poz. 391.

Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte postępowanie wyjaśniające lub postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli:
1) czynu nie popełniono albo popełniony czyn nie zawierał znamion przewinienia dyscyplinarnego,
2) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało wcześniej wszczęte i toczy się nadal lub zostało prawomocnie zakończone,
3) obwiniony zmarł,
4) szkodliwość popełnionego czynu jest znikoma.
Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania wyjaśniającego lub postępowania dyscyplinarnego, w szczególności w razie choroby lub nieobecności w kraju obwinionego, rzecznik dyscyplinarny lub właściwa uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich, albo komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego zawiesza postępowanie na czas trwania przeszkody.
Postępowanie wyjaśniające albo postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone, jeżeli o ten sam czyn wszczęto postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o wykroczenia.
Rzecznik dyscyplinarny, komisja dyscyplinarna lub komisja dyscyplinarna przy Radzie może podjąć zawieszone postępowanie wyjaśniające albo postępowanie dyscyplinarne, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub postępowania o wykroczenia albo ustania przeszkody, o której mowa wyżej.
W przypadku otrzymania wiadomości
o przewinieniu dyscyplinarnym zarzucanym prorektorowi lub członkowi komisji dyscyplinarnej rektor, a gdy przewinienie zarzucane jest rektorowi – prorektor, zawiadamia ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra obrony narodowej.
W przypadku otrzymania wiadomości
o przewinieniu dyscyplinarnym zarzucanym przewodniczącemu lub członkowi komisji dyscyplinarnej przy Radzie – rektor zawiadamia właściwego ministra.
Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego może przesłuchiwać obwinionego, świadków, biegłych oraz gromadzić inne dowody konieczne do pełnego wyjaśnienia sprawy.
Rzecznik dyscyplinarny informuje nauczyciela akademickiego, którego dotyczy postępowanie, o stawianym zarzucie obwinienia oraz o prawie składania wyjaśnień i o prawie odmowy wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania.
Obwiniony ma prawo zgłaszać wnioski dowodowe.
Rzecznik dyscyplinarny po uznaniu, że wyniki postępowania wyjaśniającego dostarczyły dowodów do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, składa wniosek o ukaranie.
Przed złożeniem wniosku o ukaranie obwiniony zapoznaje się z treścią wniosku oraz z innymi materiałami postępowania wyjaśniającego. Obwiniony może złożyć dodatkowe wyjaśnienia oraz wnioski dowodowe.
Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego nie potwierdzą zarzutów wysuwanych wobec obwinionego albo okaże się, że zachodzą okoliczności wymienione
w pkt 3, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego; postanowienie to podlega zatwierdzeniu przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego.
W przypadku wydania ostatecznego postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wszystkie zapisy dotyczące tego postępowania znajdujące się w aktach osobowych nauczyciela akademickiego niezwłocznie się usuwa.
Komisja dyscyplinarna, po rozpoznaniu wniosku o ukaranie, wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego na posiedzeniu niejawnym.
Przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza skład orzekający.
Skład orzekający, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ukaranie, na posiedzeniu niejawnym, wydaje postanowienie o:
– wyznaczeniu terminu rozprawy,
– umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z przyczyn wymienionych na wstępie,
– poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków w przedstawionym przez niego materiale dowodowym, jeżeli nie da się ich uzupełnić na rozprawie.
Rzecznik dyscyplinarny, obwiniony lub jego obrońca mogą zgłaszać w toku postępowania dyscyplinarnego wnioski o dopuszczenie nowych dowodów. Wnioski o dopuszczenie nowych dowodów powinny być uwzględnione, jeżeli okoliczności, dla których stwierdzenia mają być powołane dowody, mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Rozprawa dyscyplinarna jest jawna tylko dla pracowników danej uczelni, osoby pokrzywdzonej, przedstawicieli Rady i właściwego ministra, osoby, na żądanie której prowadzi się postępowanie w przypadku wymienionym w pkt 3, obrońcy z wyboru oraz, za zgodą obwinionego, dla przedstawiciela związku zawodowego, którego obwiniony jest członkiem.
Przewodniczący składu orzekającego może, w uzasadnionych przypadkach, wyłączyć lub ograniczyć jawność rozprawy albo jej części.
W przypadku wyłączenia jawności rozprawy mogą na niej być obecni: rektor, dziekan albo upoważnione przez nich osoby, przedstawiciel właściwego ministra, przedstawiciel Rady i dwie wskazane przez obwinionego osoby spośród pracowników uczelni oraz pokrzywdzony.
Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego. Od zarządzenia przewodniczącego, podjętego w czasie rozprawy, przysługuje odwołanie do całego składu orzekającego.
Dowody na poparcie oskarżenia powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony.
Skład orzekający orzeka według przekonania opartego na ocenie dowodów ujawnionych w toku rozprawy.
Skład orzekający wydaje na rozprawie orzeczenie:
1) o ukaraniu – w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego i wymierza jedną z kar dyscyplinarnych przewidzianych w art. 140 ust. 1 ustawy (upomnienie, nagana, nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni na okres pięciu lat, pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony), albo
2) o uniewinnieniu obwinionego od zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, albo
3) o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.
Skład orzekający, wymierzając karę, bierze pod uwagę okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, stopień winy, skutki przewinienia oraz postawę obwinionego.
Odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej składa się w dwóch egzemplarzach do komisji dyscyplinarnej przy Radzie za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie. Po przyjęciu odwołania przewodniczący komisji dyscyplinarnej przesyła je niezwłocznie wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego do komisji dyscyplinarnej przy Radzie.
Orzeczenie komisji dyscyplinarnej, od którego nie zostało w terminie wniesione odwołanie, staje się prawomocne i podlega wykonaniu.

Komisja dyscyplinarna przy Radzie:
– utrzymuje w mocy orzeczenie, od którego wniesiono odwołanie, albo
– uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie, albo
– uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez komisję dyscyplinarną, albo
– uchyla orzeczenie i umarza postępowanie dyscyplinarne, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 3.

Komisja dyscyplinarna przy Radzie może zaostrzyć karę orzeczoną przez komisję dyscyplinarną tylko w przypadku, gdy odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej zostało wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego.
Orzeczenie komisji dyscyplinarnej przy Radzie doręcza się obwinionemu oraz jego obrońcy, właściwemu ministrowi, przewodniczącemu Rady, rektorowi i rzecznikowi dyscyplinarnemu.
Rektor uczelni zatrudniającej ukaranego nauczyciela akademickiego zarządza niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia wykonanie orzeczonej kary dyscyplinarnej.
Informację o ukaraniu karą dyscyplinarną, która nie uległa zatarciu, umieszcza się w świadectwie pracy nauczyciela akademickiego.

X. 14 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 55, poz. 365.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych,
2) szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych w strukturze szpitala oraz warunków technicznych,
3) minimalne wyposażenie, organizację oraz minimalne zasoby kadrowe szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Archiwum