21 lipca 2007

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 517/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej przy
ul. Puławskiej 18 na potrzeby nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza


Działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8 oraz 25 pkt 5 art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), po zapoznaniu się
z wnioskiem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawie złożenia oferty na zakup nieruchomości na potrzeby siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza i wygrania tego przetargu, wobec ogłoszonych przez sprzedawcę terminów przetargu i składania ofert uniemożliwiających podjęcie w tej sprawie uchwały przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
Akceptuje się dotychczasowe działania Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie, zawarte w uchwale nr 919/P-V/07 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 9 maja 2007 r., dot. przystąpienia do przetargu nabycia nieruchomości przy ul. Puławskiej 18, należącej do Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie, stanowiącej integralną część nieruchomości (podwórko) – budynku, na zakup którego Okręgowa Izba Lekarska podpisała już przedwstępną umowę kupna sprzedaży.

§ 2
Wyraża się zgodę na zakup nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 18
w Warszawie, nr działki 44, obręb 1-01-12, o pow. 554 m2, zabudowanej czterema garażami dla samochodów osobowych i pomieszczeniem warsztatowym o łącznej powierzchni zabudowy 103 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA2M/00000907/9, należącej do Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych i Górniczych
w Warszawie.

§ 3
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do zakupu przedmiotowej nieruchomości, określonej w § 2.

§ 4
Wyraża się zgodę na uruchomienie środków finansowych w wysokości 1460000 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) na zakup ww. nieruchomości.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 519/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2007 r.

w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie na drugie półrocze 2007 r.


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na drugie półrocze 2007 r.;

1. 24 sierpnia,
2. 21 września,
3. 19 października,
4. 16 listopada,
5. 7 grudnia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum