10 grudnia 2007

POSIEDZENIA KLINICZNE Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w I kwartale roku 2008

Jednostka org. Temat Referent/referenci Termin

z Klinika Sprawozdanie z prac doc. dr hab. n. med. 8.01.08
Gastroentero- projektu UE-Eurowilson- Piotr Socha
logii, Europejska baza danych
Hepatologii pacjentów z chorobą
i Immunologii Wilsona

z Zakład Zaburzenia układu dr n. farm. 22.01.08
Mikrobiologii odporności a rozwój Hanna Gregorek
i Immunologii chorób limfoprolifera-
Klinicznej cyjnych w zespole NBS

z Zakład Zespoły o genetycznie doc. dr hab. n. med. 5.02.08
Genetyki uwarunkowanej niesta- Krystyna
Medycznej bilności chromosomo- Chrzanowska
wej w praktyce klinicznej

z Klinika Chorób Guzy kory nadnerczy dr n. med. 19.02.08
Metabolicznych, u dzieci – diagnostyka, Maria
Endokrynologii leczenie i długofalowa Ginalska-Malinowska
i Diabetologii obserwacja

z Klinika Praktyczne wnioski prof. dr hab. n. med. 4.03.08
Neurologii wynikające z poprawy Sergiusz Jóźwiak,
i Epileptologii diagnostyki stwardnienia dr n. med.
guzowatego w okresie pre- Dorota
natalnym i w I roku życia Domańska-Pakieła

z Klinika Patologii Postępy w rozpoznawaniu dr Małgorzata 18.03.08
i Intens. Terapii i leczeniu wrodzonego Gołkowska
Noworodka zakażenia HCMV

Archiwum