14 stycznia 2008

Dokumentacja medyczna

Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzej WŁODARCZYK do Prokuratora Apelacyjnego w Białymstoku Sławomira Mariusza LUKSA

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie pragnie poinformować, że w ostatnim okresie otrzymuje sygnały od niektórych zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy, iż w wyniku spraw prowadzonych przez Prokuratury wydawane są postanowienia o wydanie historii choroby pacjentów w sposób „hurtowy”, tzn. np. wszystkich pacjentów leczonych w danym szpitalu czy oddziale, np. ZOZ w Makowie Mazowieckim – tamtejsza Prokuratura Okręgowa w związku z toczącym się postępowaniem z art. 218 K.k. zażądała wydania oryginałów kart choroby pacjentów leczonych na oddziale ginekologicznym.
Jak wynika z informacji dyrektora szpitala, postanowienie o wydaniu dokumentacji jedynie okazano, a nie doręczono go.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dokumentacja medyczna jest szczególnym dokumentem objętym tajemnicą lekarską.

Naszym zdaniem, ww. dokumentacji powinno się żądać jedynie w bardzo uzasadnionych, zindywidualizowanych przypadkach, w stosunku do określonych pacjentów, a nie „hurtowo”.

Zaznaczyć należy, iż przekazanie całej dokumentacji medycznej kobiet leczonych na oddziale ginekologicznym w szpitalu w Makowie do tamtejszej Komendy Powiatowej Policji może powodować niekontrolowany „przeciek” informacji dotyczących zdrowia pacjentek, mających miejsce zamieszkania na tym samym terenie.
Uzasadnione obawy budzi fakt żądania dokumentacji medycznej, zawierającej informacje ściśle medyczne, w przypadku prowadzenia postępowania z art. 218 K.k.

Przedstawiając powyższe, proszę Pana Prokuratora o zwrócenie uwagi podległym jednostkom na konieczność szczególnego rozważenia podejmowania decyzji odnośnie żądania dokumentacji medycznej – ze względu na jej poufny charakter i uciążliwość dla jednostek prowadzących leczenie pacjentów.

Jednocześnie proszę o udzielenie informacji, czy decyzja Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce o wydanie przez SPZOZ w Makowie Mazowieckim oryginałów dokumentacji medycznej całego oddziału ginekologicznego była uzasadniona charakterem prowadzonego postępowania.

Warszawa, 29 listopada 2007 roku

Archiwum