1 grudnia 2007

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 1523/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 16 LISTOPADA 2007 r.

w sprawie trybu postępowania w celu wydania lekarzowi – członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zaświadczenia o posiadaniu prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) i art. 14 ust. 4 ustawy
z dnia 14 września 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 166, poz. 1172) w związku
z ust. 1 i 3 powołanego wyżej art. ustawy, uwzględniając stanowisko nr 82/05 Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie interpretacji art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie ustalania 5-letniego okresu niewykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się tryb postępowania w celu wydania lekarzowi – członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, na jego wniosek, zaświadczenia o posiadaniu prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wzory zaświadczeń
o posiadaniu prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiące załączniki do uchwały (patrz: www.warszawa.oil.org.pl).

§ 2
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie upoważnia Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podpisywania i wydawania zaświadczeń, o których mowa w § 1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL Ładysław NEKANDA-TREPKA

Do uchwały nr 1523/R-IV/07

Tryb postępowania w celu wydania lekarzowi,
członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zaświadczenia o posiadaniu prawa
do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

1. Lekarz:
1) który uzyskał specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – do dnia 28 września 2007 r.;
2) niemający specjalizacji określonej w pkt 1 i udzielający nieprzerwanie od 28 września 1997 r. świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
3) który nie ma specjalizacji określonej w pkt 1 i udziela świadczeń zdrowotnych, w okresie krótszym niż wymieniony w pkt 2, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia albo jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie ww. świadczeń;
– który nadal zamierza udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, składa wniosek do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązany jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty:
1) zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o udzielaniu przez ten podmiot świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez określony czas na podstawie umowy z regionalną kasą chorych i Narodowym Funduszem Zdrowia oraz potwierdzające udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz tego podmiotu przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie:
a) stosunku pracy,
b) umowy cywilnoprawnej,
c) stosunku służbowego,
d) umowy cywilnoprawnej zawartej przez wolontariusza z zakładem opieki zdrowotnej – umowę określającą w szczególności okres, na jaki została zawarta, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wolontariusza, wymiar czasu, w którym wolontariusz udziela świadczeń zdrowotnych, oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy;
2) w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach praktyki lekarskiej – oświadczenie lekarza o wykonywaniu praktyki obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z regionalną kasą chorych i Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzone przez właściwy oddział NFZ;
3) zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot lub oświadczenie lekarza o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki lekarskiej w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem
1 stycznia 1999 r.;
4) w przypadku zaistnienia przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 28 września 1997 r. do 27 września 2007 r., dłuższej niż 6 miesięcy, przez okres pobierania świadczeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267, z 2006 r. nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. nr 47, poz. 318
i nr 115, poz. 792), zaświadczenie wystawione przez zakład pracy
o pobieraniu tych świadczeń w okresie podanej przerwy.

4. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązany jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty:
– zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o udzielaniu przez ten podmiot świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz potwierdzające udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz tego podmiotu przez lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub
– oświadczenie lekarza o udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, potwierdzone przez właściwy oddział NFZ.

5. Komisja ds. rejestracji potwierdza dane zawarte we wniosku oraz dane zawarte w dokumentach, określonych w ust. 3,
i występuje do okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o wydanie „Zaświadczenia o posiadaniu przez lekarza prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej” na podstawie:
1) posiadanej specjalizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1),
2) dokumentacji dotyczącej nieprzerwanego udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez ostatnich 10 lat,
3) udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

6. Wzory zaświadczeń stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do uchwały.
7. Zaświadczenie wydaje się lekarzowi, który dopełnił obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Archiwum