27 stycznia 2008

Nowe przepisy prawne

I. 30 października 2007 r. został ogłoszony w Dzienniku Ustaw nr 200, poz. 1445, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt P 10/07, dot. art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.)
.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w wymieniony przepis –
w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyźnie, który odpowiednio jak kobieta nabywająca to prawo po osiągnięciu wieku 55 lat i co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, osiągnął wiek 60 lat oraz co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy – jest niezgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji RP.
Wymieniony przepis, w zakresie wskazanym w wyroku, traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP.

II. 31 października 2007 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie prowadzenia prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 16, poz. 83.

III. 31 października 2007 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania aktualizacji raportu „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 16, poz. 86.

Zadaniem zespołu jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych, związanych z zależnością pomiędzy wysokością środków
w systemie ochrony zdrowia a kosztami wytwarzania usług medycznych.
Zespół przygotuje raport, zgodnie z konspektem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

IV. 31 października 2007 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania zespołu ekspertów do prac nad określeniem świadczeń opieki zdrowotnej, które będą przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 16, poz. 87.

Zadaniem zespołu jest uzgodnienie i zdefiniowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które będą przedmiotem zawieranych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie przygotowanie metodyki ich analiz kosztowych w oparciu
o dane z zakładów opieki zdrowotnej.
Zespół realizuje swoje zadania w szczególności przez:
– analizę wybranych rozwiązań przyjętych w tym zakresie
w innych krajach,
– analizę proponowanych rozwiązań pod kątem możliwości ich zastosowania w warunkach polskich.

V. 31 października 2007 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 30 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 16, poz. 88.

VI. 31 października 2007 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 31 października 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 16, poz. 90.

VII. 1 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 196, poz. 1424.

Zakład opieki zdrowotnej wpisany do rejestru w dniu wejścia w życie rozporządzenia przedłoży organowi rejestrowemu kopię regulaminu porządkowego w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

VIII. 2 listopada 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia
7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 191, poz. 1369.

Przepis art. 27 stanowi, że ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:
– osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn,
– mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Natomiast zgodnie z art. 29.1, ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wyżej wymienionego wieku emerytalnego, mogą przejść na emeryturę:
– kobieta – po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
– mężczyzna – po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.

2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje ubezpieczonym, którzy:
– ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz
– w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, nie wymaga się od ubezpieczonych, którzy przez cały wymagany okres,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlegali ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy.
W oparciu o przepis art. 32 ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt 1.
Prawo do wcześniejszej emerytury na warunkach określonych w art. 29, 32, 33 i 39 przysługuje również ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
– nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem zakładu, na dochody budżetu państwa,
– warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.

IX. 15 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 212, poz. 1568.

X. 17 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 203, poz. 1467.

XI. 17 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek
z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 209, poz. 1512.

XII. 21 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 205, poz. 1493.

XIII. 23 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 212, poz. 1564.

XIV. 29 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 210, poz. 1532.

Jeżeli komórki, tkanki lub narządy mają być pobrane ze zwłok osoby w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo, kierownik zakładu opieki zdrowotnej, zakładu medycyny sądowej oraz zakładu anatomii patologicznej wyższej uczelni medycznej i uniwersytetu z wydziałem medycznym oraz medycznej jednostki badawczo-rozwojowej,
w których ma nastąpić ich pobranie, albo lekarz przez niego upoważniony występuje do właściwego prokuratora lub sądu rodzinnego w celu uzyskania informacji lub stanowiska o niewyrażeniu sprzeciwu wobec zamiaru pobrania komórek, tkanek lub narządów.
W przypadku gdy nie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, właściwym prokuratorem jest prokurator, w którego rejonie został popełniony czyn zabroniony stanowiący przestępstwo, w wyniku którego nastąpił zgon, albo w którego rejonie nastąpił zgon, a gdy i to nie jest wiadome – prokurator, w którego rejonie zostały odnalezione zwłoki.
Wystąpienie przedstawia się na piśmie.
W przypadkach niecierpiących zwłoki wystąpienie może być przekazane w każdy sposób, w szczególności za pomocą faksu, środków komunikacji elektronicznej, lub jego treść może być podana telefonicznie. Wystąpienie w tej formie należy niezwłocznie potwierdzić wystąpieniem na piśmie.
Wystąpienie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL oraz numer dokumentu tożsamości, chyba że dane te nie są znane,
2) datę zgonu,
3) wskazanie okoliczności, które doprowadziły do śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które powodują uzasadnione podejrzenie, że zgon mógł być wynikiem czynu zabronionego, stanowiącego przestępstwo,
4) określenie komórek, tkanek lub narządów, które mają być pobrane,
5) oświadczenie lekarza, że pobranie komórek, tkanek lub narządów nie będzie stanowiło przeszkody w ustaleniu przyczyny zgonu,
6) określenie komórek, tkanek lub narządów, które mogą być pobrane i zabezpieczone na potrzeby postępowania dowodowego.
Do wystąpienia na piśmie dołącza się dokument o stwierdzeniu zgonu osoby, której dotyczy wystąpienie.
Informację lub stanowisko o niewyrażeniu sprzeciwu prokurator lub sąd rodzinny niezwłocznie przekazuje występującemu na piśmie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub faksem.
Informacja lub stanowisko powinny zawierać dane wymienione w pkt 1, 2 i 4.

XV. 29 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 210, poz. 1540.

XVI. 10 grudnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów oraz sposobu zwrotu tych kosztów, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 207, poz. 1503.

mec. Beata Kozyra-ŁukasiAk
Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum