7 września 2007

Uchwały i stanowisko ORL

UCHWAŁA NR 593/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 CZERWCA 2007 r.

w sprawie powołania inwestorskiego zespołu
inspektorów nadzoru w związku z rozpoczęciem
procesu modernizacyjno-remontowego obiektu
siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
przy ul. Puławskiej 18

Na postawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
W związku z rozpoczęciem przygotowania dokumentacji dotyczącej modernizacji i remontu obiektu siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18, a następnie procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy robót oraz przygotowaniem stosownych dokumentów, koniecznością roboczej współpracy inwestora z biurem projektowym przy opracowaniu wielobranżowej dokumentacji wykonawczej powołuje się inwestorski zespół inspektorów nadzoru o następującej strukturze organizacyjnej:
– inspektor koordynacji modernizacji i remontu, jednocześnie inspektor nadzoru robót budowlanych, mgr inż. Ryszard Borowski,
– inspektor nadzoru robót sanitarnych,
– inspektor nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych.

§ 2
Upoważnia się koordynatora robót w zakresie modernizacji
i remontu, inspektora nadzoru robót budowlanych, mgr. inż. Ryszarda Borowskiego, do wskazania osób na stanowiska inspektorów nadzoru robót sanitarnych oraz elektrycznych i teletechnicznych.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie mgr. inż. Robertowi Gortatowi.

§ 4
Traci moc uchwała nr 557/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania inwestorskiego zespołu inspektorów nadzoru w związku z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego budowy siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Łączyny.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 594/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 CZERWCA 2007 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1
do uchwały nr 1418/R-V/06
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 1418/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
§ 9 załącznika nr 1 do uchwały nr 1418/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie otrzymuje brzmienie:

㤠9
Główny Księgowy
1. Do zadań Głównego Księgowego należy:
– organizacja i nadzór pracy działu finansowo-księgowego w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
– kierowanie pracą współpracowników oraz zapewnianie im podnoszenia kwalifikacji,
– weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych,
– nadzór procedur księgowych,
– dekretacja i księgowanie dokumentów zakupu usług i materiałów,
– sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT,
– analiza kont,
– rozliczanie magazynu materiałów,
– sporządzanie informacji z wykonania budżetu poszczególnych komisji,
– rozliczanie poniesionych kosztów na wykonanie zadań przejętych od administracji państwowej (MZ, Urząd Marszałkowski),
– sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans),
– sporządzanie rachunku wyników,
– współpraca z Przewodniczącym ORL, Skarbnikiem i Komisją Rewizyjną, Dyrektorem Biura, Przewodniczącymi poszczególnych komisji i Biurem Pośrednictwa Pracy,
– nadzór nad terminowym i prawidłowym obiegiem dokumentów.

2. W przypadku nieobecności Głównego Księgowego jego obowiązki w zastępstwie pełni osoba wskazana i upoważniona przez Głównego Księgowego w porozumieniu z Dyrektorem Biura.

3. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy prowadzenie ksiąg rachunkowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zmianami):

1. W zakresie spraw finansowych:
– sporządzanie list płac pracowników etatowych oraz umów zlecenia i o dzieło,
– sporządzanie list diet samorządowych i ryczałtów samochodowych,
– sporządzanie list zasiłków chorobowych,
– prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń,
– sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników,
– sporządzanie comiesięcznych raportów imiennych do ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne – DRA, RZA, RSA),
– sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników
i Urzędu Skarbowego – PIT-11,
– sporządzanie deklaracji PIT-4R,
– sporządzanie deklaracji PFRON,
– sporządzanie list płac i wypłata należności z umów za wydanie opinii przez członków Komisji Bioetycznej, jak również za udział w posiedzeniach,
– przekazywanie pocztą elektroniczną deklaracji ZUS i PFRON,
– sporządzanie deklaracji RP-7,
prowadzenie i księgowanie dokumentów wg planu kont
w programie RAKS SQL:
– faktury zakupu usług i materiałów
– faktury sprzedaży
– wyciągi bankowe (16 rachunków bankowych)
– raporty kasowe: ORL, Delegatura Radom, „Puls” i Fundusz Samopomocy
umowy zlecenia i o dzieło
listy płac pracowników etatowych
listy ryczałtów samochodowych
listy zasiłków chorobowych
listy za posiedzenia komisji
polecenia wyjazdu służbowego
obciążenia lekarzy – OSL
noty księgowe zewnętrzne
naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
rozliczenie magazynu materiałów biurowych i art. spożywczych
ewidencja rozliczeń kosztów międzyokresowych
środki trwałe – ewidencja, amortyzacja, rozliczanie inwentaryzacji
deklaracje – PFRON, VAT, CIT-8
…analiza kont – uzgodnienie sald (wysyłanie potwierdzeń)
prowadzenie imiennej ewidencji wpłat składek członkowskich
w programie FINN
– procedury związane ze ściągalnością składek, tj.: korespondencja,
wydawanie zaświadczeń, uzgadnianie telefoniczne, naliczanie odsetek
– sporządzanie miesięcznych raportów do Naczelnej Izby Lekarskiej;

2. Zadania związane z prowadzoną gospodarką finansową w OIL:
n okresowe informacje z wykonania budżetu poszczególnych komisji,
– rozliczanie poniesionych kosztów na wykonanie zadań przejętych od administracji państwowej (Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski),
– sporządzanie rachunku wyników,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– bieżąca współpraca w zakresie gospodarki finansowej,
– windykacja składek i innych należności,
– inne czynności zlecone przez przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 maja 2007 r.

UCHWAŁA NR 595/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 CZERWCA 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 553/R-IV/05
Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia kryterium kierowania lekarzy,
lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego
na obszarze działania
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) i art. 15 ust. 3e, 3f i 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn zm.) oraz § 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa (Dz. U. nr 57, poz. 553 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr 251/05 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza i lekarza stomatologa oraz uchwałą nr 553/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia kryterium kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 553/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia kryterium kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się wyrażenie
: „Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie i Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – kieruje do odbywania stażu na wniosek Komisji, zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 1-3,
w drodze uchwały, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie.
2. W szczególnych przypadkach, w których Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uzna, że przy podejmowaniu decyzji odnośnie do skierowania lekarza istotną rolę odgrywają inne kryteria niż określone w § 2, decyzję o skierowaniu lekarza do określonego podmiotu podejmuje na wniosek Prezydium Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, dokonując odpowiednio zmiany uchwały, o której mowa w ust. 1.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, zgodnie z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, wchodzi w życie z dniem akceptacji przez Marszałka”.

3) dodaje się § 7 w brzmieniu:
㤠7
Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty i zawierania umów
o pracę w celu odbycia stażu, z określoną maksymalną liczbą lekarzy, lekarzy dentystów, którzy mogą jednocześnie odbywać staż w tych podmiotach, oraz przynależne im obszary powiatów, w których zameldowani są lekarze stażyści, stanowi załącznik do uchwały”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 CZERWCA 2007 r.

w sprawie akcji protestacyjnej


Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie popiera postulaty protestujących lekarzy i apeluje do członków OIL w Warszawie, aby na znak solidarności z protestującymi wzięli udział w marszu ulicami Warszawy 19 czerwca br., a także, aby w dniu 22 czerwca br. przyłączyli się do akcji „Urlop na żądanie”.

ORL zgłasza gotowość do udzielenia – w miarę możliwości
i dostępnych środków – niezbędnej pomocy, także prawnej, członkom OIL w Warszawie, którzy mogą spotkać się z szykanami z powodu uczestniczenia w proteście.


Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum