12 czerwca 2007

UOKiK: NFZ zaniżył ceny usług stomatologicznych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że ceny usług stomatologicznych, które NFZ narzucał lekarzom dentystom, były rażąco niskie, co mogło prowadzić do obniżenia standardu świadczeń, a nawet ograniczyć do nich dostęp.

„Narodowy Fundusz Zdrowia nadużył swojej pozycji dominującej, ustalając zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w stomatologii” – stwierdził prezes UOKiK. Urząd wszczął postępowanie na wniosek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
Uzasadniając swoją decyzję, UOKiK podkreślił, że NFZ – jedyny podmiot uprawniony do organizowania i finansowania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym – wykorzystał swoją pozycję i ustalił ceny usług stomatologicznych w oderwaniu od ich rzeczywistych kosztów. Ponadto nie przedstawił wiarygodnych danych uzasadniających ustalenie opłat na tak niskim poziomie. UOKiK stwierdził, że ceny mogły być zaniżone nawet
o 25 proc. Z materiałów zgromadzonych w toku postępowania wynika, że metoda ustalania cen nie została oparta na analizie kosztów świadczeń dentystycznych. Oznacza to, że cena została ustalona arbitralnie i narzucona kontrahentom.
W opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapłata za świadczenie powinna gwarantować pokrycie jego kosztów i zapewnić uczciwy zysk, natomiast działanie NFZ zmusiło kontrahentów do dofinansowania usługi z własnych środków.
Decyzję wydano 7 marca 2007 r. NFZ skorzystał z prawa do złożenia odwołania od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
AK

Archiwum