17 listopada 2007

PESEL pacjenta na każdej recepcie

Pojawiające się ostatnio informacje o konieczności wpisywania przez lekarzy numeru PESEL na receptach spotkały się z krytyką środowiska lekarskiego i zostały potraktowane jako przejaw zbędnej biurokracji. Konieczność ta wynika z treści rozporządzenia ministra zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich.

Wśród niezbędnych danych, które musi zawierać recepta, aby mogła być zrefundowana (czyli co najmniej jeden z przepisanych leków lub wyrobów medycznych ma zostać wydany z opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie), w zakresie danych dotyczących pacjenta obligatoryjnie musi być zamieszczony numer PESEL pacjenta. W przypadku dziecka poniżej 1. roku życia (niemającego numeru PESEL lub w przypadku niemożności jego ustalenia) –
numer PESEL jednego z rodziców.
W przypadku cudzoziemca musi być umieszczony numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wynika to z treści § 3 ust. 1 pkt 2g.

Dane, o których wyżej mowa, może wpisać na recepcie jedynie osoba mająca uprawnienia do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne. Jeżeli na recepcie wpisano mylnie lub w sposób nieczytelny numer PESEL, osoba wydająca lek może go skorygować na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazująca receptę. Osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis.

Jerzy SERAFIN
rzecznik prasowy MOW NFZ

MOW NFZ, Warszawa,
ul. Chałubińskiego 8, tel. (22) 582-84-40 do 43

Archiwum