1 września 2007

Wystawa w Parlamencie Europejskim

W tym roku mija 15. rocznica wprowadzenia w Polsce programu leczenia całkowitej głuchoty oraz 5. rocznica przeprowadzenia w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie – po raz pierwszy w świecie – operacji leczenia częściowej głuchoty. Wyniki wczesnego wykrywania wad słuchu, mowy i wzroku oraz najbardziej zaawansowanych metod chirurgicznych są podstawą nowych, tanich i powszechnych programów zdrowotnych.

W ciągu ostatnich 7 lat Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie opracował innowacyjne w skali międzynarodowej programy służące wczesnemu, powszechnemu wykrywaniu wad słuchu, wzroku i mowy: „Słyszę”, „Widzę” i „Mówię”. Pozwoliły one na wdrożenie założeń programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci, w wieku przedszkolnym i szkolnym, z dysfunkcjami narządów zmysłów. Badaniami objęto w Polsce ponad 500 tys. dzieci w wieku szkolnym. Za pośrednictwem Internetu z programów tych korzystały osoby z 62 krajów świata. Zaawansowane analizy pozwoliły wykazać, że znaczny odsetek populacji dzieci i młodzieży z powodu zaburzeń słuchu, trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu ma problemy w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzenia komunikowania się i ograniczenia w przyswajaniu wiedzy, a co za tym idzie – mniejsze szanse na prawidłowy rozwój szkolny. W późniejszym okresie wpływa to na obniżenie aspiracji edukacyjnych i gorszą pozycję na rynku pracy.
W latach 2000-2007 powyższe programy multimedialne do badań słuchu, mowy i wzroku oraz dodatkowa, oryginalna – opracowana przez Instytut – aparatura były prezentowane na najpoważniejszych konkursach europejskich i krajowych. Efektem są liczne wyróżnienia, nagrody i złote medale, zdobyte we Frankfurcie, Sztokholmie, Brukseli, Paryżu, Genewie i Cork.
W dn. 4-6 czerwca 2007 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wraz z innymi reprezentantami nauki i medycyny polskiej przedstawił dorobek i nowe inicjatywy w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Wystawa pod nazwą: „SŁYSZĘ – WIDZĘ – MÓWIĘ – podstawy komunikacji i integracji młodego pokolenia Europy” to efekt nowego spojrzenia na rosnące problemy najmłodszego pokolenia, które za kilkanaście lat będzie decydowało o dalszym rozwoju naszego kontynentu. Stanowiła przegląd wybranych osiągnięć naukowych i medycznych. Uczestnicy mogli skorzystać z multimedialnych programów badania słuchu, wzroku i mowy.
Wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy jest wielką szansą warunkującą rozwój komunikacji społecznej najmłodszego pokolenia współczesnej Europy. Zbyt późne ich rozpoznanie stanowi zasadniczą przeszkodę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest to główną przyczyną opóźnionego rozwoju i efektywnego komunikowania się z otoczeniem, nabywania umiejętności językowych i rozwoju inteligencji.
Cele prezentowanych podczas wystawy programów wczesnego wykrywania wad słuchu, wzroku i mowy to:
– ocena fizjologicznej gotowości dzieci do podjęcia nauki czytania, pisania
– komunikowania się w szkole,
– wdrożenie wczesnej terapii,
– przygotowanie kadry placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i in.) oraz medycznych do wdrożenia w skali masowej możliwości wczesnego, taniego i efektywnego, wykrywania wad narządów zmysłów,
– przygotowanie rodziców do udziału w procesie kształcenia i terapii,
– tworzenie środowiskowych i/lub regionalnych programów powszechnej profilaktyki.

Renata KORNELUK

Archiwum