5 listopada 2007

NFZ zmienia sposób przydzielania druków recept białych

Informacja dla lekarzy lub felczerów, którzy zawarli indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, w sprawie pobrania PIN-u
i hasła dostępowego do Systemu Numerowania Recept Lekarskich (SNRL) wywołała wiele komentarzy, z których wynika, że nie została ona przez część środowiska lekarskiego należycie i jednoznacznie zrozumiana.

Należy podkreślić, że informacja ta dotyczy wyłącznie tych lekarzy lub felczerów, którzy nie pobrali, zagubili bądź udostępnili niepowołanym osobom PIN i hasło dostępowe do Systemu Numerowania Recept Lekarskich (SNRL). Oni proszeni są o zgłoszenie się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, lub w delegaturach:
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 45
09-402 Płock, ul. Paderewskiego 18 c
26-617 Radom, ul. Piastowska 4
08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 4

Wyżej wymienieni lekarze lub felczerzy proszeni są o zgłoszenie się w celu pobrania PIN-u i hasła z aktualnym prawem wykonywania zawodu i lekarską pieczątką imienną.

Zgodnie z treścią § 9 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym nr 97, poz. 646, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przydziela upoważnionym podmiotom zakresy liczb mających służyć jako numery recept. Należy przypomnieć, że w tym przypadku upoważnione podmioty zaopatrują się w druki we własnym zakresie, przy czym możliwy jest ich wydruk również w trakcie
wystawiania recepty.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na podstawie zapisów § 37 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007 r. (Dz. U. nr 97, poz. 646) – może wydawać upoważnionym podmiotom druki recept białych tylko do 31 grudnia 2007 r.

Od 1 stycznia 2008 r. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ będzie przydzielać zakresy liczb mających służyć jako numery recept WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Systemu Numerowania Recept Lekarskich (SNRL).

Archiwum