19 lipca 2007

Sejmowa Komisja Zdrowia o stomatologii

23 maja.2007 r. odbyło się posiedzenie KOMISJI ZDROWIA SEJMU RP poświęcone problemom polskiej stomatologii.

Na zaproszenie przewodniczącej Komisji Ewy Kopacz przybyli: posłowie, m.in. T. Cymański, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz, przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia – lek. dent. Elżbieta Małkiewicz oraz konsultanci krajowi w dziedzinach stomatologicznych lub ich reprezentanci: prof. B. Adamowicz-Klepalska, prof. Smiech-Słomkowska, prof. T. Bachanek, prof. J. Stopa, doc. B. Loster, prof. A. Wojtowicz, dr M. Nowak.
Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia przekazała informacje o bieżącej działalności resortu dot. opieki stomatologicznej – polegającej głównie na opracowywaniu i zlecaniu do realizacji programów profilaktycznych. Przedstawicielka NFZ zreferowała bieżącą działalność tej instytucji – zwróciła uwagę na roczny budżet przeznaczony na świadczenia stomatologiczne, wynoszący niewiele ponad 1 mld zł.
Następnie wśród posłów rozgorzała dyskusja dotycząca złego funkcjonowania opieki stomatologicznej w Polsce, fatalnego stanu uzębienia Polaków, faktycznego braku dostępu obywateli do leczenia dentystycznego finansowanego ze środków publicznych.
Lekarzom zarzucono nieefektywne wydatkowanie środków NFZ, brak cenników w prywatnych gabinetach (?), długie terminy oczekiwania na wizyty finansowane z funduszy NFZ versus niemal natychmiastowe finansowane prywatnie. Postawiono zarzut, że lekarze opuścili szkolne gabinety dentystyczne (?). Pytano także, dlaczego lekarze dentyści nie strajkują (?).
Prezesa NFZ pytano, jakie działania zamierza podjąć w celu poprawy katastrofalnej sytuacji. Andrzej Sośnierz zwrócił uwagę na znaczne niedofinansowanie opieki stomatologicznej w Polsce, dotyczące zarówno nieprawidłowej, znacznie zaniżonej wyceny jednostkowej procedur dentystycznych, jak i zbyt małej liczby świadczeń stomatologicznych kontraktowanych przez poszczególne wojewódzkie oddziały NFZ. Zaznaczył, że, jego zdaniem, lecznictwo szpitalne jest nieporównywalnie lepiej finansowane od stomatologicznego. Ponadto poinformował o pracach Funduszu nad opracowaniem elektronicznego diagramu uzębienia, który ułatwi monitoring leczenia dentystycznego, nad odrębnym kontraktowaniem procedur dotyczących wykonywania protez dentystycznych i aparatów ortodontycznych.
Prof. Barbara Adamowicz-Klepalska, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, przybliżyła posłom tragiczną sytuację w tym zakresie. Zgłosiła zastrzeżenia dotyczące prawidłowości zachowania proporcji wag procedur punktowych w różnych dziedzinach stomatologii. Poinformowała, że dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia i NFZ owocują tym, że lekarze dentyści w terenie ograniczają się do wykonywania badań kontrolnych i wypełniania diagramów. Jako działania zaradcze zaleciła zwiększenie nadzoru poprzez nasilone kontrole nad lekarzami udzielającymi świadczeń dentystycznych – zarówno ze strony NFZ, jak i specjalistów krajowych oraz wojewódzkich. Za celowe uznała zakupienie przez poszczególnych wojewodów dentobusów, które by miały jeździć po wsiach i mniejszych miejscowościach w celu realizacji profilaktyki i leczenia u dzieci szkolnych.
Prof. Andrzej Wojtowicz, reprezentujący konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, a także OIL w Warszawie, potwierdził złą sytuację, od lat występującą w polskiej stomatologii, dotyczącą także dzieci. Przypomniał, że procedury chirurgiczne (np. ekstrakcje zębów mądrości) wykonywane przez ostatnie lata u dzieci w ogóle nie były finansowane, a obecnie procedura taka jest finansowana z dwóch różnych pakietów (osobno znieczulenia). Przedłożył posłom (również na piśmie) rzeczowy plan zmiany rodzaju świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, jak również zasad ich finansowania. Główne założenia zmian obejmowały propozycję całkowitego finansowania procedur chirurgicznych z funduszy NFZ u dzieci i młodzieży do 18. r. życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, oraz propozycję całkowitego finansowania leczenia chirurgicznego u pacjentów powyżej 65. r., ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki nowotworowej i chirurgii przedprotetycznej w ramach poprawy jakości życia (quality of life). Propozycje te były zbliżone do planowanego kierunku zmian w NFZ, prezentowanych przez prezesa Sośnierza.
Dr Maciej Nowak, występujący jako reprezentant konsultanta krajowego w dziedzinie periodontologii, dokonał próby podsumowania spotkania, dzieląc problemy w opiece stomatologicznej zgłaszane przez wszystkich prelegentów na te natury szczegółowej, wynikające z niedokładności, pominięć czy oczywistych błędów w obecnych zasadach finansowania świadczeń lekarza dentysty, oraz na te natury systemowej, będące skutkiem nieprawidłowych założeń polityki zdrowotnej w opiece dentystycznej. Zaznaczył, że obecny system opieki stomatologicznej, realizowany przez NFZ, jak i ten poprzedni, przez kasy chorych – pomimo stosunkowo dużych nakładów finansowych nie przynoszą i nie przyniosą w przyszłości oczekiwanych rezultatów. Sytuacja ta jest wynikiem koncentrowania się na leczeniu skutków próchnicy, chorób przyzębia i nieprawidłowości zgryzowych, co jest znacznie droższe niż skupienie się na profilaktyce stomatologicznej lub na wczesnym i kompleksowym leczeniu. Dr Nowak zwrócił także uwagę, że z punktu widzenia epidemiologii i sytuacji demograficznej (starzenie się społeczeństwa naszego kontynentu) obecne założenia systemu są niekorzystne, gdyż już w niedługim czasie nie starczy środków finansowych, dostarczanych przez niewielką grupę osób czynnych zawodowo, na leczenie wszystkich skutków chorób układu narządu żucia u osób wiekowych, nieczynnych zawodowo.
Spotkanie, aczkolwiek nie zakończyło się żadnymi deklaracjami czy wspólnym protokołem, umożliwiło przedstawienie problemów dotyczących procedur i ich finansowania w stomatologii, a szczególnie w profilaktyce.

Andrzej WOJTOWICZ, Maciej NOWAK, Piotr WYCHOWAŃSKI

Archiwum