26 grudnia 2007

Stomatologia – NFZ niełaskawy dla stomatologii

W związku z zarządzeniem nr 64/2007/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie stomatologiczne, wprowadzającym bardzo niekorzystne zmiany w systemie finansowania, ze środków
publicznych, podstawowych świadczeń lekarza dentysty w roku 2008, zwróciłem się do minister Ewy Kopacz z prośbą o pilną interwencję w celu stworzenia możliwości poprawienia zaistniałych błędów.

Są to następujące uchybienia:

1
. Ulega likwidacji pakiet świadczeń lekarza dentysty przewidziany dla osób zakaźnie chorych, w tym osób zakażonych wirusem HIV. Regulacja ta wpłynie na znaczne ograniczenie dostępności świadczeń lekarza dentysty dla osób zakaźnie chorych, obniży bezpieczeństwo udzielania świadczeń dla osób zdrowych i może być przyczyną niepokoju społecznego.

2. Nieprawidłowe przyporządkowanie wag punktowych procedur dentystycznych powoduje niedoszacowanie świadczeń
z zakresu stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej z jednoczesnym przeszacowaniem świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej. Regulacja ta promuje usuwanie zębów,
a nie ich leczenie. Jest to sprzeczne z interesem ubezpieczonego.

3. Wprowadzenie podwójnego finansowania leczenia z zastosowaniem protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych oraz leczenia w narkozie – w postaci naliczania wartości procedur w sposób zgodny z właściwą wagą punktową oraz ustaloną przez NFZ stałą złotówkową kwotą ryczałtową – znacznie utrudni rozliczanie udzielonych świadczeń. Przyjęte kwoty ryczałtowe nie odpowiadają rzeczywistym kosztom pracowni lub świadczeń zespołu anestezjologicznego. Rozdzielenie sposobu finansowania świadczeń doprowadzi do sytuacji, w których świadczeniodawca będzie wykonywał maksymalną liczbę znieczuleń przy minimalnej liczbie wykonywanych procedur efektywnych oraz maksymalną liczbę aparatów ortodontycznych
i uzupełnień protetycznych przy minimalnej liczbie wizyt kontrolnych. Taki stan rzeczy będzie niekorzystny dla ubezpieczonego zarówno pod względem medycznym (częstsze znieczulenia, brak kompleksowości usługi), jak i finansowym (koszt kolejnego znieczulenia).

4. Zgodnie z art. 4a i 6c ust. 9 ustawy z 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123, poz. 776), komisje powołane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, orzekające o stopniu niepełnosprawności, nie określają tego stopnia
u dzieci do 16. roku życia. Zgodnie z przedłożonymi zasadami, dzieci te nie będą miały wymaganego orzeczenia potwierdzającego uprawnienia do uzyskania świadczeń w znieczuleniu ogólnym finansowanych ze środków publicznych.

5. Brakuje dokładnych zasad dot. kwalifikacji chorych do leczenia dentystycznego w znieczuleniu ogólnym finansowanego ze środków publicznych. Powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności posługują się katalogiem schorzeń. Katalog ten zawiera symbole określające przyczyny niepełnosprawności. Symbol 01-U obejmuje kategorie upośledzenia umysłowego w stopniach: umiarkowanym, znacznym i głębokim. Brakuje oznaczeń do ew. uszczegółowienia symbolu 01-U, jak również wskazówek dot. tego, kto jest kompetentny do orzekania o uszczegółowieniu schorzeń oznaczanych symbolem 01-U w celu określenia, czy ubezpieczony jest upośledzony lekko, umiarkowanie, czy głęboko, której to informacji wymaga NFZ.

6. Zasadnicze zmiany zasad finansowania świadczeń dentystycznych ze środków publicznych wymagają ich dokładnego poznania przez dyrektorów większych placówek oraz lekarzy udzielających świadczeń w praktykach indywidualnych lub grupowych. Wymaga to czasu. Tymczasem NFZ, w przeciwieństwie do prezentowanych w mediach opinii o znacznej poprawie finansowania świadczeń dentystycznych, przekazał propozycję cenową, jak również określił dodatkowe kwoty ryczałtowe
w protetyce, ortodoncji i znieczuleniach ogólnych, w sposób wskazujący na znaczne obniżenie cen jednostkowych większości świadczeń – i to zarówno w odniesieniu do ich odpowiedników po zrealizowanej przez NFZ podwyżce cen świadczeń dentystycznych od 1 X br., jak i przed tą podwyżką, jednocześnie domagając się szybkiej i jednoznacznej odpowiedzi.

7. Jeżeli uwzględni się wzrost cen leków i materiałów stomatologicznych koniecznych do wykonania usługi, a także wzrost kosztów stałych utrzymania stanowiska pracy dentysty, w głównej mierze powodowany wzrostem cen czynników cenotwórczych (energia, paliwa), to wskaźnik deficytowości większości świadczeń wg propozycji NFZ uniemożliwia ich wykonanie przy utrzymaniu wymaganego poziomu jakości i stawia pod znakiem zapytania utrzymanie ciągłości w pełnym zakresie poszczególnych pakietów. Udzielanie świadczeń kontraktowych zgodnie z nowymi zasadami, wobec konieczności podniesienia zarobków dentystów dla zatrzymania specjalistów, jest niemożliwe.

Szczegółowy wykaz zgłoszonych uwag do nowych zasad kontraktowania świadczeń lekarza dentysty został przekazany do Centrali NFZ podczas konsultacji społecznych.

Maciej NOWAK
Dr n. med. Maciej Nowak jest p.o. dyrektorem ds. medycznych Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie

Archiwum