4 czerwca 2007

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

MZ: Pensja rezydentów to stypendium

W związku z wystąpieniem przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dotyczącym braku podwyżek dla lekarzy rezydentów Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do ministra zdrowia.

Na pismo to odpowiedział wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. Wyjaśnił, że lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury nie zostali objęci zakresem przedmiotowym ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U.
nr 149, poz. 1076). Zdaniem ministra, lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury jest specyficznym pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, ponieważ jest zatrudniony nie
w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, lecz po to, żeby odbyć określone programem specjalizacji przeszkolenie, po którym może uzyskać tytuł specjalisty z określonej dziedziny medycyny. Nie jest więc pracownikiem, tylko osobą szkolącą się w ZOZ-ie, dlatego nie należy mu się podwyżka.
Dodaje również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarz-rezydent otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne, ustalane corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do 30 marca roku poprzedzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizację, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród
z zysków za ubiegły rok, ogłaszanego przez prezesa GUS w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia do 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70 proc. tego wynagrodzenia.
Zdaniem ministra, obowiązujące przepisy wskazują, że reguły funkcjonowania rezydentów są ustalane w trybie administracyjnym, a ich wynagrodzenie jest w pełni finansowane przez budżet państwa. Nie ma ono charakteru wynagrodzenia za udzielanie świadczeń medycznych, lecz stypendium finansowego ze środków budżetowych. Według ministra, państwo płaci rezydentom „w celu uniezależnienia finansowego lekarza odbywającego rezydenturę od konieczności podejmowania zajęć mogących zakłócać realizację programu specjalizacji”.
AK

Archiwum